Laakdal zet in op veilige fietspaden

publish date
06.12.2019

De provincie Antwerpen analyseerde met de provinciale Fietsbarometer in Laakdal 67,9 kilometer fietspaden en 8,2 kilometer routes in gemengd verkeer. Deze routes maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

Langedijk in Laakdal
De Langedijk haalt met 8,8/10 de beste score in de gemeente Laakdal

 

Volgens de cijfers van de provinciale Fietsbarometer scoren de bovenlokale functionele fietspaden voor alle kenmerken ondermaats. Het fietspad aan de Langedijk haalt de beste eindscore (8,8/10), gevolgd door de Oude Vorstseweg (8/10). De Diestse Baan scoort het laagst. De geplande investeringen zijn hier nodig. De fietspaden hebben zeer beperkt trilcomfort, zijn te smal en te dicht bij de rijbaan.

Om dit cijfer op te krikken beveelt de provincie Antwerpen aan om conforme fietspaden aan te leggen langs de Eindhoutseweg/Steenweg op Veerle, Beustereind-Meerhoutstraat, Geelsebaan en Nijverheidsweg. Het is fijn te merken dat er al inspanningen geleverd worden met het onderhoud van de fietspaden langs de Meerhoutstraat-Langvoort en de aanleg van fietspaden langs de Nieuwe Baan, Diestse Baan, Averboodse Baan en Langvoort.

In het meerjarenplan van de gemeente Laakdal zijn er extra budgetten ingeschreven voor het aanbrengen van fietssuggestiestroken, kleine verbeteringen aan diverse voet- en fietspaden, voor het aanleggen van nieuwe fietspaden aan de Averboodsebaan tussen Lakstraat en de Abdij van Averbode.
 

Gemengd verkeer

Op 11% van de BFF-routes, of 8,2 kilometer, is in Laakdal geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. Fietsen in gemengd verkeer in Laakdal haalt 3,9/10 en is hiermee vergelijkbaar met het provinciaal gemiddelde. Het trilcomfort in gemengd verkeer scoort met 5,9/10 wel boven het provinciale gemiddelde.

Knelpunt

De fietsoversteek over de drukke Steenweg op Meerhout is een gevaarlijk punt in Laakdal. Laakdal is zich bewust van de gevaarlijke situatie aan dit kruispunt. De gemeente gaat de hele doortocht in Eindhout aanpakken. Daarbij zal ook het plein aan het herdenkingsmonument aan het kruispunt met de Berthoutstraat heringericht worden. Op die manier wil Laakdal er vooral de zichtbaarheid en veiligheid van het fietspad vergroten.


Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.

De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Laakdal ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

 

Opnieuw schorsing en vernietiging aangevraagd tegen aanleg fietsostrade F14 Antwerpen-Essen

publish date
05.12.2019

Na de vernietiging van de vergunning, voor de aanleg van de ontbrekende schakel van de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen in Kapellen, kreeg de provincie Antwerpen een nieuwe vergunning van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Dezelfde buurtbewoner vroeg opnieuw een schorsing en vernietiging aan.

Sinds 2017 volgt de ene procedure na de andere zich op en kan de provincie Antwerpen nog steeds niet beginnen met de aanleg van de fietsostrade tussen Ekeren en Kapellen. Voor de fietsende pendelaars betekent dit dat zij nog steeds de bestaande omweg moeten volgen van en naar stad Antwerpen.

Begin juni 2019 vernietigde de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning voor de aanleg van de fietsweg in Kapellen. De provincie Antwerpen kreeg een nieuwe vergunning van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Dezelfde buurtbewoner gaat tegen deze beslissing opnieuw in beroep en vraagt de schorsing en vernietiging van de nieuw afgeleverde vergunning aan.

In 2011 startte de aanleg van de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen. Tijdens het onteigeningsproces doorliep de provincie Antwerpen al tal van procedures. Hierop volgde een beroep tegen de aangevraagde omgevingsvergunning waarbij de Raad van Vergunningsbetwistingen pas na 16 maanden tot de vernietiging overging. De provincie Antwerpen weet dus niet hoeveel tijd er zal verstrijken voor er ditmaal een nieuwe uitspraak volgt. Het is zeer betreurenswaardig dat het algemeen belang, d.w.z. de veiligheid van duizenden fietsers, overschaduwd wordt door de juridische uitoefening van het individueel belang.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen zal zich buigen over deze vraag. Voorlopig kan de provincie Antwerpen enkel wachten tot het dossier door deze Raad behandeld is.
 

