Zes provinciale uitvoeringsplannen (PRUP's) Herentals goedgekeurd

publish date
28.09.2018

De provincie Antwerpen heeft als opdracht om de kleinstedelijke gebieden af te bakenen. In het kader van het afbakeningsproces kleinstedelijk gebied Herentals stelde de provincieraad in zitting van 27 september 2018 volgende PRUP's definitief vast:

*PRUP ‘Aarschotseweg’ – Herentals
De Aarschotseweg is één van de invalswegen tot Herentals. Dit PRUP betreft de bestaande concentratie grootschalige detailhandelszaken en kmo’s die aantakken op de Aarschotseweg. Deze detailhandelsconcentratie hangt ruimtelijk en functioneel samen met het kleinstedelijk gebied en kan men mits herstructurering verder ontwikkelen.

*PRUP ‘Afbakeningslijn’ – Herentals, Herenthout en Grobbendonk
Bij de bepaling van de afbakeningslijn Herentals werd rekening gehouden met grensstellende en sturende elementen vanuit de domeinen natuur, landschap, landbouw en water. Het PRUP Afbakeningslijn bakent het kleinstedelijk gebied af op perceelsniveau.

*PRUP ‘Klein Gent Zuid’ - Herenthout
Dit PRUP ligt op het grondgebied van buurgemeente Herenthout. Het betreft een grotendeels onbebouwd gebied van 8,5 ha, ingesloten in de industriezone Klein Gent aan de E313. Het bevat een voormalige paardenfokkerij en enkele percelen in landbouwgebruik. Het PRUP herbestemt dit gebied van bosgebied naar zone voor bedrijvigheid.

*PRUP ‘Laagland’ – Herentals
Het PRUP ‘Laagland’ betreft een kmo-zone tussen de ring en het kanaal. Het grootste deel is via een BPA (bijzonder plan van aanleg) bestemd als ‘Ambachtelijke zone’. Er is een detailhandelsconcentratie die ruimtelijk en functioneel samenhangt met het kleinstedelijk gebied. Het PRUP herbestemt het volledige gebied naar zone voor bedrijvigheid, geeft ontwikkelingsmogelijkheden aan de grootschalige detailhandel en legt voorwaarden op aan de ontwikkeling van onbebouwde percelen.

*PRUP ‘Stadsrandbos Greesbos’ – Herentals
Dit PRUP heeft betrekking op het Greesbos, gelegen ten oosten van het stadscentrum van Herentals. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in bosgebied en grotendeels bebost. Het PRUP behoudt deze bestemming, maar voorziet meer mogelijkheden voor recreatie in dit bos.

*PRUP ‘Stedelijk woongebied’ – Herentals
Het PRUP ‘Stedelijk woongebied’ heeft als doel om verdichting in het centrum van Herentals te stimuleren. Het plangebied bestaat uit 4 BPA’s uit de jaren ’80 en ’90, die een groot deel van het centrum bestrijken en gedetailleerde voorschriften over bouwvrije stroken, parkeren e.d. bevatten. Dit verhindert een kwalitatieve verdichting. Het PRUP vervangt daarom de voorschriften van deze BPA’s door minder gedetailleerde voorschriften. Elke vergunningsaanvraag moet uiteraard nog steeds passen in de omgeving.

Voor de 6 PRUP’s werd een plan-MER opgemaakt. Bij de opmaak van de PRUP’s kregen de burgers inspraak via een openbaar onderzoek (voorjaar 2018). Op advies van de PROCORO, de provinciale commissie Ruimtelijke Ordening, over de ingediende reacties, werden de PRUP’s op bepaalde punten nog aangepast.

Als volgende stap buigt de Vlaamse overheid zich nu over de definitieve PRUP’s. Heeft zij geen opmerkingen, dan volgt publicatie in het Belgisch Staatsblad. Veertien dagen na die publicatie (vermoedelijk vanaf november 2018), gelden de nieuwe voorschriften.

 

Provincie leent textielkunst uit voor 'Soft? Tactiele Dialogen'

publish date
28.09.2018

De provincie Antwerpen wil haar kunstcollectie zo zichtbaar mogelijk maken. Dat doet ze onder meer door kunstwerken in bruikleen te geven. Het werk 'Alruin' van Veerle Dupont maakt deel uit van de MoMu-tentoonstelling 'Soft? Tactiele Dialogen' in het Maurice Verbaet Center.  

'Alruin' van Veerle Dupont
'Alruin' van Veerle Dupont

In de jaren 60 en 70 vinden zowel feministische, post-minimalistische als fiber art kunstenaars hun weg naar textiel. Ze worden aangetrokken door de esthetische mogelijkheden, het structurele potentieel en de betekenisgevende kracht van dit 'zachtere' materiaal. Onder hen Belgische kunstenaars Veerle Dupont, Suzannah Olieux en Liberta Ferket. Hoewel zij zich vaak in de marge van de kunstwereld bewogen, waren hun aanhoudende inspanningen cruciaal voor de acceptatie van textiel als medium voor hedendaagse kunst. In 'Soft?' presenteert MoMu het werk van deze eerste generatie in dialoog met hedendaagse kunstenaars als Kati Heck, Nel Aerts, Anton Cotteleer, Sven ’t Jolle, Klaas Rommelaere, Christoph Hefti, Stéphanie Baechler, Ermias Kifleyesus en Kristin Arndt.

De provincie Antwerpen gaf het werk 'Alruin' van Veerle Dupont in bruikleen voor deze tentoonstelling. Het werk onderging vooraf een consoliderende behandeling: een droge reiniging met een museumstofzuiger. De kunstenares verleende op de site van de expo advies bij het monteren van het kunstwerk, dat uit twee panden bestaat.

Veerle Dupont (°Antwerpen, 1942) haar artistieke ontdekkingstocht als autodidact evolueert van wandtapijten naar losstaande textielsculpturen en installaties. Alruin ontstaat in de periode tussen 1975-1980 waarin ze in vrij weefwerk monumentale wandstructuren maakt. Voor deze expressieve structuren gebruikt ze recuperatiemateriaal of “alles wat soepel is of soepel gemaakt kan worden”. Ze gebruikt resten uit tapijtfabrieken en weverijen, oude verknipte kleding, wol van een schaapherder uit de buurt, paardenstaarten en rundsblazen uit het slachthuis. De drie strengen of 'wortels' die in Alruin over de grond verderlopen zijn een van haar manieren om de vlakheid van wandwerk te doorbreken. Deze strengen maakte ze van geteerde touwen die niet alleen de kleur en vettige glans hebben waarnaar Dupont op zoek was, maar ook haar werken in deze periode een karakteristieke havengeur verlenen.

De expo ‘Soft? Tactiele Dialogen’ loopt van 28 september tot 24 februari in het Maurice Verbaet Center, Mechelsesteenweg 64A, 2018 Antwerpen. Toegang gratis, www.momu.be.

Wil je meer weten over de kunstcollectie van de provincie Antwerpen? Neem dan een kijkje op onze webpagina.

Actieplan verkeersveiligheid 16 Vlaamse gemeenten

publish date
27.09.2018
???module.newsItem.label.themes???

Om het aantal verkeersslachtoffers in de provincie Antwerpen liever vandaag dan morgen terug te dringen, sloegen de provincie Antwerpen, de federale diensten van de gouverneur, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK) de handen in elkaar om samen een project Verkeersveilige gemeente uit te werken. De eerste fase van het project Verkeersveilige gemeente werd vandaag afgesloten met een actieplan verkeersveiligheid voor 16 geselecteerde gemeenten.

Actieplan Verkeersveilige gemeente
Actieplan Verkeersveilige gemeente

16 gemeenten

De provincie Antwerpen, de federale diensten van de gouverneur, de VSV en OVK selecteerden op basis van de ongevallencijfers 16 deelnemende gemeenten: Bornem, Borsbeek, Edegem, Essen, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Puurs, Ravels, Rijkevorsel, Schelle, Sint-Amands, Vorselaar, Wijnegem en Wuustwezel. De 4 partners hebben voor hen een begeleidingstraject rond verkeersveiligheid uitgewerkt. 

