Provinciaal spijbelactieplan

Het provinciaal spijbelactieplan

Waarom?

Spijbelen of ongewettigde afwezigheden van jongeren hebben een belangrijke signaalfunctie binnen onderwijs. De ontwikkelingskansen van de jongere binnen het leerplichtonderwijs kunnen in het gedrang komen. Spijbelen vormt immers een belangrijke voorspeller van zittenblijven, welke de kans op vroegtijdig schoolverlaten gevoelig verhoogt.

Inzetten op spijbelen = inzetten op het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten !!

Wie?

Partners vanuit onderwijs, welzijn en justitie hebben de handen in elkaar geslagen. Samen hebben zij, onder impuls van het netwerk Samen tegen Schooluitval, de ontwikkeling van een provinciaal spijbelactieplan mogelijk gemaakt.

Belangrijke partners in het tot stand komen van dit stappenplan zijn:

  • Centraal Meldpunt Stad Antwerpen
  • Parket Antwerpen, Afdeling Antwerpen, Mechelen en Turnhout
  • OCJ Antwerpen, Mechelen en Turnhout

Wat?

Het stappenplan  beoogt een uniforme en  integrale aanpak van de spijbelproblematiek binnen de provincie. Het draagt bij tot het vergroten van de leerkansen van elke jongere en leidt tot een verhoging van gekwalificeerde uitstroom. Het benoemt de voornaamste actoren zijnde : school, CLB/CMP(voor jongeren die naar school gaan in de stad Antwerpen), lokale politie, parket en OCJ, en geeft hen een plaats in het groter geheel. Het stappenplan is gebaseerd op Vlaamse Krachtlijnen inzake aanpak van de spijbelproblematiek (2015)  en het spijbelactieplan van de Stad Antwerpen.

Informatieve WEBINAR : werking Provinciaal Spijbelactieplan (duurtijd : 24 min.)

Veelgestelde vragen werking Provinciaal Spijbelactieplan (FAQ)

Ga naar de werkdocumenten om onmiddellijk aan de slag te gaan!

 

Het provinciale spijbelactieplan bestaat uit: