Nieuwe waterpompstation helpt wateroverlast in Zwijndrecht voorkomen

publish date
25.03.2019
???module.newsItem.label.themes???

In Zwijndrecht stroomt de Zwaluwbeek geregeld over, tot groot ongenoegen van de omwonenden die daardoor al heel wat wateroverlast moesten verwerken. Op 29 maart gaat het grootste provinciaal pompstation ooit in werking. Dit ingenieus pompstation aan de monding van de Zwaluwbeek in de Schelde moet toekomstige overstromingen helpen trotseren. Ook werd er extra (natuurlijke) bufferruimte gecreëerd om de overmaat aan water te kunnen opvangen.

Pompstation Zwijndrecht

Meer info vind je op onze projectpagina

Provincie Antwerpen bouwt fietsbrug van 3 miljoen euro over kanaal Bocholt-Herentals

publish date
21.03.2019
???module.newsItem.label.themes???

De provincie Antwerpen bouwt een fietsbrug van meer dan 100 meter lang over het Kempisch Kanaal. Deze fietsbrug maakt deel uit van de fietsostrade F105 Herentals-Balen. Een investering goed voor ruim 3 miljoen euro.

Eerste spadesteek fietsbrug over kanaal Bocholt-Herentals

 

De fietsostrade F105 Herentals-Balen verbindt de kleinstedelijke gebieden Herentals, Geel en Mol. Langs deze fietsostrade liggen maar liefst 400 bedrijven, 160 scholen en tal van sportverenigingen. Deze fietsostrade vormt dan ook een belangrijke aanrijroute. In Herentals verknopen bovendien vijf fietsostrades, de F5 Antwerpen-Hasselt, F105 Herentals-Balen, F106 Aarschot-Herentals, F103 Lier-Herentals en op termijn de F102 Herentals-Turnhout.

Natuurlijke barrière

Het kanaal Bocholt-Herentals vormt een belangrijke barrière op de fietsostrade F105 Herentals-Balen. Met de bouw van een kwalitatieve fietsbrug, van 107 meter lang en 5,5 meter breed, biedt de provincie Antwerpen een autovrij, veilig en vlot alternatief voor verplaatsingen met de auto binnen de regio. Deze fietsostrade ligt langs de spoorlijn wat mogelijkheden biedt om het station duurzaam te bereiken en dit uit te bouwen tot een multimodaal knooppunt.

Bouw fietsbrug

De fietsbrug is een realisatie van THV Mols-Iemants waarbij Mols de betonwerken voor de rekening neemt en Iemants de staalconstructie. Beide firma’s zijn al in actie geschoten. Het bouwen van de landhoofden, de steunpunten van de brug, is volop aan de gang. Net als de bouw van de brug. Deze wordt gemaakt in het atelier van Iemants.
De onderdelen voor deze nieuwe fietsbrug worden voor de zomervakantie aangevoerd via de waterweg.

Kostprijs

De totale kostprijs voor de aanleg van deze fietsbrug bedraagt 3 091 211 euro. De provincie Antwerpen betaalt ruim 1,8 miljoen euro, de Vlaamse Waterweg nv subsidieert 600 000 euro en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) legt 632 000 euro bij.

Massale opkomst voor toekomstplan Electrabelsite

publish date
19.03.2019
???module.newsItem.label.themes???

Ruim 200 aanwezigen toonden gisteren hun interesse in een nieuw toekomstplan voor de Electrabelsite te Schelle. De provincie Antwerpen organiseerde hierover een open infomarkt. Die vormde meteen het startmoment van een publieke raadpleging, de eerste stap in de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). Inwoners van Schelle, Hemiksem en Niel konden zich informeren en reacties geven over het verdere proces. De publieke raadpleging loopt tot en met donderdag 16 mei. Iedereen kan tijdens deze periode nog suggesties en opmerkingen indienen.

De provincie Antwerpen zoekt een nieuwe bestemming voor de Electrabelsite te Schelle. Dat doet zij in overleg met omwonenden en lokale partners. Tot nu toe liggen drie alternatieve invullingen voor: er moet ruimte zijn voor groen en recreatie, om te wonen en om energie op te wekken. De komende maanden berekenen experten de effecten van elk alternatief op het vlak van mobiliteit, bodem, lucht, geluid, water, natuur, landschap en omgeving.

Tijdens een informarkt op 18 maart 2019 informeerden ruim 200 aanwezigen zich in een positieve sfeer over de inhoud van de alternatieven en over de onderzoeksmethoden die de effecten op mens en omgeving in kaart brengen. Over beiden kon het publiek zijn mening geven en/of nog nieuwe ideeën aanbrengen. Zij kregen ook uitleg bij de startnota van het PRUP Electrabelsite.