Provinciale Fietsbarometer raadt Borsbeek aan werk te maken van de de Robianostraat

publish date
12.11.2019

De provinciale Fietsbarometer analyseerde de bovenlokale fietsroutes in de gemeente Borsbeek. Dit zijn routes die fietsers over langere afstanden gebruiken. Concreet gaat het om 12,4 kilometer fietspaden die een score krijgen op o.a. trilcomfort, breedte, schrikstrook en kruisingen.

Herentalsebaan Borsbeek

Uit de gegevens van de provinciale Fietsbarometer leiden we af dat de bovenlokale functionele fietsroutes van Borsbeek voor alle kenmerken ondermaats scoren. De fietspaden zijn er gemiddeld erg smal en het trilcomfort is laag. Gemiddeld scoren de fietspaden 4,1/10 tegenover 6/10 voor het provinciale gemiddelde.

De Herentalsebaan haalt tussen Tibert en de Jozef Reussenslei 8,5/10, de beste eindscore van Borsbeek. De Frans Beirenslaan, ter hoogte van de keerlus aan de landingsbaan van de luchthaven van Deurne, scoort even hoog (8,5/10) met een uitzonderlijk goede score op trilcomfort maar nog net iets minder op tussenbreedte. De Herentalsebaan, ten zuiden van de Adrinkhovelaan, haalt het slechtste cijfer voor de gemeente Borsbeek. Het trilcomfort is beperkt en de fietspaden liggen te dicht bij de rijbaan, met een toegelaten snelheid van 70 km/u.

Om het cijfer in de gemeente Borsbeek op te krikken, beveelt de provincie Antwerpen aan om conforme fietspaden aan te leggen langs de Boechoutsesteenweg en de Frans Beirenslaan tussen de de Robianostraat en de Langbaan. Voor de provincie Antwerpen is de aanleg van fietspaden langs de de Robianostraat wel prioritair. De afgelopen jaren vonden daar te veel ongevallen plaats.

De Schanslaan is ‘met stip’ het slechtste fietspad van de gemeente met 0,4 op 10, hier maakt het gemeentebestuur van Borsbeek alvast werk van. Met de financiële ondersteuning van de provincie Antwerpen realiseert de gemeente langs de Schanslaan een veilige en comfortabele fietsroute. Een voorbeeld-initiatief waar het gemeentebestuur trots op is. Al beseft het dat daarmee hun huiswerk niet af is en neemt het gemeentebestuur de aanbevelingen van de provincie Antwerpen ter harte om de fietspaden te verbeteren.

Fietspad of rijbaan voor speedpedelec gebruiker? Provincie Antwerpen roept wegbeheerders op om speedpedelec fietser keuze te laten

publish date
07.11.2019

De cijfers liegen er niet om: het gebruik van speedpedelecs boomt. De verkoopcijfers verdubbelen ongeveer jaarlijks, van 2 000 in 2016 naar 5 000 in 2017 tot bijna 10 000 in 2018. Ondanks dit succes is het niet duidelijk waar de speedpedelec thuis hoort in het verkeer. De federale overheid voegde wel de categorie ‘speedpedelec’ toe aan de wegcode maar hoe gaan wegbeheerders hiermee om? Tijdens een studiedag, met medewerking van Tridée en Fietsberaad Vlaanderen, reikte de provincie Antwerpen alvast een handige tool aan om verkeersborden van de fietsinfrastructuur volgens de wegcode in orde te zetten voor de gewenste categorieën van weggebruikers.

speedpedelec

 

In de provincie Antwerpen rijden ongeveer 6 500 speedpedelecs rond. Hoewel de speedpedelec in 2016 al een plaats kreeg in de wegcode is er vandaag nood aan een algemeen aanvaarde en gedragen visie over de plaats van dit vervoermiddel bij de verschillende wegbeheerders. Niet alleen een visie maar ook de structurele vertaling in de praktijk met aangepaste verkeersborden op het terrein ontbreekt vandaag. Het is daarom dat de provincie Antwerpen een tool, een soort van fichebak, uitwerkte zodat alle wegbeheerders gemakkelijk aan de slag kunnen gaan om de fietsinfrastructuur volgens de wegcode te organiseren voor de gewenste categorie weggebruikers.