Fase 1 van dit traject, de verkeersveiligheidscoaching van de VSV onder begeleiding van studiebureau TRIDÉE, is vandaag afgerond. Op basis van een zelfevaluatie, ingevuld door de betrokken gemeenten en politiezones, werd er gepeild hoe ze scoorden op vijf aspecten die gerelateerd zijn aan verkeersveiligheid: educatie, handhaving, betrokkenheid, infrastructuur en evaluatie. De bespreking aan de hand van de zelfscan en een inspiratielijst met mogelijke acties resulteerde in een concreet actieplan verkeersveiligheid voor alle 16 gemeenten.

Vervolgtraject Verkeersveilige gemeente

Vanaf vandaag gaan de provincie Antwerpen, de federale diensten van de gouverneur en OVK in een tweede fase aan de slag met de 16 gemeenten. Zij ondersteunen de gemeenten om de verkeersveiligheidsacties uit het actieplan te verwezenlijken om een SAVE- en ZERO-label te behalen.

  • SAVE-label
    Een gemeente ontvangt het SAVE-label na uitvoering van de 13 acties voor de onderwerpen waar OVK binnen het SAVE-actieplan de nadruk op legt. Het SAVE-label betekent dat de ontvangende gemeente zich grondig voorbereid heeft op de ultieme verkeersveiligheidstest. Het toont tevens de wil aan om verkeersveiligheid binnen de gemeente te laten uitgroeien tot een heuse verkeerveiligheidscultuur, door samenwerking tussen alle betrokken diensten en medewerking van alle lokale actoren/stakeholders.
  • ZERO-label
    Om het ‘ZERO-label Verkeersveilige gemeente’ te behalen, zorgt een gemeente ervoor dat verkeersveiligheid volledig ingebed is in het bestuur, de gemeentediensten en politiezone aan de hand van een duidelijke visie. Samen formuleren ze verschillende acties ter verbetering van de verkeersveiligheid op hun grondgebied. De provincie Antwerpen biedt expertise aan om de gemeente daarbij maximaal te ondersteunen. De provincie Antwerpen maakt ook de acties in het verkeersveiligheidsactieplan concreet en meetbaar, evalueert de snelheids- en ongevallencijfers en optimaliseert de samenwerking tussen politie en gemeente.

Werken aan verkeersveiligheid doe je niet alleen. Dat de eerste 16 gemeenten amper zes maanden na de officiële aftrap van het project Verkeersveilige gemeente al een concreet actieplan kunnen voorleggen en klaar zijn om te starten met hun ZERO-begeleiding uit fase 2 motiveert. Zolang er doden en zwaargewonden vallen door en in het verkeer, blijft de inzet op verkeersveiligheid cruciaal. Het doel is en blijft zero, nul, geen slachtoffers in en door het verkeer. Dat gemeenten deze doelstelling massaal onderschrijven, betekent dat ze om de veiligheid geven van hun inwoners, hun jongeren.

Actieplan verkeersveiligheid 16 Vlaamse gemeenten
Actieplan verkeersveiligheid 16 Vlaamse gemeenten

Provincie Antwerpen bouwt fietstunnel onder ring van Geel

publish date
24.09.2018
???module.newsItem.label.themes???

De fietsostrade F105 Herentals-Balen loopt langs spoorlijn 15 en dus ook onder de R14 in Geel. Om als fietser vlot, veilig en autovrij de R14 ongelijkgronds te kruisen, bouwt de provincie Antwerpen een fietstunnel onder deze ring.

Provincie Antwerpen licht de plannen van de fietstunnel onder de ring van Geel toe
Provincie Antwerpen licht de plannen van de fietstunnel onder de ring van Geel toe

De fietstunnel onder de ring van Geel maakt deel uit van de fietsostrade F105 Herentals-Balen. Deze fietsostrade volgt spoorlijn 15. Voor de stad Geel betekent deze fietstunnel een veilige kruising. De fietsers moeten zich op Rauwelkoven niet langer in gemengd verkeer begeven. Op deze manier wordt onder andere ook de Thomas More Hogeschool vanuit het centrum veel beter bereikbaar.