Als je niet aanwezig kon zijn, kan je je inbreng nog meedelen aan de provincie Antwerpen tijdens de publieke raadpleging. Die loopt vanaf 18 maart tot en met 16 mei 2019. Je vindt het formulier hier. Maar je kan je mening ook geven via e-mail, brief of aangetekende brief. Je verneemt via deze link hoe je rechtsgeldig je mening doorgeeft.

Een digitaal inspraakformulier? De provincie biedt voor het eerst de mogelijkheid om je opmerkingen en suggesties digitaal in te dienen via een overzichtelijk formulier. Het is eenvoudig in te vullen en meteen in te dienen. Zo zet de provincie Antwerpen administratieve vereenvoudiging om in klantvriendelijke praktijk.

Met een PRUP legt de provincie de toekomst van de Electrabelsite juridisch en ruimtelijk vast. De opmaak van een PRUP duurt gemiddeld twee jaar. Tijdens die periode wordt samen met geïnteresseerden vorm gegeven aan de mogelijke invulling. Zo organiseert de provincie nog een aantal workshops om de eventuele invulling van deze site verder te verfijnen. Een eerstvolgende actieve workshop is voorzien einde 2019.

EFRO oproepen voorjaar 2019

publish date
19.03.2019

Dit voorjaar staan er nog een drietal oproepen van EFRO Vlaanderen open. Goed voor een totaalbudget van 5,5 miljoen euro. De deadlines voor vooraanmelding is 26 april. De deadline voor het indienen van een aanvraagdossier is 27 juni. Ontdek hieronder snel wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie. Voor meer informatie mag je ons altijd contacteren. Je vindt onze contactgegevens onderaan deze pagina. 

Prioriteit 1: Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Specifieke doelstelling 1: “Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren. Investeringen bij speerpuntclusters”

Deze oproep is gericht op investeringsprojecten van de zes erkende speerpuntclusters. Enkel Catalisti, SIM, Flux50, Flanders’ Food, VIL en Blauwe Cluster kunnen binnen deze oproep een projectvoorstel indienen en dus begunstigde zijn van EFRO-steun.

Budget:

Voor deze oproep wordt een budget voorzien van 2.000.000 euro EFRO-steun.

Voorwaarden:

 • Verplichte vooraanmelding ten laatste op 26 april 2019
 • Definitieve indiening ten laatste op 27 juni 2019
 • Het EFRO-steunpercentage bedraagt maximaal 40%
 • De totaal subsidiabele kosten kunnen maximaal 3 miljoen euro bedragen.
 • De maximale EFRO-steuntoekenning is vastgelegd op 800.000 euro. Voor projecten met een totale kost hoger dan 2 miljoen euro zal het maximale EFRO-steunpercentage dus lager liggen dan 40%
 • Staatssteunregels zijn van toepassing. Bijgevolg dienen de projecten zich ter verantwoording van de staatssteun te beroepen op de Groepsvrijstellingsverordening.
 • De oproep is gericht op investeringsprojecten. Loonkosten en werkingskosten worden niet aanvaard.
 • De promotoren dienen minimaal een eigen bijdrage van 15% te voorzien.
 • Toekenning van Vlaamse, provinciale of andere cofinanciering moet worden bevestigd uiterlijk bij definitieve goedkeuring van het project.

Prioriteit 2: Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s

Specifieke doelstelling 2: “Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen. Intergemeentelijke samenwerking en digitalisering naar ondernemers”

Met deze oproep wordt beoogd om het ondernemingsklimaat te verbeteren door het optimaliseren van het overheidsbeleid en de overheidsdienstverlening, in het bijzonder van lokale en provinciale besturen, in functie van de (toekomstige) noden van ondernemingen. Meer specifiek richt de oproep zich op administratieve vereenvoudiging en verdere digitalisering van de dienstverlening naar ondernemers toe.

Budget:

Voor deze oproep wordt een budget voorzien van 2.500.000 euro EFRO-steun.