Alternatief voor wagen

Veel speedpedelec gebruikers ruilen hun wagen in voor een snelle fiets om hun traject van en naar het werk af te leggen. Uit een studie van VAB blijkt zelfs dat maar liefst 92% van de speedpedelec gebruikers voordien de wagen nam. Gemiddeld fietsen zij 28,8 kilometer over een gemiddelde reistijd van 51 minuten. Om deze afstand te overbruggen, verkiezen speedpedelec fietsers het fietspad boven de rijbaan. Uit zowel een Duits als Nederlands onderzoek blijkt dat speedpedelec gebruikers actief op zoek gaan naar minder drukke momenten voor hun woonwerkverplaatsing. De provincie Antwerpen doet dan ook een warme oproep naar alle wegbeheerders om speedpedelec fietsers zoveel mogelijk de keuze te laten waar ze mogen fietsen, zoals nu ook voorzien in de wegcode, en hen toe te laten waar mogelijk.
 

Provincie Antwerpen start met aanleg ontbrekend deel op fietsostrade F14 Antwerpen-Essen

publish date
22.10.2019

De aannemer startte met de aanleg van de fietsweg tussen de Paviljoenweg en de Kalmthoutsesteenweg in Essen. Dit maakt deel uit van de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen.

fietsostrade F14 Antwerpen-Essen

In 2014 rondde de provincie Antwerpen de werken aan de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen tussen de Heikantstraat en de Paviljoenweg en de Kalmthoutsesteenweg en de Sint-Jansstraat af. Omwille van juridische redenen ontbreken er momenteel nog twee delen en moet je er als fietser een alternatieve route volgen. Maar nog dit jaar legt de provincie Antwerpen één van deze delen aan. Zo is de aannemer al gestart met de realisatie van de fietsweg tussen de Paviljoenweg en de Kalmthoutsesteenweg in Essen.

Timing

De werken duren 40 werkdagen. Het einde is voorzien in februari 2020. Uiteraard is dit onder voorbehoud en afhankelijk van weersomstandigheden en onvoorziene werken.
 

Ranst scoort 6,4/10 bij Provinciale Fietsbarometer

publish date
15.10.2019

Op het grondgebied van de gemeente Ranst ligt zo’n 69 kilometer aan bovenlokale fietspaden. Deze scoren met 6,4/10 net iets boven het provinciale gemiddelde van 6/10. Fietsen in gemengd verkeer met een totale lengte van 6 kilometer krijgt een gemiddelde eindscore van 4/10 tegenover 3,9/10 voor het provinciale gemiddelde.

Jaagpad Albertkanaal scoort 9,2/10
Het jaagpad langs het Albertkanaal krijgt een mooie score van 9,2/10

Fietspaden

De eindscores van de fietspaden liggen met hun gemiddelde van 6,4/10 relatief hoog in Ranst. De steenwegen, zoals de Kesselsesteenweg, scoren het laagst. Het Safipad en de jaagpaden langs het Albert- en Netekanaal scoren het hoogst.

Ondanks de mooie eindscore is er in Ranst nog werk aan de winkel. Zo zijn de fietspaden op de Zandhovensesteenweg te smal en niet afgescheiden van de rijbaan. De provincie Antwerpen raadt aan om er de verkeersfunctie van de weg af te bouwen zodat er een autoluwere fietsroute ontstaat. De Kesselsesteenweg scoort met 3,5/10 onder het gemiddelde. Daar zijn de fietspaden op het brugdek sterk verouderd.
Men levert in Ranst wel al inspanningen om de situatie voor de fietsers te verbeteren en dat mogen we zeker niet vergeten. Zo staat de heraanleg van de Komstraat op het programma van AWV. Het fietscomfort op de Jozef Simonslaan zal verhogen na de realisatie van de Maasweg en een gepaste inrichting zal het verkeer ontmoedigen.  

Gemengd verkeer

Op 8% van de BFF-routes, of 6 kilometer, in Ranst is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De routes in gemengd verkeer scoren gemiddeld 4/10 binnen de spits. De effectief gereden snelheden van het gemotoriseerd verkeer liggen hoog en hebben dus invloed op de scores. Ook de verkeersintensiteit is op sommige trajecten enorm groot. Zo scoort bijvoorbeeld het gemengd verkeer het minst goed op de Schildesteenweg, Molenstraat en Oudstrijdersstraat-Kerkstraat.

