Studiedag leghennen

publish date
13.09.2019

Op dinsdag 8 oktober vindt een studiemiddag Leghennen plaats in het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel. Deelname is gratis, op voorhand inschrijven is wel nodig

Wie op 8 oktober al andere plannen heeft, kan ook aansluiten bij een gelijkaardige studiedag op 14 oktober in Shamrock, Tielt.

Provincie Antwerpen wil minder verkeer door Geel, Mol, Dessel en Retie

publish date
13.09.2019
???module.newsItem.label.themes???

De woonkernen in Geel, Mol, Dessel en Retie krijgen heel wat doorgaand (vracht)verkeer te slikken. Via een online enquête en dialoogmarkten vorig jaar bezorgden omwonenden en geïnteresseerde burgers heel wat mogelijke oplossingen. In de start- en procesnota van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis en het PRUP Wegverbinding N18-N118 licht de provincie Antwerpen toe hoe ze daarmee verder ging en welke alternatieven ze op welke manier wil onderzoeken. Van 4 oktober tot en met 2 december kun je daarover je mening geven.

De provincie Antwerpen werkt aan de opmaak van twee Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen of PRUP’s: het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis zoekt naar een manier om de Ring van Geel (R14) te verbinden met de Retieseweg (N118). Het PRUP Wegverbinding N18-N118 zoekt naar een manier om de Donk (N18) te verbinden met het omliggende wegennet. Die nieuwe wegverbindingen moeten de verkeerssituatie in Geel, Mol, Dessel en Retie verbeteren. Voor beide PRUP’s start op 4 oktober 2019 de officiële publieke raadpleging over de start- en procesnota.

Primeur voor lokale sleutelfiguren

Vandaag ontving de provincie Antwerpen voor de tweede keer de klankbordgroep. Die bestaat uit enkele lokale sleutelfiguren, de lokale adviesraden en de gemeenteraadsleden van Geel, Mol, Dessel en Retie. Zij kregen vandaag, in primeur, te horen wat er in de start- en procesnota staat en wat de provincie Antwerpen op de infomarkten wil tonen.

De nota’s kwamen tot stand op basis van de inbreng van omwonenden en bijkomend onderzoek. De startnota’s bestaan in hoofdzaak uit twee delen. Het eerste deel gaat over de overwogen alternatieven en hoe de provnice Antwerpen tot die keuze kwam. Het tweede deel beschrijft welke effecten ze voor elk alternatief gaat onderzoeken (het effect op mens, mobiliteit, biodiversiteit, lucht, geluid,...) en hoe ze dat gaat doen. De effectenbeoordeling zelf gebeurt in een latere fase via de zogenoemde plan-MER of plan-milieueffectenrapportage.

De procesnota beschrijft hoe de provincie Antwerpen tot een definitief PRUP wil komen, welke overheidsinstanties eraan meewerken, hoe de burgerparticipatie verloopt, wat er gebeurt met de reacties van burgers,… Tijdens de publieke raadpleging van 4 oktober tot en met 2 december 2019 kun je je mening geven over zowel de start- als de procesnota.

Bezoek een infomarkt

De provincie Antwerpen organiseert infomarkten waar je op posters een samenvatting van de startnota vindt en waar je vragen kunt stellen aan de projectleiders. Als je dat wenst, kun je ook ter plaatse je reactie op de nota’s indienen maar dat kan ook nog achteraf, tot en met 2 december 2019. De infomarkten vinden plaats in de betrokken gemeente(n) van elk PRUP. Ze zijn doorlopend toegankelijk tussen 19 en 21 uur. Je gaat langs wanneer het jou past.

PRUP Regionale ontsluiting Geel bis:
- In Geel op donderdag 10 oktober 2019: cc De Werft, Werft 32 in Geel.

PRUP Wegverbinding N18-N118
- In Dessel op dinsdag 8 oktober 2019: administratief centrum De Plaetse, Hannekestraat 1 in Dessel;
- In Retie op maandag 14 oktober 2019: gemeenschapscentrum Den Dries, Kerkhofstraat 37 in Retie;
- In Mol op donderdag 17 oktober 2019: cc ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 in Mol.