Mogelijke acties:

 • Het ontwikkelen, integreren en implementeren van digitale instrumenten (productencatalogus, vergunningen, interactieve databanken, …) voor ondernemers;
 • Het inzetten van een Intergemeentelijke ambtenaar lokale economie;
 • -      …

Aandachtspunten:

 • Aandacht voor intergemeentelijke samenwerking en/of diepgaande digitalisering
 • Acties binnen digitalisering moeten verder gaan dan info ter beschikking stellen via website
 • Directe betrokkenheid lokale besturen is noodzakelijk
 • Initiatieven rond digitalisering dienen aan te sluiten bij de reeds bestaande Vlaamse initiatieven

Voorwaarden:

 • Infosessie op woensdag 3 april 2019, van 10u30 tot 12u30 in zaal B2.111 van het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel
 • Verplichte vooraanmelding ten laatste op 26 april 2019
 • Definitieve indiening ten laatste op 27 juni 2019
 • Het EFRO-steunpercentage bedraagt maximaal 40%
 • De promotoren dienen minimaal een eigen bijdrage van 15% te voorzien.
 • De publieke financiering kan worden beperkt in het kader van de staatssteunregelgeving.
 • Toekenning van Vlaamse, provinciale of andere cofinanciering moet worden bevestigd uiterlijk bij definitieve goedkeuring van het project.

Prioriteit 2: Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s 

Specifieke doelstelling 5: “Bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat Creatie en uitvoering van strategieën om Vlaanderen als innovatief economisch ecosysteem te versterken door internationalisering”

De focus ligt op de creatie en uitvoering van strategieën om Vlaanderen als innovatief economisch ecosysteem te versterken door internationalisering. De oproep beoogt dan de creatie en uitvoering van afgestemde strategieën voor de internationalisering van het Vlaamse innovatieve economische ecosysteem met een sterke betrokkenheid van overheidsactoren, middenveldorganisaties, kmo’s, etc. Dit moet zorgen voor impactvolle acties die de concurrentiepositie van Vlaanderen in de wereld versterken. Binnen dit proces is het belangrijk om uit te gaan van de noden van de bedrijven die centraal staan als uitgangspunt van de op te richten strategieën en de daaraan verbonden uitvoeringsprocessen.

Budget:

Voor deze oproep wordt een budget voorzien van 1.000.000 euro EFRO-steun.

Doelstellingen:

Met deze oproep worden gedetailleerde projectvoorstellen beoogd die zich richten op een totaalaanpak waarin meerdere van onderstaande stappen vervat zitten:

 • uitwerken van een aanpak om nieuwe doelgroepen (bedrijven met exportpotentieel of potentieel om in Vlaanderen te investeren) te detecteren en hun noden beter te kennen.
 • uitwerken van een nieuwe aanpak om bedrijven beter te bereiken en te ondersteunen.
 • uitwerken manier om innovatie in Vlaamse ecosysteem (clusters, SOC’s, …) internationaal beter te valoriseren.

Aandachtspunten:

 • Deze oproep sluit aan bij de Small Business Act for Europe (SBA
 • Projecten dienen bij te dragen aan de output en resultaatsindicatoren
 • Indieners beschikken over een Vlaamsbrede werking voor internationaliserende bedrijven, en hebben hierin de nodige ervaring en kennis opgebouwd.
 • In de voorstellen gericht op internationale valorisatie van innovatie in de Vlaamse clusters zijn alle Vlaamse speerpuntclusters en SOC’s betrokken.
 • Enkel voorstellen die volgens de geldende staatssteunregels uitgewerkt zijn (zie verder punt 2.2 over staatssteun) en Vlaamsbreed uitgevoerd worden komen in aanmerking.

Voorwaarden:

 • Verplichte vooraanmelding ten laatste op 26 april 2019
 • Definitieve indiening ten laatste op 27 juni 2019
 • Het EFRO-steunpercentage bedraagt maximaal 40%
 • De promotoren dienen minimaal een eigen bijdrage van 15% te voorzien.
 • De publieke financiering kan worden beperkt in het kader van de staatssteunregelgeving.
 • Toekenning van Vlaamse, provinciale of andere cofinanciering moet worden bevestigd uiterlijk bij definitieve goedkeuring van het project.

Meer info:

Meer info over al deze oproepen vind je hier. Met vragen kan je terecht bij het provinciale EFRO-contactpunt: Anneke Van den Aker. Haar gegevens vind je hieronder.

 

 

 

Rivierenhof dicht door storm

publish date
10.03.2019
???module.newsItem.label.themes???

STORMGEVAAR RISICOFASE ROOD

Toegangsverbod voor bezoekers, clubs en concessiehouders

vanaf 11u zondag 10 maart 2019 tot 19u (verwachting)


Betrokken provinciale groendomeinen regio Antwerpen
:

- Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246 te 2100 Deurne
- Vrieselhof, Schildesteenweg 95 te 2520 Ranst (De Remise blijft bereikbaar)
- Hof van Leysen, Markgravelei te 2018 Antwerpen


De risicofase is gebaseerd op de weersverwachtingen en berichten berekend door KMI, windfinder.com en overheidsdienst defensie België. Deze berekening van het stormrisico is specifiek gericht op stormgevaarlijke beboste natuurterreinen die zijn opengesteld voor het publiek.