Verloop werken

De werken aan de bouw van de 35 meter lange tunnel starten dit najaar. De aannemer bouwt de tunnel eerst naast het spoor, aan de zijde van Larum (richting Olen). Een spannend moment zal het plaatsen van de tunnel worden. Tijdens het paasweekend volgend jaar wordt de ring afgesloten om er de fietstunnel in te schuiven. Aansluitend volgt de afwerking van deze betonnen tunnel, nadien volgt de aanleg van het fietspad.

Voor de stad Geel betekent deze fietstunnel dat fietsers vlot en veilig grotere afstanden afleggen en sneller vanuit Geel in Herentals of Balen geraken. Bovendien wordt er aan het comfort van de fietsers gedacht. De uitwaaierende tunnelmonden, een centrale lichtschacht en aangepaste LED-verlichting maken de tunnel aangenaam om door te fietsen. 

Prijskaartje

De provincie Antwerpen betaalt voor de bouw van deze fietstunnel 1,4 miljoen euro. De Vlaamse overheid draagt 600 000 euro bij. Ook van het EFRO-fonds, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, is een subsidie van 632 000 euro voorzien.

Fietsostrade F105 Herentals-Balen

De fietstunnel maakt deel uit van de fietsostrade Herentals-Balen. Deze loopt langs spoorlijn 15 en is 36 kilometer lang. De keuze voor de fietsostrade Herentals-Balen is weldoordacht. De fietsostrade F105 loopt door drie kleinere stedelijke gebieden met heel wat werk- en schoolbestemmingen. De provincie Antwerpen heeft voor de bouw van de F105 Herentals-Balen meer dan 29 miljoen bestemd waarvan €9 miljoen gereserveerd is voor 2 fietstunnels en 5 fietsbruggen in Herentals en Geel.

 

Eerste hulp bij fietspech op fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen

publish date
21.09.2018
???module.newsItem.label.themes???

Op maandag 24 september werd op het Stationsplein in Kontich een eerste fietskluis voor de mobiele fietspechdienst geïnstalleerd. Fietsers op de fietsostrade F1 die in Kontich in panne vallen, kunnen met een elektrische vervangfiets uit die kluis hun rit zorgeloos verder zetten. Ondertussen wordt de fiets hersteld door de sociale-economie-organisatie Werkmmaat. Voor november vind je tussen Mortsel en Mechelen op de fietsostrade F1 om de 3 km zo’n fietskluis.

Fietsatelier Mol

In de fietskluizen bergen fietsers hun defecte fiets veilig op en vinden ze een elektrische vervangfiets om hun traject mee verder te zetten. De fietspuntploegen van vzw Werkmmaat en vzw ‘t Atelier, organisaties in de sociale economie, herstellen de kapotte fietsen en plaatsen ze terug in de fietskluizen. De herstellingen gebeuren via het ‘altijd thuiskom-principe’. Dat wil zeggen dat het enkel gaat om kleine herstellingen (aan het licht, de remmen, de ketting …) die nodig zijn om reglementair en veilig thuis of tot bij een reguliere fietshandelaar/-hersteller te geraken. Grote herstellingen, zoals een slag in het wiel of het vervangen van de batterij van een elektrische fiets, vallen hier dus niet onder.

Hoe werkt de mobiele fietspechdienst?

Je volgt de aanwijzingen op de zijkant van de fietskluis. Met je smartphone registreer je eerst je fietspech. Daarna krijg je een sms met een code om de poort van de fietskluis te openen. Na de herstelling stuurt het fietspunt je een bericht dat je je fiets weer kunt ophalen in de fietskluis waar je hem achterliet. Het gebruik van de elektrische vervangfiets is gratis, enkel voor de herstelling van jouw fiets worden kosten aangerekend. Die factuur wordt via e-mail verstuurd.

8 fietskluizen op het proeftraject

De volgende weken komen er ook fietskluizen in Mechelen, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Mortsel en Hove. Ten laatste op 1 november 2018 moeten alle 8 kluizen op het volledige proeftraject operationeel zijn. Dit proefproject duurt 2 jaar en wordt daarna geëvalueerd.