Volgende stappen

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen het advies van elk gemeentebestuur, van de adviesraden in die gemeenten en van de Vlaamse overheid. Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging, wat de basis vormt van de scopingnota. In een volgende fase volgt er een ontwerp-PRUP en ontwerp-MER waarover je via een openbaar onderzoek opnieuw je mening kunt geven.

Blijf je graag op de hoogte over de opmaak van deze PRUP’s? Raadpleeg dan regelmatig de webpagina's van deze PRUP's. Je kun je er ook abonneren op de nieuwsbrief over deze projecten: PRUP Regionale Ontsluiting Geel bis en PRUP Wegverbinding N18-N118.

De klankbordgroep reageert op de ontwerpversie van de posters voor de infomarkten
De klankbordgroep reageert op de ontwerpversie van de posters voor de infomarkten

Project dat 45 hectare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand vrijwaart, valt in de prijzen

publish date
12.09.2019

Het strategisch project BORAZ (Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand), onder coördinatie van provincie Antwerpen, vrijwaart 45 hectare open ruimte. Het ontvangt voor deze realisatie de Openruimtebeker van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, een symbolische prijs voor wie het opneemt voor onze schaarse open ruimte.

Na een jarenlange samenwerking met besturen, verenigingen en burgers, slaagt het strategisch project BORAZ (Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand) erin om 45 hectare OCMW-gronden in publieke handen te houden.“Het strategisch project omvat de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Stad Mortsel. We werken al sinds 2013 aan kwalitatieve, toegankelijke en veerkrachtige open ruimte in deze regio. Toen het OCMW van Antwerpen vorige legislatuur ruim 65 hectare gronden verkocht, zijn we een intensieve samenwerking gestart met lokale besturen, verenigingen en burgers om de gronden publiek te kunnen houden”, verduidelijkt Sabine Caremans, coördinator van het project BORAZ.

“We zijn trots dat we erin geslaagd zijn om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en zo 45 hectare, bijna 30% van de open ruimte in Hove, te vrijwaren. Met dit project zetten we verder in op beleefbare open ruimte in de Zuidrand, met plaats voor landbouw, natuur, erfgoed én recreatie. Een bovenlokaal verhaal dat burgers, verenigingen en besturen samenbrengt en onze schaarse open ruimte vrijwaart voor de toekomst.”

Landbouwgronden en boscomplex Hove

Open ruimte in de Zuidrand: van versnipperd naar verbonden

Sabine Caremans licht het project BORAZ toe: “De Antwerpse Zuidrand is een drukbevolkt gebied met 3000 hectare open ruimte, meer dan de helft van de beschikbare oppervlakte. Toch krijg je het gevoel dat er niet veel open ruimte is omdat die versnipperd is, verscholen zit achter woonlinten en niet altijd toegankelijk is. Met dit project willen we dat lappendeken van bossen, akkers en waterlopen beter verbinden en toegankelijker maken. We werken aan een streek waar mensen op adem kunnen komen, kinderen kunnen spelen in het groen, joggers, wandelaars en fietsers kunnen genieten van de natuur en het landschap.”

Het strategisch project BORAZ, onder coördinatie van de provincie Antwerpen en gefinancierd door het departement Omgeving en de provincie Antwerpen, kon de afgelopen jaren uitpakken met verschillende realisaties: de aankoop van gronden in Hove, het openen en herstellen van trage wegen en speelplekken in 8 gemeenten van de Zuidrand, het vergroenen van scholen, het trekken en schrijven van tal van projecten zoals het toeristisch project ‘de Zuidrand dat Smaakt’, ‘Boeren en burgers’ …

Nieuwssite Apache schreef eerder een artikel over dit project: ‘Hoe de OCMW-gronden in de Antwerpse Zuidrand echt publiek werden’. Lees hier het volledige artikel.