Toelichting risicofases:

ROOD: wind vanaf 80 km/u - Acuut gevaar. De toegang voor bezoekers, clubs, medewerkers en diensten tot het betrokken gebied wordt na overleg met beheerders en domeinwachters aangepast of verboden. Er wordt bij beslissing tot toegangsverbod aan alle ingangen van de betrokken openbare domeinen bebording aangebracht die de toegang voor bezoekers verbiedt. Betrokken clubs, medewerkers en diensten worden ingelicht dat toegang tot de domeinen wordt verboden voor bezoekers, clubs en indien noodzakelijk medewerkers en diensten. Er worden extra controles ingezet door de domeinwachters om de bezoekers die zich toch in de domeinen bevinden te verzoeken deze domeinen te verlaten.
ORANJE: wind tussen 61 km/h en 80 km/h - gevaar. Wees voorzichtig! Beheerders en domeinwachters zijn extra waakzaam en stormprocedure wordt opgestart. Als er storm opkomt, worden extra controles ingezet om indien noodzakelijk de bezoekers die zich in de betrokken domeinen bevinden te verzoeken deze domeinen te verlaten, clubs en diensten en medewerkers worden ingelicht dat toegang tot de domeinen wordt afgeraden. Evacuatieruimte wordt indien beschikbaar en noodzakelijk opengesteld.
GEEL: wind tussen 50 km/h en 61km/h – weinig gevaar maar beheerders en domeinwachters zijn extra waakzaam.
GROEN: wind tot 50 km/h - Weinig gevaar.

Meer info? Neem contact op met de domeinwachters op T 03 360 52 18.Code oranje: Sluiting provinciale groendomeinen

publish date
10.03.2019
???module.newsItem.label.themes???

Het KMI geeft vanaf de vroege middag code oranje in de provincie Antwerpen. Dat betekent dat we felle wind, regen en guur onweer mogen verwachten.

Daarom sluiten we uit voorzorg deze parken en domeinen:

 • Rivierenhof
 • Hof van Leysen
 • Vrieselhof
 • Kesselse Heide
 • Vrijbroekpark
 • Neteland
 • Broek de Naeyer
 • Prinsenpark
 • De Averegten
 • Hoge Mouw
 • Hertberg

Deze stormachtige omstandigheden duren tot vanavond, de parken blijven daarom dicht tot sluitingstijd. Wees voorzichtig als je toch in de buurt van een park of bos moet zijn. 

Vanaf maandagochtend zou alles terug gewoon bereikbaar en geopend moeten zijn. 

1,6 miljoen euro voor basiswerking Antwerpse Regionale Landschappen en bosgroepen

publish date
08.03.2019
???module.newsItem.label.themes???

De provincieraad keurde subsidies goed ter waarde van 1.633.873 miljoen euro voor de Regionale Landschappen en bosgroepen in de provincie Antwerpen. Dankzij deze subsidies kunnen zij verder inzetten op een groene, gezonde en biodiverse leefomgeving. Een leefomgeving die beter bestand is tegen het veranderende klimaat. 

De Regionale Landschappen en bosgroepen werken aan het vergroenen van speelplaatsen, planten tienduizenden bomen en struiken, leggen poelen en houtkanten aan, beheren bossen, richten groene speelplekken in … Zij openen wandel- en fietswegen en organiseren recreatieve activiteiten. Zo dragen ze bij aan een groene, biodiverse leefomgeving die beter bestand is tegen de klimaatverandering.

De basissubsidies van 1.633.873 euro garanderen de werking rond deze thema’s. Het bedrag wordt verdeeld tussen de vier Regionale Landschappen en bosgroepen die deel uitmaken van de provincie: Regionaal Landschap de Voorkempen vzw, Regionaal Landschap Rivierenland vzw, Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw, Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw, Bosgroep Antwerpen Noord vzw, Bosgroep Antwerpen Zuid vzw, Bosgroep Zuiderkempen vzw en Bosgroep Kempen Noord vzw.