Natuur in de buurt maakt ons gezond

publish date
20.09.2018

Wist je dat dokters hun patiënten alsmaar meer doorverwijzen naar de natuur? Of dat kinderen op een groene speelplaats minder ruzie maken? Dat werknemers met uitzicht op natuur tot meer creatieve ideeën komen? En dat jij je stress-niveau onmiddellijk kan verlagen met een korte fietstocht of wandeling in een natuurrijk stil plekje in de buurt?

Samen met Radio2 Antwerpen maken we in de week van 24 september een reportagereeks rond de heilzame effecten van natuur op je gezondheid? Geprikkeld, stem dan elke middag om 12u af op Radio2!

Stiltegebied
Geluidsmeting in stiltegebied Kalmthoutse Heide

Maandag 24 september | Luister mee naar de stilte in Borsbeek

Kan het stil zijn in een stedelijke omgeving, of moet je daar tegenwoordig diep het platteland voor in trekken? Onderzoek bewijst de heilzame effecten van stilte op onze algemene gezondheid. Maar hoe stil moet het dan zijn om er de resultaten van te voelen? Het provinciaal onderzoeksinstituut PIH neemt die metingen op zich. In samenwerking met het PIH zijn er in onze provincie al 5 gebieden als stiltegebied erkend. 

Zes forten (Fort 2 in Wommelgem fort, Fort 3 in Borsbeek, Fort 4 in Mortsel, Fort 5 in Edegem, Fort 7 in Wilrijk en Fort 8 in Hoboken) zullen gescreend worden om het akoestisch klimaat in kaart te brengen. Op die manier wordt inzicht verkregen in mogelijke stilte- of luwteplekken in een stedelijke omgeving.

Per fort kiest de geluidsspecialist een 8-tal strategische meetplaatsen die zo homogeen mogelijk gespreid liggen binnen de windrichtingen. Ook de architecturale eigenschappen en het daarmee verbonden reliëf speelt een rol in de forten. De metingen gebeuren tijdens de piek-en daluren in de week. Het project loopt een jaar om ook de invloed van de seizoenen op de geluiddrukniveaus te registreren (bladeren aan de bomen geven een ander geluidsbeeld dan geen bladeren). De waarden worden ten slotte getoetst aan de strengste milieukwaliteitsnormen (VLAREM). 

Radio2 volgt geluidsspecialist Willy Verbruggen tijdens de metingen in het Fort van Borsbeek. 

Als de forten effectief als luwteplekken gelabeld worden, opent zich een heel scala aan onderbouwde recreatieve en gezonde opportuniteiten voor de plaatselijke bewoners. Wat dacht je van nieuwe trage wegen, extra rust- en zitplekken, yoga-sessies, fakkeltochten, vertellingen, ... ? 

Dinsdag 25 september | Bossen op voorschrift

Radio2 volgt een psychiatrische patiënt van vzw Bethanië die herstelt van een depressie. Samen met een begeleider en enkele lotgenoten steken zij hun handen uit de mouwen voor een zorgbos van de Bosgroep Antwerpen Zuid. Het bos wordt zelf ook gezond en duurzaam gemaakt door inheemse eiken aan te planten.  Lees meer over zorgbossen in onze provincie.

Woensdag 26 september | Wat de natuur met jou doet...

Waarom is het gezond om in de natuur te gaan wandelen en te bewegen? Radio2 kuiert met Vera Nelen, directeur van het provinciaal onderzoeksinstituut PIH, door een bos in Ranst.

Donderdag 27 september | Groene Mos-school De Dageraad maakt nieuwe generatie leerlingen 

Tijdens een live uitzending in MOS-school De Dageraad komen leerlingen, ouders, buren en directie aan het woord. De focus ligt op het belang van vergroening in de school, en het positieve effect ervan op de leerlingen. Een begeleider van MOS – duurzame scholen, straffe scholen licht toe welke kleine vergroeningstips op school of thuis kunnen bijdragen tot het verhogen van de biodiversiteit en het algemeen welzijn. 

