Historiek

Maart 2023: Werksessies met omwonenden en bedrijven

De omwonenden en de bedrijven kennen de omgeving van de bedrijventerreinen Kloosterveld en De Zwaan, en wat er dagelijks gebeurt het beste. Daarom organiseerden we in maart 2023 met hen werksessies rond vragen als: Wat zijn de bezorgdheden bij een eventuele uitbreiding of herstructurering van de bedrijventerreinen? Hoe kunnen de bedrijventerreinen en de omliggende woonbuurten elkaar versterken? Denk bijvoorbeeld aan fietsverbindingen, energiedelen, enzovoort. Hiernder vind je de verslagen van deze werksessies. Ze geven weer wat aan bod kwam en wat de bezorgdheden zijn.

2020-2022 Onderzoek 'Ruimte & Bedrijvigheid'

Om meer te doen met dezelfde ruimte, onderzochten we de mogelijkheden en aandachtspunten vanuit verschillende thema's. Eén van die thema's was 'bedrijvigheid'. Dat onderzoek 'Ruimte & bedrijvigheid' resulteerde in aanbevelingen om het aanbod aan ruimte voor bedrijven op peil te houden, zoals meer bedrijven in kernen en de optimalisatie van bestaande bedrijventerreinen. Het PRUP Kloosterveld-De Zwaan is een pilootproject en kadert in de geest van het in opmaak zijnde Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Informatie over het onderzoek 'Ruimte & Bedrijvigheid' vind je op de webpagina met alle onderzoeken.