Sprekende cijfers uit 2018

Vorig jaar realiseerden de Regionale Landschappen en bosgroepen samen:

 • 24 nieuwe speelbossen, belevingsvolle picknickplekken, belevingsboomgaarden …;
 • 64.066 extra bomen en struiken;
 • 1.200 meter hagen en houtkanten;
 • bijna 13 ha nieuw bos (goed voor 26 voetbalvelden);
 • aanleg of herstel van 14,15 km bosranden;
 • omvorming van 300 ha bos om veerkrachtige, soortenrijke bossen te creëren
 • aanleg of herstel van 10 poelen en vijvers;
 • opmaak van beheerplannen voor 1008 km aan wandel- en fietswegen (in kaart gebrachte trage wegen), samen met vzw Trage Wegen en Streekvereniging Zuidrand;
 • ontvangst van bijna 2200 bezoekers op één van de 93 evenementen die ze organiseerden;
 • 1356 individuele adviezen aan particulieren eigenaars;

en dat op 410 mandagen door ploegen sociale economie op het terrein.

Bosgroepen provincie Antwerpen
Samen aan het werk tijdens een aanplantingsactie

Regionale Landschappen en bosgroepen

Regionale Landschappen werken rond natuur en landschapsthema’s in een bepaalde streek. Ze behouden en versterken de natuur en het landschap en werken aan erfgoed, streekidentiteit, recreatie, natuureducatie en draagvlakverbreding. Hiervoor betrekken ze overheid, bewoners en bezoekers in hun projecten. Meer info op www.regionalelandschappen.be

De bosgroepen ondersteunen en adviseren boseigenaars bij een duurzaam bosbeheer met aandacht voor natuur en maatschappelijke relevantie. Verhoogde betrokkenheid en inzet van boseigenaars en hun omgeving zorgt voor gezonde bossen, meer en betere natuur en extra ruimte voor recreatie. Meer info op www.bosgroepen.be

Hooibeekhoeve helpt landbouwbedrijven om zich aan te passen aan het veranderende klimaat

publish date
07.03.2019

Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel bracht gisteren een werkbezoek aan de Hooibeekhoeve in Geel. Dat is één van de proefbedrijven voor land- en tuinbouw van de provincie Antwerpen. De medewerkers doen er voornamelijk praktijkonderzoek voor jongvee, melkvee en voedergewassen. Daarbij ligt de focus steeds meer op het veranderende klimaat. Zo wordt er onder meer gezocht naar manieren om de uitstoot van ammoniak, CO2 of methaan bij melkveebedrijven te verminderen en de opslag van CO2 in de bodem te verhogen.  

Tijdens het werkbezoek maakte de minister kennis met de werking van de Hooibeekhoeve en het LCV, het Landbouwcentrum voor Voedergewassen, dat eveneens in Geel Ten Aard gevestigd is. Het accent lag op onderzoek en innovatie, voornamelijk in functie van het klimaat.

“Het belang van deze onderzoeken valt niet te onderschatten”, verklaart Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel. “De opgedane kennis wordt immers verspreid over gans Vlaanderen via demonstratieprojecten, workshops, studiedagen, enzovoort. De samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de provincie Antwerpen is dus duidelijk een win-win voor de hele sector.”

Het veranderende klimaat staat al geruime tijd centraal bij de onderzoeksopdrachten van de Hooibeekhoeve. Het gaat daarbij zowel om wetenschappelijk als praktijkgericht onderzoek. De Hooibeekhoeve beschikt daarvoor over een eigen melkveestal met tal van innovaties zoals een automatisch melkanalysetoestel, een conditiescorecamera, sensorgestuurde licht- en klimaatregeling. Andere pluspunten zijn de eigen velden, waarvoor men samen met het LCV recent nog investeerde in een nieuwe proefveldhakselaar, én een breed netwerk van (melk)veehouders waarmee voor allerlei onderzoeken wordt samengewerkt.

Van veld tot stal

Waar vroeger enkel op bepaalde onderdelen werd gefocust, wordt vandaag bij die onderzoeksprojecten steeds meer naar de gehele keten gekeken. Er wordt als het ware van veld tot stal gewerkt. Een mooi voorbeeld is het demonstratieproject KOE (Klimaatvriendelijke Ommekeer met Eigen voer) van het LCV. “Dit project zet in op klimaatvriendelijke teelten als granen, veldbonen, grasklaver, rietzwenkgras en voederbieten,” verduidelijkt gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé. “Diepwortelende gewassen laten meer organische stof achter in de bodem en met vlinderbloemigen heb je minder kunstmest nodig omdat ze zelf stikstof fixeren uit de lucht. Voederbieten zijn dan weer niet alleen een uitstekende teelt om de nitraatuitspoeling te beperken, ze zijn ook goed voor de bodem en produceren veel bedrijfseigen voer. Daardoor moet er minder ander voer als soja en granen van buitenaf aangevoerd worden.”