Noblito, een project tegen vereenzaming van ouderen

publish date
10.09.2019

De provincie Antwerpen gaf een financiële impuls aan Noblito, een project dat vereenzaming bij ouderen wilt tegengaan. Noblito is een digitaal platform dat de sociale kring van senioren wilt behouden en liefst ook nog uitbreiden. Noblito wil mensen op een slimme manier motiveren om af en toe contact op te nemen met ouderen die ze misschien wel dreigen te vergeten.

Noblito

Het sociaal netwerkplatform Noblito is zowel bedoeld voor ouderen thuis als voor ouderen in een woonzorgcentrum. Want als mensen ouder worden en minder mobiel zijn, verminderen hun sociale contacten. Dat is het geval als ze thuis wonen, maar zeker als ze verhuizen naar een woonzorgcentrum: daar verdampt meteen hun vroegere sociale kring. Op het Noblito-platform kunnen ook fotoalbums en agendaitems aangemaakt worden zodat het netwerk van de ouderen mee is met de laatste activiteiten. 

Testfase

Dankzij een impulssubsidie vanuit het zorginnovatiefonds van de provincie Antwerpen en een samenwerkingsverband tussen vzw Noblito, lokaal bestuur Olen, zorgproeftuin LiCalab en woonzorgcentra Zilverlinde en De Notelaar wordt momenteel een proefversie uitgetest in de gemeente Olen met enkele ouderen, hun mantelzorgers, buddy’s en vijf vrijwilligers. Tijdens een eerste gebruikersevaluatie waren er kritische opmerkingen, maar zeker ook positieve boodschappen. Die feedback is van belang voor verdere ontwikkelingen. Zorgproeftuin LiCalab ondersteunt het proces om de eindgebruiker intensief te betrekken, en om de gebruiksvriendelijkheid en het effect te evalueren. Resultaten worden gevalideerd op basis van een uitgebreid gebruikersonderzoek bij het verzorgend personeel, de residenten en de mantelzorgers bij de twee woonzorgcentra. Ook thuiswonende senioren en hun mantelzorgers worden geraadpleegd. Zo kan Noblito uitgroeien tot een volwaardig sociaal netwerkplatform.
 

Bewoners delen mee de LAAKens uit

publish date
10.09.2019
???module.newsItem.label.themes???

Beerse krijgt een nieuw overstromingsgebied aan de Laakbeek. Omdat het pal in het centrum ligt, willen de provincie, de gemeente en het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete samen met de bewoners onderzoeken hoe het kan worden ingericht. Inwoners kunnen hun stem laten horen via een online bevraging en 2 bewonersavonden. 

144964757
Bewoners Beerse delen mee de Laakens uit

Het gebied rond de Laakbeek is gevoelig voor overstromingen. De laatste jaren ondervinden we ook de gevolgen van de klimaatverstoring: intensieve natte periodes en extreem droge periodes wisselen mekaar af. Het beheersen van watertekorten en -overschotten is de uitdaging van de toekomst.

In Beerse komt er daarom, met steun van Europa, een overstromingsgebied tussen de Eikenstraat en de Heibergstraat. Een overstromingsgebied vangt bij hevige neerslag water gecontroleerd op, waardoor woon-, landbouw- en industriegebieden stroomafwaarts beter beschermd zijn tegen overstromingsschade. Anderzijds kan een overstromingsgebied het water langer vasthouden en laten insijpelen, wat ten goede komt aan de grondwatertafel die door de droogte bedreigd wordt.

Wie mee wil participeren, kan dat op volgende manieren:

 • Online bevraging van 11 september t/m 4 oktober via https://laakbeek.bpart.be/
 • Eerste inwonersavond op do 10 oktober van 18u30 tot 22u. Schrijf je hier in!
 • Tussen 11 oktober en 5 november kun je via de campagnesite nog extra ideeën en opmerkingen doorsturen
 • Tweede bewonersavond op do 7 november van 18u30 tot 22u. Schrijf je hier in!

Vacature schoonma(a)k(st)er

publish date
09.09.2019

Momenteel organiseren wij een selectieprocedure voor een functie van schoonma(a)k(st)er bij Provinciaal Groendomein De Averegten. Je zal werken op volgend adres: Boonmarkt 4a, 2220 Heist-op-den-Berg. Wij bieden een halftijdse functies met een arbeidsovereenkomst voor één jaar aan.

We nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we een wervingsreserve samenstellen die drie jaar geldig is. We zullen uit deze wervingsreserve putten voor eventuele toekomstige vacatures.

Jongen bekijkt vlinder
Gezocht: gemotiveerde poetshulp voor De Averegten

Wat zal je, als schoonma(a)k(st)er bij De Averegten doen?

Uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden :

 • Schoonmaken van meubilair, installaties, publieke ruimten, sanitair, kantoorruimten, …
 • Gebruik maken van schoonmaakapparatuur en diverse schoonmaakproducten.
 • Signaleren van defecten, onregelmatigheden en voorraadtekorten.
 • Zorgen voor een gepaste behandeling en bestemming van afval.
 • Opruimen van materiaal, afval,… dat de orde en netheid van de lokalen verstoort.
 • Hiervoor zelf initiatief nemen
 • Op regelmatige basis het dienstgebouw van het Provinciaal Groendomein Hertberg, Diestsebaan 28
  in Herselt, onderhouden
 • Meehelpen evenementen, zowel de voorbereiding , opruim en evenement zelf.
 • Onderhoudswerken op het domein (reinigen zitbanken, infoborden, vuilnisbakjes leegmaken, … )

 

Wie ben jij?

Als schoonma(a)k(st)er beschik je bijkomend over onderstaande specifieke gedragscompetenties:

 • Je antwoordt duidelijk en begrijpbaar op vragen van klanten.
 • Je plant en organiseert zodanig dat je taken en opdrachten tijdig en correct worden uitgevoerd.
 • Ordelijk, verzorgd en veilig vervul je jouw taken en opdrachten, met respect voor de materialen.
 • Je bent flexibel.
 • Je kan zelfstandig je werk organiseren.

Je beschikt hiernaast ook over volgende kenniscompetenties:

 • Kennis van schoonmaaktechnieken en/of ervaring in een gelijkaardige functie strekt tot aanbeveling.
 • Kennis van diverse schoonmaak- en onderhoudsproducten.
 • Kennis van de onderhoudstechnieken in functie van de te behandelen oppervlakten en materialen.
 • Zin voor orde en netheid.
 • Kennis van hygiëneregels bij voeding.
 • Beschikken over een rijbewijs B of bereid zijn dit op korte termijn te behalen. 

Goede kennis van het Nederlands is vereist.

Werkrooster:

Week 1:

 • maandag 6u30-15u30 (7.36 uur)  
 • donderdag en vrijdag 6u30-11u30 (3.48 uur)
 • zaterdag en zondag tussen 6u en 22u 3.48 uur werken


Week 2:

 • maandag 6u30-15u30 (7.36 uur)  
 • donderdag en vrijdag 6u30-11u30 (3.48 uur)

Een zekere flexibiliteit (die van 2 kanten komt) wordt verwacht bv. helpen tijdens evenementen, verlof opvangen van collega, … 

Stuur je cv en motivatiebrief naar averegten@provincieantwerpen.be. 

Waarom worden delen van de bossen in De Averegten gedund?

publish date
03.09.2019

In De Averegten worden op specifieke tijdstippen bomen gekapt en bossen gedund. Deze ingrepen gebeuren niet impulsief of willekeurig. De stappen om De Averegten terug tot een gevarieerd inheems bos om te vormen, zijn zorgvuldig vastgelegd in een beheerplan dat gevolgd dient te worden.

 

De Averegten is een bos en zal dat ook altijd blijven! Toch is het in sommige gevallen nodig om de bestanden te dunnen of bomen te verwijderen. Dit jaar is een grote dunning gepland.  

Waarom bomen vellen en bossen dunnen?
In De Averegten zijn er in het verleden, en dit gebeurt vandaag nog steeds, verschillende percelen aangeplant met jonge bomen. Deze bomen hebben allemaal dezelfde leeftijd en dit zorgt voor weinig variatie in de gelaagdheid van het bos.