De resultaten van de provinciale Fietsbarometer zijn hoopgevend voor Ranst. Maar er ligt nog een pak werk op de plank. Het bestuur van Ranst geeft alvast mee er werk van te maken. De gemeente is zich er van bewust dat er voor het verkeersveiliger maken de gewestwegen wel een heuse inhaalbeweging nodig is. 

Fietstellingen

Niet alleen de meetfiets is een onderdeel van de Fietsbarometer. Ook fietstellingen maken hier deel van uit. In Ranst telt de provincie Antwerpen het hoogste aantal fietsers op het Safipad. Het aantal fietsers van Broechem naar Lier, gemiddeld 641 fietsers per werkdag, ligt er merkelijk hoger dan het aantal fietsers van Lier naar Broechem met gemiddeld 320 fietsers per werkdag. 


Meer details over de Fietsbarometer in Ranst vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Ranst ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

Innovatie bij aanleg fietsostrade F105 in Geel

publish date
03.09.2019

Een primeur op de fietsostrade F105 Herentals-Balen. Aannemer groep Colas ontwikkelde speciaal voor het project van de provincie Antwerpen een dubbelzijdige betonmachine.

Dubbelzijdige betonmachine
Innovatieve betonmachine op fietsostrade F105 in Geel

 

De provincie Antwerpen is volop bezig met de bouw van de F105 fietsostrade tussen Herentals en Balen. Zo bouwden we al een fietstunnel onder de Ring van Geel en een 100 meter lange fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals. In totaal gaat het over 20 km fietsweg waarvan 3 km in Geel. De aanleg van dit stuk stelde de provincie Antwerpen voor bouwkundige uitdagingen, waaronder het plaatsen van de boordstenen die moeten zorgen dat de asfalt op zijn plaats blijft liggen. Dat heeft de aannemer geïnspireerd om een creatieve en efficiënte methodiek te ontwikkelen.

Omwille van de krappe werkruimte op de werf, zocht de groep Colas naar een oplossing om in een beperkte werkruimte met een betonmachine toch de lijnvormige elementen aan beide zijden van de weg gelijktijdig te kunnen uitvoeren. Samen met constructeur Wirtgen Group bouwden zij een bestaande slipformpaver om. Dat is een machine die al rijdend betonnen boordstenen plaatst. De grootste uitdaging lag in het optimaliseren van de stabiliteit van de omgebouwde machine, aangezien deze ontworpen is om slechts aan één zijde beton te plaatsen. Daarenboven diende de hoeveelheid aangeleverde beton onafhankelijk te kunnen gedoseerd in functie van het verbruik aan de twee verschillende zijden. Op het project fietsostrade in Geel diende een zeer smalle en hoge boordsteen met ingebouwde stut te worden gegoten. Dit verhoogde de moeilijkheidsgraad. Het gevaarte heeft daarom vier rupsbanden en een dubbele offset mal die door Colas zelf is uitgedacht en getekend. Wirtgen Group zorgde op haar beurt voor het design van de dwarsband en de verdeelworm voor de zijdelingse betontoevoer en bouwde alle ontworpen stukken. 

Private en publieke sector inspireren elkaar

Deze innovatie in de wegenbouw maakt duidelijk dat overheden en private ondernemingen elkaar kunnen aanzetten tot betere processen en producten. Met de fietsostrades zorgt de provincie Antwerpen beleidsmatig voor rechtlijnige en kwalitatieve fietsinfrastructuur voor de inwoners. De private markt speelt hier perfect op in om duurzamer en efficiënter te produceren. Een win-winsituatie voor de aannemer en de maatschappij.