Samenwerking en kennisuitwisseling zijn elementair voor de Hooibeekhoeve. Recent stapte het dan ook mee in ‘De Klimaatploeg’, een plattelandsproject dat ondersteund wordt door de provincie Antwerpen, Vlaanderen en Europa. “In dit project werken 5 melkveebedrijven en experten uit verschillende vakgebieden samen aan concrete initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan het klimaat,” licht gedeputeerde voor Plattelandsbeleid Kathleen Helsen toe. “Denk bijvoorbeeld aan het energieverbruik in de stal of het melklokaal, aan de introductie van andere teelten op het veld, het gebruik van milieuvriendelijke krachtvoerbestanddelen voor de dieren, enzovoort.”

Is het nu klimaatopwarming of klimaatverandering?

publish date
05.03.2019

Leerkrachten, gidsen en educatoren ontdekken hoe het klimaatverhaal nu echt in elkaar zit

De hele maand februari was het klimaatthema brandend actueel. Op de laatste dag van de maand was dit niet anders. Met ‘Klaar voor een nieuw klimaat?!’ organiseerde de Provincie Antwerpen een inspirerende dag gevuld met interactieve workshops voor leerkrachten, gidsen en educatoren. Ze gingen naar huis met een pak nieuwe kennis en methodieken om door te geven aan jongeren en volwassenen.

 

Het klimaatthema is niet weg te denken uit de kranten. Maar hoe zit de vork nu juist in de steel? En hoe breng je het klimaatverhaal op maat van jouw doelgroep? Een honderdtal leerkrachten, gidsen en educatoren leefden zich op donderdag 28 februari helemaal in het thema tijdens de netwerkdag ‘Klaar voor het klimaat?!’ op het provinciale praktijkbedrijf Hooibeekhoeve in Geel. De rollen werden voor één dag omgedraaid en de leerkrachten werden weer even leerling. Ze gingen zelf aan de slag met het educatief materiaal en leerde verschillende methodieken te gebruiken.

Bijleren en experimenteren

De ganse dag was gevuld met interactieve workshops. De deelnemers experimenteerden met onderzoek, speelden educatieve spelletjes of maakten een klimaatwandeling tussen de velden. Van landbouw tot natuur en van water tot bodem: zeer uiteenlopende thema’s kwamen doorheen de dag aan bod. Zo maakte de workshop: ‘Hoe breng je de SDG’s in je workshop?’  leerkrachten wegwijs in de verschillende klimaatdoelstellingen. Ze kregen er meteen ook methodieken en gratis lesmateriaal mee naar huis.  De workshop ‘Virtueel Water’ liet dan weer iedereen stilstaan bij de hoeveelheid water die wij indirect verbruiken. In de workshop ‘Red het klimaat, eet geen biefstuk?!’ werd getoond hoe landbouwers vandaag op verschillende manieren hun steentje bijdragen aan een beter milieu. Aansluitend bracht ook iedereen een bezoek aan de melkveestallen van Hooibeekhoeve om zelf te ontdekken hoe sterk het klimaatverhaal ook in de landbouwsector speelt.

Snelcursus in klimaatterminologie

Naast ideeën en lesmateriaal kregen de deelnemers ook veel tips mee om het klimaatverhaal op de juiste manier te benaderen. Eén van de belangrijkste tips van de dag: spreek van klimaatverandering in plaats van klimaatopwarming. De opwarming van de aarde betekent niet dat het overal warmer zal worden. Er spelen heel wat andere factoren mee zoals nieuwe regenvalpatronen en woestijnvorming.  Verder spreek je ook beter van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Bij mitigatie neemt de mens de oorzaken van klimaatverandering bij de horens en bij adaptatie past de mens zichzelf en zijn omgeving aan.

Getuigenissen van de dag

Hilde Guens en Vanessa Maes – Leerkrachten 1ste graad aan Don Bosco Hechtel

“Wij volgden de workshop: ‘Hoe breng je de SDG’s in je workshop?’ en vonden het zeer inspirerend. Tijdens de workshop werden er vele voorbeelden aangehaald van gratis lesmateriaal, boeken met verschillende methodieken en enkele spelletjes. In de toekomst denken we zeker enkele items die in de workshop aangehaald werden, te gebruiken in onze lessen. Het was een inspirerende dag.”