Door in deze bestanden te “dunnen” zorgen we voor meer ruimte voor de toekomstbomen. We zorgen er zo tegelijkertijd voor, dat er meer licht door de kruinen kan schijnen. Andere struiken en zaailingen krijgen dan de kans om te groeien op de vrijgekomen kiemplekken. 

Op termijn zal dit zorgen voor een mooi en gevarieerd bos. Een gezond bos bestaat immers uit veel meer dan enkel grote bomen. De verschillende lagen in het bos zorgen voor schuilplaatsen, voedselbronnen,… voor een verscheidenheid aan dieren in het bos. Dit zorgt voor meer biodiversiteit en een gezonder bos.


In De Averegten worden in september en oktober verschillende bestanden gedund of geveld. Er worden exoten gekapt, bestanden gedund met een eindkap en er zijn ook twee volledige kaalslagen. Hieronder worden al deze stappen beschreven.  

Wat is dunnen? En wat zijn toekomstbomen?
Dunnen is een ingreep die vooral de competitie tussen de bomen stuurt en zo de stabiliteit en de kwaliteit van het bos verbetert. Op die manier willen we een gevarieerd bos bekomen, waar heel wat planten en dieren, zoals zangvogels, spechten en reeën zich thuis voelen.

Toekomstbomen of kathedraalbomen, zijn bomen die geselecteerd en gespaard worden omwille van hun ecologisch belang in onze bosbestanden. De eentonigheid van bomen met allemaal dezelfde leeftijd wordt op deze manier doorbroken. Jonge plantjes krijgen de mogelijkheid om te kiemen op de vrijgekomen plaatsen. 

Wat betekent dit in de praktijk?
1) Aanplanten
Er wordt een selectie gemaakt van verschillende soorten inheemse loofbomen, die vervolgens willekeurig door elkaar worden aangeplant. Dit gebeurt op een afstand van ongeveer 1,5 m uit mekaar. Bomen zijn van nature enorm competitief, ze beginnen met mekaar te concurreren om zo snel mogelijk naar het licht toe te groeien. Na enkele jaren wordt een eerste selectie gemaakt van de beste exemplaren.

 

2) Vrijstellen van toekomstbomen 

De geselecteerde bomen worden vrijgesteld. Dit wil zeggen dat de naburige bomen geveld worden, zodat de toekomstbomen meer ruimte krijgen om hun kruin optimaal te ontwikkelen.
Op deze manier komt tijdelijk ook meer licht tot aan de bodem, waardoor struiken en andere planten zich mee kunnen ontwikkelen en er meer lagen ontstaan in het bos.
Dit proces dient enkele keren om de x-aantal jaren herhaald te worden.  

3) Eindkap
Zodra de toekomstbomen een mooie kruin hebben ontwikkeld en de begroeiing in alle etages van het bos zich voldoende heeft gevormd, zal er nog 1 “eindkap” plaatsvinden.
Zo krijgen de toekomstbomen nog extra ruimte om zich te ontwikkelen als ‘Kathedraalbomen”.

Zodra het bos dit stadium bereikt heeft zal het zich verder in stand kunnen houden en wordt er niet meer in gekapt. Er is dan voldoende variatie van bomen met verschillende leeftijden om een sterk en gevarieerd bos te kunnen garanderen.   


Hoe wordt er gedund?

Bij het aanduiden van een dunning maken de boswachters een selectie van te kappen en te sparen bomen. Te kappen bomen worden gemerkt met een bijltje door een stukje schors te verwijderen (schalmen). In juni 2019 werden de gemerkte bomen openbaar verkocht aan een erkende houtexploitant. Hij zal de bomen buiten het broedseizoen (schoontijd) kappen en afvoeren.

De exploitant dient rekening te houden met de verschillende uitrijpistes die zijn aangebracht in het bos. Dit wordt gedaan om bodemverdichting te vermijden en om zo weinig mogelijk andere vegetatie te beschadigen. De pistes worden aangeduid door oranje en blauwe markeringen.  

 

 

Dood hout?