Vrijdag 28 september | Provincie strijdt al 20 jaar tegen het water

Exact 20 jaar geleden teisterde een ongeziene regenval onze provincie. De waterlopen konden het water niet de baas. Men stelde met veel leed en schade vast dat we niet voorbereid waren op zulke waterellende. 1998 is dan ook het jaar dat het waterbeleid in stroomversnelling heeft gebracht. Sindsdien levert de provincie strijd om droge voeten voor haar inwoners. Onze provincie staat sindsdien maar liefst 50 ha overstromingsgebied en 20 pompstations verder. Zeker in het licht van de klimaatverandering en het daarmee verbonden overstromingsrisico, zijn al deze preventieve maatregelen geen overbodige luxe. De provincie hanteert een integrale aanpak die werkt omdat ze verder kijkt dan de gemeentegrenzen. Ze richt haar overstromingsgebieden ook zo in dat er naast ruimte voor water, ook volop nieuwe kansen worden gecreëerd voor natuur en recreatie.

Leer hier meer over de provinciale overstromingsaanpak en bekijk meer beelden uit 1998. 

 

 

Provincie Antwerpen bouwt fietstunnel Koulaak voor fietsostrade F105 Herentals-Balen

publish date
18.09.2018
???module.newsItem.label.themes???

Provincie Antwerpen bouwt een fietstunnel van 14 meter lang onder spoorlijn 15 ter hoogte van Koulaak in Herentals. De fietstunnel maakt deel uit de fietsostrade F105 Herentals-Balen. De werken starten dit najaar. De aannemer start met de bouw van keermuren, een secanspalenwand. Deze wand, die uit aaneensluitende betonnen palen bestaat, vangt het hoogteverschil op tussen het spoor en het maaiveld.

Start werken tunnel Koulaak fietsostrade F105

 

Voor de provincie Antwerpen zorgt deze fietstunnel voor een veilige verbinding tussen de noord- en zuidzijde van de spoorweg als onderdeel van een veilige, vlotte en comfortabele fietsostrade. Op deze manier worden de woongebieden ten zuiden en ten noorden van de spoorlijn met elkaar verbonden. Het was bovendien niet mogelijk om het volledige traject langs de noordzijde richting station Olen aan te leggen. Met deze trajectkeuze is vermeden dat de fietsostrade F105 ter hoogte van Koulaak een Natura 2000-gebied moet kruisen. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde gebieden, waarmee Europa de achteruitgang van de natuur een halt toeroept. 

Bouw fietstunnel

Dit najaar start de aannemer met voorbereidende werken en het bouwen van de keermuren. Tegen eind februari moet dit achter de rug zijn. Aansluitend worden nutsleidingen, die de bouw van de tunnel verhinderen, verplaatst. In de periode mei-augustus 2019 bouwt de aannemer de tunnel aan de zijde van Koulaak om vervolgens tegen het najaar van 2019 de tunnel onder de sporen te kunnen plaatsen.

De aanleg van deze fietstunnel kost 1,3 miljoen euro. De provincie Antwerpen kan rekenen op financiële steun van de Vlaamse overheid en van EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Fietsostrade F105 Herentals-Balen

De fietsostrade Herentals-Balen loopt door drie kleinere stedelijke gebieden met heel wat werk- en schoolbestemmingen. Langs deze fietsostrade liggen maar liefst 400 bedrijven, 160 scholen en tal van sportverenigingen.
De effectieve aanleg van het fietspad in de omgeving van Herentals start pas na de werken van de fietstunnel Koulaak en de vijf fietsbruggen op het traject in Herentals.


 

ARO viert verbrede landbouw met Boerenfestival

publish date
17.09.2018

Met een heus Boerenfestival presenteerden de provincie Antwerpen en de drie gemeenten Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout (ARO) landbouwborden voor thuisverkopende land-en tuinbouwers en boeren die mensen ontvangen op de boerderij. Elk bord bevat info over de werking van het landbouwbedrijf en de verkochte producten of mogelijke randactiviteiten. Met de landbouwborden wil ARO lokale producten en verbrede landbouw in de kijker zetten.