Stella Van Hofstraeten – Publiekswerker bij het Rivierenhof

“In de voormiddag volgde ik de workshop ‘Virtueel water’. Het blijft ongelooflijk hoeveel water er verbruikt wordt voordat een product in de winkel ligt. Tijdens onze workshop werd er onderling volop over gediscussieerd. Voor mezelf haal ik er alvast uit dat het beter is om zoveel mogelijk niet-verwerkte voeding van hier te kopen.  Verder volgde ik ook de workshop ‘Leve(n)de bodem’.  Interessant wat je van onze bodem kan leren en welke impact het klimaat ook hierop heeft. De proefjes zijn iets minder toepasbaar in onze publiekswerking, maar zeker een aanrader voor leerkrachten uit wetenschappelijke richtingen.”

Vraag nu je individuele begeleiding aan

publish date
05.03.2019

Vanuit de werking van het CVBB is het LCV één van de praktijkcentra die de mogelijkheid tot individuele bedrijfsbegeleiding aanbiedt. Deze begeleiding heeft een waarde van €350, waarvan €300 gesubsidieerd wordt door het CVBB. Hierdoor bedragen de kosten voor de landbouwers slechts €50 + 6% BTW op de totaalfactuur. Bij een pakket van €350 betekent dit dus voor de landbouwer een kost van €71!

Landbouwers kunnen vrijwillig begeleiding van het LCV/CVBB ontvangen:

 • Indien zij geconfronteerd worden met overschrijdingen van de nitraatresidunormen. Zij kunnen zich op aangeven van de mestbank of op eigen initiatief aanmelden.
 • Indien er nitraatvervuiling door hun bedrijf geconstateerd wordt via waterkwaliteitsgroepen en deze vervuiling niet opgelost kan worden met enkele korte bezoeken of wanneer een grondige bedrijfsdoorlichting en advisering noodzakelijk is.
 • Elke landbouwer, op eigen initiatief

Een begeleidingspakket bestaat uit één of meerdere bedrijfsbezoeken van minstens 1u, aangevuld met analyses. Deze analyses kunnen profielanalyses zijn, maar kunnen ook ingevuld worden met analyses van bijvoorbeeld 0-30 cm of 0-60 cm. Belangrijk is hier dat het gaat om bijkomende analyses. Analyses die wettelijk verplicht zijn komen hiervoor niet in aanmerking.

Voor begeleiding kan je het inschrijvingsformulier invullen of door contact op te nemen met Simon Wouters: simon.wouters@provincieantwerpen.be

Goed GePASt: Ammoniakemissie in de rundveehouderij

publish date
05.03.2019

Het demonstratieproject Goed GePASt, een project over ammoniakemissiereductie in de rundveehouderij liep eind juni 2018 af. De projectpartners hebben rundveehouders gesensibiliseerd en geïnformeerd rond de problematiek, de PAS-technieken en PAS-maatregelen. Daarnaast werd er met belanghebbenden nagedacht over oplossingen voor knelpunten bij het implementeren van 4 PAS-technieken. Zowel Hooibeekhoeve als ILVO implementeerden PAS-technieken in hun stallen. Zo konden landbouwers op Hooibeekhoeve 3 ammoniakemissiereducerende roostervloeren ontdekken in de nieuwe melkveestal.

In de eindbrochure worden de resultaten en realisaties van Goed GePASt samengevat.  Naast algemene informatie over ammoniak en PAS, vind je er de resultaten van het project. Bijvoorbeeld: oplossingen of onderzoekaanbevelingen voor implementatieknelpunten van 4 PAS-maatregelen, rapport over ammoniakemissiereducerende roostervloeren op Hooibeekhoeve, mogelijkheden van waterverneveling op de loopvloer, haalbaarheidsstudie van N-balans op een vleesveebedrijf…

Weet je graag meer over luchtemissies in de veehouderij? De vernieuwde website bundelt alle informatie rond luchtemissies aan de hand van doctoraten en verschillende types projecten. VEMIS staat voor ‘Consortium kennisopbouw luchtemissies in de veehouderij’ en op de website vind je, naast alle info over Goed GePASt, alles over luchtemissies in Vlaanderen.

 

Groeikracht inspireert ondernemersgroep Antwerpen

publish date
05.03.2019

Een tijdje geleden kwamen we de naam ‘Groeikracht’ tegen op Facebook. Bezig met advies, bodem, praktijkmetingen en veldproeven sloot de werking van deze Nederlandse adviesorganisatie voor ruwvoerteelt heel erg aan bij de rol van Hooibeekhoeve in het project Leve(n)de bodem. We zochten contact, hadden een inspirerende babbel en besloten al snel dat een bezoek aan Groeikracht in combinatie met een loonbedrijf waarmee zij samenwerken een perfecte uitstap was voor onze ondernemersgroep. En zo geschiedde…

Op 11 december 2018 trokken we met de Antwerpse ondernemersgroep de grens over voor een bezoek aan loonbedrijf Gebroeders Van Eijck. Na een boeiende uiteenzetting door Ronald Van Eijck over hun bedrijf, waarin we leerden dat ook een loonbedrijf werkt aan verbreding, inspireerde Mark ‘kalk’ de Beer (Groeikracht) de ondernemers. De inzichten over de verschillend types bodemleven, elk met hun eigen eisen en kwaliteiten, willen we jullie niet onthouden!