Het kroonhout van de gevelde bomen blijft liggen nadat de stammen verwijderd zijn. Op deze manier blijft er voldoende dood hout achter in het bos. Dit zorgt voor de ontwikkeling van verschillende paddenstoelen. Het is een essentiële voedingsbron voor een weelde aan insecten die op hun beurt voedsel zijn voor andere bosbewoners.

Zo blijven er ook voldoende voedingsstoffen achter voor de andere fauna en flora. In een gezond oerbos kan men tot 25% aan dood hout terugvinden. In Vlaanderen zien we dat dit helaas veel te weinig is. In De Averegten proberen we zoveel mogelijk kroonhout te laten liggen. Zo komt er meer biotiek in de bodemlaag van het bos. 

Exoten vellen?
Invasieve exoten, zoals Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik, proberen we te benadelen ten opzichte van onze inheemse soorten. Amerikaanse eiken die ver genoeg van de wandelpaden staan, en op deze manier geen gevaar vormen voor de veiligheid, worden geringd. Zo produceren zij geen vruchten meer en zorgen voor dood hout in het bos. Zoals hierboven beschreven is dood hout een heel belangrijk aspect van een gezond bos. Op andere bestanden worden deze bomen gekapt, zodat er een grote plek vrijkomt waar andere soorten van kunnen profiteren. 

Open plekken creëren?

Op twee plaatsen creëren we terug een open ruimte.

Het eerste perceel is een bestand dat bestaat uit Sitka-spar. Deze is destijds aangeplant voor commerciële doeleinden. Door de droge periodes die we de laatste jaren te verwerken gekregen hebben, is de weerstand van deze bomen sterk achteruit gegaan. Hierdoor zijn ze vatbaarder geworden voor allerlei ziektes en infecties. Dit bestand is bijna volledig afgestorven en wordt dus volledig gerooid. Hier zal een spontane verjonging plaatsvinden en geven we inheemse soorten terug de kans om zich tot een mooi gevarieerd bos te ontwikkelen.

Op het tweede perceel zal een gedeeltelijke kaalslag plaatsvinden. Hier kiezen we ervoor om het aanpalende hooiland uit te breiden naar heide. Dit zal voor veel dier- en plantensoorten die hier vroeger ook veel voorkwamen een geschikte biotoop worden. Levendbarende hagedis, hazelworm, dopheide en zonnedauw kunnen hier terug in alle rust kiemen en leven.  

In de eerste plaats worden de bomen die in deze perimeter staan gerooid, zodat de open plek mooi aansluit op de natte heide die er al is. In een tweede fase zal de strooisellaag verwijderd worden. Jarenlange bladval in de herfst heeft een dikke laag bladafval op de bodem doen ontstaan. Door deze af te plaggen, krijgt de bodem weer licht en zuurstof. Licht minnende pioniersplanten zoals heide krijgen zo de kans om weelderig te groeien. Door het rooien van het huidige bosbestand komt er plots veel meer licht en warmte door tot op de bodem en ontstaat er een microklimaat. 

Besluit
Tot slot hadden we nog graag vermeld dat wij uiteraard de bezorgdheid van alle bezoekers begrijpen en ook ter harte nemen. Het is een grote ingreep die in het begin lijkt op een ravage. Maar we zijn ervan overtuigd dat op deze manier, op termijn, het domein nog mooier en diverser zal worden dan het nu al is. Een structureel gevarieerd bos is een bos met meer draagkracht, meer veerkracht en vooral meer biodiversiteit! 

 

Bedankt voor jullie begrip,


De directie en boswachters van De Averegten 
 

 

Innovatie bij aanleg fietsostrade F105 in Geel

publish date
03.09.2019
???module.newsItem.label.themes???

Een primeur op de fietsostrade F105 Herentals-Balen. Aannemer groep Colas ontwikkelde speciaal voor het project van de provincie Antwerpen een dubbelzijdige betonmachine.