Landbouwborden ARO
Landbouwborden ARO

 

Verschillende land- en tuinbouwers in de regio doen aan thuisverkoop of ontvangen bezoekers op de boerderij. Dankzij de landbouwborden maken we hun activiteiten kenbaar aan inwoners en recreanten die dit mooie gebied verkennen. Landbouw zit vaak verstopt achter stallen, we zien geen koeien meer in de wei. Met ons initiatief willen we de lokale producten en verbrede landbouw terug een gezicht geven.

Om de verbrede landbouw in ARO op gepaste wijze te vieren, ging de voorstelling van de landbouwborden gepaard met een heus Boerenfestival. Dit festival vond plaats op het landbouwbedrijf van Ben Versteynen, waar mensen terecht kunnen voor koeknuffelen. Jong en oud genoten er onder een stralende zon van al het lekkers dat ARO te bieden heeft. De vele bezoekers smulden van lekkere gerechten zoals stoofvlees-friet of groentewok met vlees, stuk voor stuk bereid met producten uit het ARO-gebied. Op de boerenmarkt verkochten landbouwers uit ARO hun ultraverse producten. Terwijl mama en papa genoten van een lekker streekbier of vers appelsap, leefden de kleinsten zich uit in de hooiberg en op het springkasteel. Kortom, een geslaagd feest voor verbrede landbouw in ARO.

De landbouwborden passen in de doelstelling van het gebiedsprogramma ARO. Sinds vorig jaar slaan de provincie Antwerpen en de gemeenten Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout de handen in elkaar om de open ruimte economisch, toeristisch en maatschappelijk te versterken. Een van de pijlers is de landbouw in de regio beter beleefbaar te maken. De 16 landbouwborden vertellen wat er op de boerderij te beleven valt. Die beleving kan gaan van koeknuffelen, een rondleiding krijgen op het bedrijf of lekkere, verse producten rechtstreeks bij de boer kopen.
 

29 mei 2018: Terugblik op geWOON doen

publish date
14.09.2018

Ons wonen moet anders. Nog nooit was dit zo'n hot item in de media als nu. 
Lokale besturen én inwoners staan voor grote woonuitdagingen. Zo moeten we anders omgaan met onze open ruimte en oplossingen vinden voor mobiliteitskwesties en uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt.

Op 29 mei 2018 organiseerde de provincie Antwerpen een inspiratiedag voor lokale beleidsmakers en ambtenaren die werk willen maken van een duurzaam en toekomstgericht woonbeleid.

Tijdens deze inspiratiedag blikten we terug op de geWOONtebreker trajecten die in 2017-2018 liepen in de gemeenten Nijlen, Malle, Westerlo en Wijnegem en lichtten we onze plannen voor de verdere uitrol van geWOONtebreker toe.

Daarnaast vertelde Sara Pieters van Red Zezel hoe je een mentaliteitswijziging sneller kan laten doordringen. Ze gaf tips en straffe voorbeelden om vooruit te denken en co-creatie mogelijk te maken.

Tenslotte konden de deelnemers via een aantal workshops kennismaken met de verschillende instrumenten die de provincie Antwerpen ontwikkelde om samen met de lokale besturen én hun inwoners de woonuitdagingen van de toekomst aan te pakken.

De presentaties die gebruikt werden tijdens de plenaire sessie en de workshops vind je hier.

20 jaar provinciaal waterbeleid

publish date
14.09.2018
???module.newsItem.label.themes???

Exact 20 jaar geleden teisterde een ongeziene regenval onze provincie. De waterlopen konden het water niet de baas. Men stelde met veel leed en schade vast dat we niet voorbereid waren op zulke waterellende. 1998 is dan ook het jaar dat het waterbeleid in stroomversnelling heeft gebracht. Sindsdien levert de provincie strijd om droge voeten voor haar inwoners.

Wint de provincie het gevecht tegen het water?

Een gevecht tegen uitersten

Na 1998 wordt ook 2018 een gedenkwaardig jaar. We mochten immers het dubbele effect van de klimaatverandering aan den lijve ondervinden. Het jaar begon met een kletsnatte start; de hulplijnen voor wateroverlast en overstromingen stonden roodgloeiend. Maar de zomer van 2018 zal de geschiedenis ingaan als de lange zomer van droogterecords, hittedagen en captatieverboden. Deze twee uitersten vormen de komende jaren dan ook een grote uitdaging voor de provincie.