Wormen

Dit zijn de slopers voor het grove werk. Zij maken afvoerputjes waardoor het water de bodem in kan trekken en waardoor ze zelf na regenweer ook naar boven komen.

Schimmels

De schimmels staan in voor het slimme werk. Ze hebben niet veel stikstof nodig, maar let op, want bij grondbewerkingen kan je de schimmeldraden doorbreken en werk je hen dus tegen. Om te weten wat een schimmel nodig heeft, kijken we naar een silo. Daar wil je ten allen prijze schimmels vermijden. Denk erover na wat je hier doet om schimmels te vermijden en doe het omgekeerde op het veld om ze te bevorderen. Simpel, toch?

Een eerste zaak om schimmels te voorkomen in je kuil is zuurstof. Dit hebben de schimmels nodig en moet je dus trachten in je bodem te krijgen. Dit kan je doen door compost, een erg luchtig materiaal, op je land te brengen. Ook bij (nieuw) grasland werkt compost bevorderlijk voor de schimmels. Een andere manier om lucht in je bodem te krijgen, is een najaarsbewerking met een graslandwoeler om een storende laag te breken. Doe dit echter niet op kleigrond of indien de bodem te nat is. Dat zorgt immers voor verslemping! En wie zegt dat je deze bewerking op heel het veld moet doen? Je kan ook enkel de plekken bewerken waar de verdichting voorkomt, zoals de kopakkers.

Als we terug naar de kuil kijken, weet je ook dat de pH van de kuil niet te hoog mag zijn, omdat je dan kans hebt op schimmelgroei. Schimmels houden dus van een hoge(re) pH en dat is wat we willen op onze akker. Vaak wordt vergeten dat ook bestaand grasland kalk kan gebruiken. Deze behandeling levert al snel een meeropbrengst van 10% op! Daarbij komt nog dat de pH-verhoging niet enkel in de bovenste laag verkregen wordt, maar ook dieper in de bodem. Dit geeft natuurlijk zijn voordeel wanneer het grasland gescheurd wordt!
Sta je soms stil bij het type kalk dat je gebruikt? Doorgaans beschikt de bodem over voldoende magnesium, dus gebruik liever geen magnesiumhoudende kalk. Zeker wanneer je weet dat deze magnesium de werking van de kalk vertraagd.

Bacteriën

De bacteriën zijn de snelle werkers. Ze hebben veel stikstof nodig en hebben nood aan goed verteerbaar voedsel, vocht en warmte. In een kuil willen we graag bacteriën. Hiervoor geldt dus: de zaken die je doet om ze te bevorderen in de kuil, moet je ook op je land doen.

Bacteriën leven van goed verteerbaar voedsel en vocht. Waarom dit niet combineren? Als leidraad kan je nemen 4 delen mest mengen met 1 deel water. Door de mest te verdunnen (in de zomer en het najaar, in het voorjaar is dit niet nodig), kan je eenvoudiger kleiner giften geven, wordt de mest beter geïnjecteerd en werkt dit sneller. De mest wordt ook beter verdeeld en er is minder ammoniakverlies. Niets dan voordelen, dus!

Wanneer de bacteriën gevoed worden, geven deze ook warmte af. In het voorjaar kan je er op deze manier voor zorgen dat het groeiseizoen vervroegd wordt. Zorg er dus voor dat je tijdig start met bemesten; het vocht komt vanzelf wel!

3 V's

Tenslotte de regel van de 3 V’s op grasland. Gebruik Veel zwavel en kali, begin Vroeg en doe alles in Veel keer. Dit laatste betekent dat je liever vaker kleine beetjes geeft, dan één keer veel. Dit geldt voor alles: beregenen, bekalken en bemesten!

Wil je ook graag aansluiten bij de ondernemersgroep? Neem gerust contact op met gert.vandeven@provincieantwerpen.be of katrien.geudens@provincieantwerpen.be .

Wil je meer informatie over het project? Neem dan een kijkje op Leve(n)de Bodem.

Volgende van de detaillijst