Dubbelzijdige betonmachine
Innovatieve betonmachine op fietsostrade F105 in Geel

 

De provincie Antwerpen is volop bezig met de bouw van de F105 fietsostrade tussen Herentals en Balen. Zo bouwden we al een fietstunnel onder de Ring van Geel en een 100 meter lange fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals. In totaal gaat het over 20 km fietsweg waarvan 3 km in Geel. De aanleg van dit stuk stelde de provincie Antwerpen voor bouwkundige uitdagingen, waaronder het plaatsen van de boordstenen die moeten zorgen dat de asfalt op zijn plaats blijft liggen. Dat heeft de aannemer geïnspireerd om een creatieve en efficiënte methodiek te ontwikkelen.

Omwille van de krappe werkruimte op de werf, zocht de groep Colas naar een oplossing om in een beperkte werkruimte met een betonmachine toch de lijnvormige elementen aan beide zijden van de weg gelijktijdig te kunnen uitvoeren. Samen met constructeur Wirtgen Group bouwden zij een bestaande slipformpaver om. Dat is een machine die al rijdend betonnen boordstenen plaatst. De grootste uitdaging lag in het optimaliseren van de stabiliteit van de omgebouwde machine, aangezien deze ontworpen is om slechts aan één zijde beton te plaatsen. Daarenboven diende de hoeveelheid aangeleverde beton onafhankelijk te kunnen gedoseerd in functie van het verbruik aan de twee verschillende zijden. Op het project fietsostrade in Geel diende een zeer smalle en hoge boordsteen met ingebouwde stut te worden gegoten. Dit verhoogde de moeilijkheidsgraad. Het gevaarte heeft daarom vier rupsbanden en een dubbele offset mal die door Colas zelf is uitgedacht en getekend. Wirtgen Group zorgde op haar beurt voor het design van de dwarsband en de verdeelworm voor de zijdelingse betontoevoer en bouwde alle ontworpen stukken. 

Private en publieke sector inspireren elkaar

Deze innovatie in de wegenbouw maakt duidelijk dat overheden en private ondernemingen elkaar kunnen aanzetten tot betere processen en producten. Met de fietsostrades zorgt de provincie Antwerpen beleidsmatig voor rechtlijnige en kwalitatieve fietsinfrastructuur voor de inwoners. De private markt speelt hier perfect op in om duurzamer en efficiënter te produceren. Een win-winsituatie voor de aannemer en de maatschappij.

Verdere fasering

De werken op de F105 gaan aan een hoog tempo vooruit. Tijdens het weekend van 7 september plaatst de aannemer opnieuw een fietstunnel. Deze keer onder de spoorweg in Herentals. Indien alles zo vlot blijft  verlopen, kan de provincie Antwerpen het eerste deel van deze fietsostrade (tussen de Langstraat en Rauwelkoven in Geel) nog dit najaar openstellen voor het publiek. 

dubbelzijdige betonmachine
Innovatieve betonmachine op fietsostrade F105 in Geel

"Ze zijn daar!" 75 jaar bevrijding in een gratis brochure

publish date
02.09.2019
???module.newsItem.label.themes???

In 1944 begonnen de geallieerde troepen aan hun bevrijding van West-Europa. Ook onze provincie werd verlost van het nazi-juk, maar dat ging niet altijd zonder slag of stoot. 

Ze zijn daar!

Denk jij bij ’75 jaar bevrijding’ spontaan aan de helse gevechten op de Normandische stranden?

Ook de Slag om de Schelde (de Antwerpse haven!) en de gevechten bij de Kempense kanalen speelden een cruciale rol in de bevrijding van Europa.

Klik op deze links van de regio-pagina's om het spoor van de bevrijders te volgen. 

Download op die pagina's de brochure ‘Ze zijn daar!’ en ontdek er de fietsroutes en alle meeslepende verhalen!

Brochure 'Ze zijn daar!'

Oude elektriciteitscentrale Schelle geeft haar geheimen prijs tijdens Open Monumentendag

publish date
02.09.2019
???module.newsItem.label.themes???