Verdere fasering

De werken op de F105 gaan aan een hoog tempo vooruit. Tijdens het weekend van 7 september plaatst de aannemer opnieuw een fietstunnel. Deze keer onder de spoorweg in Herentals. Indien alles zo vlot blijft  verlopen, kan de provincie Antwerpen het eerste deel van deze fietsostrade (tussen de Langstraat en Rauwelkoven in Geel) nog dit najaar openstellen voor het publiek. 

dubbelzijdige betonmachine
Innovatieve betonmachine op fietsostrade F105 in Geel

Oude elektriciteitscentrale Schelle geeft haar geheimen prijs tijdens Open Monumentendag

publish date
02.09.2019

Een opgemerkte deelnemer in het aanbod van de Open Monumentendag volgende zondag 8 september is de Electrabelsite in Schelle. Deze voormalige elektriciteitscentrale, doorgaans volledig afgesloten voor publiek, biedt een exclusieve inkijk in haar gebouwen en omgeving. Maak kennis met dit unieke erfgoed en de rijke natuur op de site via een rondleiding of op eigen houtje met de nieuwe erfgoedbrochure. Je vindt er ook informatie over de plannen van de provincie Antwerpen om deze site in de toekomst verder voor publiek te ontsluiten. Ze bereidt daarvoor een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor.

Een parel om te bezoeken tijdens de Open Monumentendag: de Electrabelsite in Schelle. Je maakt er kennis met het machtige hoofdgebouw, een unieke getuige van ons industriële verleden. De provincie Antwerpen, IVEBICA (de intergemeentelijke culturele dienst van Hemiksem, Schelle en Niel) en Natuurpunt Rupelstreek stellen de site samen voor.

Elk uur start er een gegidste rondleiding door de gebouwen en verneem je meer over de geschiedenis en de werking van de voormalige elektriciteitscentrale. Enkele van de gidsen zijn oud-werknemers van de elektriciteitscentrale. Je kan de grote generatorhal ook op je eigen tempo ontdekken. De gloednieuwe (gratis) Erfgoedbrochure, met heel wat interessante weetjes over de Electrabelsite en haar omgeving, biedt je een wandeling door de omgeving. Aanvullend nodigt de provinciale Monumentenwacht kinderen tussen 6 en 12 jaar in de grote generatorhal uit voor een afdaling in rappel. Natuurpunt organiseert om 11 en 15 uur een wandeling met natuurgids over het afgesloten deel van het domein. Doorlopend bieden ze telescopen aan om bijvoorbeeld zo’n 50 zwaluwnesten in het hoofdgebouw te bekijken. De toegang en deelname aan de rondleidingen en activiteiten zijn gratis. Voor de rondleidingen moet je je wel ter plaatse inschrijven. Je komt best met de fiets naar de Electrabelsite.

De Electrabelsite is meer dan geschiedenis alleen. Ook in de toekomst is deze site van groot belang voor mens en regio. Dat blijkt uit het gebiedsprogramma Rupelstreek en de opname in het netwerk van fietsostrades. De provincie Antwerpen wil de site verder ontsluiten voor het publiek en zoekt samen met de betrokkenen naar een goede toekomstige invulling ervan. De procedure voor de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) is daarvoor opgestart. Een infostand geeft je de stand van zaken. Of surf zelf al even naar de webpagina van het PRUP Electrabelsite.

Fietsers luisteren aandachtig naar Sabine, Frank en Jill

publish date
06.08.2019

Met de provinciale Fietsbarometer heeft de provincie Antwerpen een sterke tool in handen om fietsers te tellen, het fietsgedrag in kaart te brengen, te kijken of het weer of zelfs een examenperiode een invloed heeft op het fietsgebruik. Wanneer werd er in de provincie Antwerpen gefietst tussen half juni en half juli? De meest opvallende cijfers van de vaste fietstellers helderen heel wat op.

Fietsteller

In Willebroek, tussen Boulevardbrug en Rupelbrug langs de N177, zien we zeer duidelijk het verschil tussen examens, einde examens en vakantie. Tijdens de schooldagen, en dus ook tijdens de examenperiode, zien we de meeste fietsers rond 7 à 8 uur ’s morgens. Vanaf 26 juni, wanneer de meeste examens achter de rug zijn, schuift het topuur naar de namiddag (tussen 14 en 17 uur). Het valt ook op dat de dagtotalen het hoogst zijn wanneer het weercijfer het hoogst was en de vakantie juist begonnen was. Gemiddeld fietsten er dan 2 020 fietsers over de fietsteller.

Op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen in Hove zien we opmerkelijk meer fietsers tijdens de schooldagen dan in de vakantie. Op een schooldag telt de provinciale Fietsbarometer gemiddeld zo’n 3 000 fietsers in Hove. Tijdens de tweede week van de vakantie zakt dit aantal naar gemiddeld 1 900 fietsers. Het is een fijne vaststelling dat de scholieren en studenten duidelijk hun weg gevonden hebben naar de veilige fietsverbindingen, want een veilig woon-schoolverkeer is één van de belangrijkste doestellingen van de fietsostrades. Hopelijk houden de jongeren deze goede gewoonte aan wanneer ze aan het werk gaan. 

Fietsers houden weerbericht in het oog

Op 19 juni 2019 en 12 juli 2019 voorspelden de weerberichten niet veel goeds. Onweren trokken over het land. In Bornem zien we een groot effect van dit onweer. Nog slechts 35% van het daggemiddelde fietste op 19 juni. Het aantal fietsers zakte van 2 131 naar 954. Uit de provinciale Fietsbarometer haalde de provincie Antwerpen vergelijkbare cijfers voor Lier langs de Nete (1 706 fietsers op 18 juni in vergelijking met 700 op 19 juni) en in Willebroek (1 319 fietsers op 18 juni in vergelijking met 815 fietsers op 19 juni). De fietsers in de provincie Antwerpen houden het weerbericht dus nauwlettend in het oog. 


 

Fietsostrade F11 Antwerpen-Lier klaar tussen Deurne en Mortsel

publish date
05.07.2019

De provincie Antwerpen startte het schooljaar 2018-2019 met een nieuwe opdracht: de aanleg van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier tussen de Vosstraat in Deurne en het fietstunneltje aan de Priester Poppestraat in Mortsel. Aan het einde van dit schooljaar werd het project afgesloten met een meer dan geslaagd resultaat: een fietsweg van maar liefst vier en een halve meter breed.

Op 3 september 2018 ging aannemer Willemen, in opdracht van de provincie Antwerpen, van start met de aanleg van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier. Het project start aan de Vosstraat, langs de luchthaven in Deurne richting Boechout. Op de grens van Boechout en Mortsel werd begin mei een kunststof fietsbrug gehesen die aansluit op de Victor Heylenlei. Die straat wordt een fietsstraat. In de Oude Steenweg verlegt de provincie Antwerpen het fietspad naar de zijde waar het aansluit op de reeds aangelegde fietsostrade, waardoor fietsers geen twee keer moeten oversteken.

Sinds deze week fiets je over een fietsweg van vier en een halve meter breed over een lengte van 2,8 kilometer en dit tussen de Vosstraat in Deurne en het fietstunneltje aan de Priester Poppestraat in Mortsel. Deze fietsostrade zal niet alleen voorzien worden van de nodige verlichting. We brachten op dit traject ook belijning aan. De randen van deze fietsostrade kregen een dot-markering. Deze markering heeft een betere lichtweerkaatsing bij regenweer of in het donker. Het waarschuwt je als fietser wanneer je op de lijn rijdt.


Nog niet het volledige traject is befietsbaar. Voorlopig is het nog niet mogelijk om over de fietsbrug te fietsen. Hiervoor moeten eerst de werken aan de Victor Heylenlei en de Oude Steenweg klaar zijn. Indien alles vlot verloopt, zijn deze werken eind dit jaar achter de rug.

Fietsostrade F11 Antwerpen-Lier

Voor de provincie Antwerpen zijn de steden Lier en Antwerpen belangrijke knooppunten in het fietsostradenetwerk. Op termijn fiets je vanuit de Pallieterstad veilig, vlot en comfortabel via fietsostrades naar Antwerpen (F11), Mechelen via Lint (F16 en F1), Aarschot (F104), Herentals (F103) en Boom (F17). In Antwerpen sluit de F11 aan op de FR10, het Ringfietspad en de F1 richting Mechelen.
De fietsostrade F11 Antwerpen-Lier wordt 12 km lang. Op slechts 30 minuten fiets je dan van Antwerpen naar Lier.
 

Provincie Antwerpen hijst fietsbrug van meer dan honderd meter over kanaal Bocholt-Herentals

publish date
05.07.2019

Donderdag 4 juli 2019 vertrokken vanuit Balen vier schepen met de verschillende brugdelen voor de fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals op hun dek. Deze fietsbrug maakt deel uit van de fietsostrade F105 Herentals-Balen-Leopoldsburg.