Een opgemerkte deelnemer in het aanbod van de Open Monumentendag volgende zondag 8 september is de Electrabelsite in Schelle. Deze voormalige elektriciteitscentrale, doorgaans volledig afgesloten voor publiek, biedt een exclusieve inkijk in haar gebouwen en omgeving. Maak kennis met dit unieke erfgoed en de rijke natuur op de site via een rondleiding of op eigen houtje met de nieuwe erfgoedbrochure. Je vindt er ook informatie over de plannen van de provincie Antwerpen om deze site in de toekomst verder voor publiek te ontsluiten. Ze bereidt daarvoor een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor.

Een parel om te bezoeken tijdens de Open Monumentendag: de Electrabelsite in Schelle. Je maakt er kennis met het machtige hoofdgebouw, een unieke getuige van ons industriële verleden. De provincie Antwerpen, IVEBICA (de intergemeentelijke culturele dienst van Hemiksem, Schelle en Niel) en Natuurpunt Rupelstreek stellen de site samen voor.

Elk uur start er een gegidste rondleiding door de gebouwen en verneem je meer over de geschiedenis en de werking van de voormalige elektriciteitscentrale. Enkele van de gidsen zijn oud-werknemers van de elektriciteitscentrale. Je kan de grote generatorhal ook op je eigen tempo ontdekken. De gloednieuwe (gratis) Erfgoedbrochure, met heel wat interessante weetjes over de Electrabelsite en haar omgeving, biedt je een wandeling door de omgeving. Aanvullend nodigt de provinciale Monumentenwacht kinderen tussen 6 en 12 jaar in de grote generatorhal uit voor een afdaling in rappel. Natuurpunt organiseert om 11 en 15 uur een wandeling met natuurgids over het afgesloten deel van het domein. Doorlopend bieden ze telescopen aan om bijvoorbeeld zo’n 50 zwaluwnesten in het hoofdgebouw te bekijken. De toegang en deelname aan de rondleidingen en activiteiten zijn gratis. Voor de rondleidingen moet je je wel ter plaatse inschrijven. Je komt best met de fiets naar de Electrabelsite.

De Electrabelsite is meer dan geschiedenis alleen. Ook in de toekomst is deze site van groot belang voor mens en regio. Dat blijkt uit het gebiedsprogramma Rupelstreek en de opname in het netwerk van fietsostrades. De provincie Antwerpen wil de site verder ontsluiten voor het publiek en zoekt samen met de betrokkenen naar een goede toekomstige invulling ervan. De procedure voor de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) is daarvoor opgestart. Een infostand geeft je de stand van zaken. Of surf zelf al even naar de webpagina van het PRUP Electrabelsite.

Vurig afscheid van een mooie zomer

publish date
29.08.2019
???module.newsItem.label.themes???

Nieuwsjes uit het Rivierenhof

 

Ook in het Rivierenhof loopt de zomer teneinde. Traditiegetrouw luiden de Bevrijdingsfeesten begin september een dubbelleuk weekend in met ... lees verder.

Provincie maakt haar waterlopen klaar voor natte najaarsperiode

publish date
22.08.2019
???module.newsItem.label.themes???

Van september tot februari ruimt de provincie Antwerpen de onbevaarbare waterlopen in haar gemeenten.

Kruidruiming_MolseNeet
Kruidruiming op een mooie najaarsdag aan de Molse Nete (Geel)

De provincie wil dat tegen de piekperiode van de jaarlijkse regenval in het najaar alle belangrijke onbevaarbare waterlopen geruimd zijn. De waterlopen moeten het overtollige water kunnen afvoeren naar de grote rivieren om overstromingen in het binnenland zoveel mogelijk te vermijden. Het gaat om een netwerk van 2.400km waterlopen waaruit de provincie Antwerpen overmatige plantengroei, zwerfvuil en andere hindernissen haalt. Dit onderhoud kost jaarlijks 5 miljoen euro.

De planning gebeurt op basis van overstromingsgevoeligheid. 70% van de waterlopen kan machinaal geruimd worden. Meer info over het onderhoud en de gebruikte technieken in je gemeente vind je via het geoloket Waterlopen.

Volgende van de detaillijst