Plaatsen van fietsbrug over kanaal Bocholt-Herentals
Plaatsing van de fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals

Het kanaal Bocholt-Herentals vormt een belangrijke natuurlijke barrière op de fietsostrade F105 Herentals-Balen-Leopoldsburg. Daarom hijst de provincie Antwerpen een kwalitatieve fietsbrug van maar liefst 105 meter lang, 5,5 meter breed en 22,5 meter hoog over dit kanaal. De brug is een knap staaltje staalwerk van maar liefst 265 ton. Ze ligt 8,30 meter boven het water waardoor ze geen belemmering vormt voor de scheepvaart en hiermee voldoet aan de nieuwe normen. De constructie wordt gedragen door 4 landhoofden bestaande uit meer dan 100 paalfunderingen, meer dan 470 m³ beton en meer dan 60 ton wapening.

De fietsbrug is een realisatie van THV Mols-Iemants waarbij de fietsbrug in het atelier van Iemants werd gemaakt. Om deze zware constructie ter plaatse te krijgen, werd er gekozen om de verschillende delen van het wegdek en de boogdelen per boot te vervoeren. Hiervoor werden 4 Zulu-boten ingezet. De binnenvaart leent zich uitermate voor het transport van dergelijke grote onderdelen.

Investering

De totale kostprijs voor de aanleg van deze fietsbrug bedraagt 3 091 211 euro. De provincie Antwerpen betaalt ruim 1,8 miljoen euro, de Vlaamse Waterweg nv subsidieert 600 000 euro en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) legt 632 000 euro bij.

Ingebruikname

Het is wel nog even geduld oefenen om deze fietsbrug te kunnen gebruiken. Eerst dient de provincie Antwerpen nog een tunnel aan de Koulaak in Herentals onder de spoorlijn te schuiven en drie bruggen te bouwen over de Kleine Nete en de Sint-Jobstraat. Nadien kan de aanleg van de fietsweg tussen die verschillende bouwwerken van start gaan.

Wereldoorlog II

De plaats waar de fietsbrug ligt, herbergt heel wat verhalen. Tijdens de werken deden buurtbewoners meer dan één anekdote over zware gevechten tijdens WOII uit de doeken. Tijdens de graafwerken voor de steunpilaren van de brug konden we niet anders dan deze verhalen bevestigen. De aannemer haalde er een Amerikaanse vliegtuigbom uit WOII uit de grond. Het bewijst nog maar eens dat we tijdens de aanleg van de fietsostrades rekening moeten houden met héél wat onvoorziene omstandigheden.

Fietsostrade F105 Herentals-Leopoldsburg

De fietsostrade Herentals-Leopoldsburg tot in Balen loopt langs spoorlijn 15 en telt 36 kilometer. Ze begint aan het station van Herentals en loopt over Olen, Geel en Mol tot in Balen. Langs deze fietsostrade liggen maar liefst 400 bedrijven, 160 scholen en tal van sportverenigingen. Deze fietsostrade vormt dan ook een belangrijke aanrijroute. In Herentals verknopen bovendien vijf fietsostrades, de F5 Antwerpen-Hasselt, F105 Herentals-Balen, F106 Aarschot-Herentals, F103 Lier-Herentals en op termijn de F102 Herentals-Turnhout.
 

 

Geen vergunning meer voor ontbrekende schakel van fietsostrade F14 Antwerpen-Essen in Kapellen

publish date
06.06.2019
Fietsostrade F14

De provincie Antwerpen kreeg eind 2017 een stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen tussen Vloeiende in Kapellen en Schriek in Ekeren. Begin 2018 startte een buurtbewoner een gerechtelijke procedure op tot schorsing en vernietiging van deze vergunning. De Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft deze vergunning nu effectief vernietigd.

Naar aanleiding van deze uitspraak moet de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van de Vlaamse overheid de inhoud van de vergunning opnieuw beoordelen. De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar krijgt hiervoor vier maanden de tijd.

Omwille van dit arrest kan de provincie Antwerpen nog steeds niet beginnen met de aanleg van de fietsostrade tussen Ekeren en Kapellen. Voor de fietsende pendelaars betekent dit dat zij nog een tijd gebruik moeten maken van de bestaande omweg van en naar stad Antwerpen.
 

Volgende van de detaillijst