Terugblik op 1998

In 1998 overstroomde een groot deel van provincie Antwerpen. Hoe groot de waterellende en de omvang van de watersnood waren, wordt meteen duidelijk als je deze fotoreportage bekijkt.

Ook de kranten stonden vol met berichten over wateroverlast. Een kleine bloemlezing van krantenkoppen hieronder.

Ooggetuigen

Luc Morrens en Nicole De Voecht maakten het mee vanop de eerste rij. Hun getuigenis vind je hieronder.

Brandweercommandant Luc Morrens vertelt meer over de wateroverlast waar de ruime omgeving van Lier in september 1998 door geteisterd werd.

Nicole De Voecht uit Duffel werd geëvacueerd nadat de Lekbeek ervoor zorgde dat haar huis onder water liep.

Waterellende sterk teruggedrongen

1998 maakte de nood aan structurele oplossingen pijnlijk voelbaar. Er is sindsdien heel wat veranderd in het provinciale waterbeleid. De installatie van grote pompen langsheen de Grote Nete en Beneden Nete was de eerste grote maatregel. Ondertussen staat de provincie 50 hectare overstromingsgebied en 20 pompstations verder.

Ook de Vlaamse regering zag de meerwaarde en krachtige rol van de provincie. In 2014 kreeg de provincie dubbel zoveel onbevaarbare waterlopen in beheer. De provincie tracht als grootste waterloopbeheerder de problemen duurzaam en grondig aan te pakken. Terwijl de brandweer vooral bij acute waterlast lokaal op het terrein in de bres springt, gaan de provinciemedewerkers op zoek naar een structurele, integrale en duurzame aanpak. De provincie denkt en handelt in termen van stroomgebieden en valleien. Water wegpompen in de ene gemeente schept problemen in de andere gemeente. Waterbuffering en vlotte doorstroming van het water voor een veilige leefomgeving zonder wateroverlast, is de primaire doelstelling van het provinciaal waterbeleid. Omdat de provincie ook andere plichten en taken tegenover Europa, Vlaanderen en haar burgers moet vervullen, schenkt ze in haar waterbeheer ook maximale aandacht aan natuurbescherming, landschap, klimaat, landbouw en groene recreatie.

Klaar staan voor de klimaatverandering

Eind 2017 wilde de provincie weten hoe mensen denken over de klimaatverandering. Waar hebben ze schrik voor? Wat verwachten ze van het provinciebestuur? Uit de chatdialogen kwam de angst voor overstromingen het meest naar boven.

De provincie Antwerpen liet onderzoeken hoe de klimaatverandering zich zal laten voelen in onze regio. Samen met gemeenten, burgers, scholen en bedrijven wil ze de klimaatopwarming afremmen maar ook klaar staan voor de gevolgen. Daarom is er een klimaatadaptatieplan uitgeschreven. Waterbeheer speelt daarin een grote rol.

Hoge en lage waterstanden zullen elkaar meer en meer gaan uitdagen. We krijgen meer extreme regenbuien maar ook meer periodes van hitte en droogte. Het beter sluiten van de waterkringloop moet deze extremen matigen.

De provincie draagt ook haar steentje bij in enkele grensoverschrijdende Europese klimaatprojecten om de impact van haar inspanningen te versterken.

Gebiedsmanager wordt sleutelpersoon voor duurzaam bedrijventerrein Kanaalkant

publish date
13.09.2018
???module.newsItem.label.themes???

Hans Maes, aangesteld als gebiedsmanager, vormt in het bedrijventerrein als witte raaf de ogen en oren van de overheid. Hij slaat de brug met de bedrijven om duurzame projecten in de Kanaalkant te realiseren. De Kanaalkant ligt langs het Albertkanaal in Antwerpen, Schoten en Wijnegem, en is het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen.

De opwaardering van het bedrijventerrein is volop aan de gang en de gebiedsmanager Hans Maes treedt vanaf nu op als sleutelfiguur. Naast het opvolgen van de lopende projecten in de Kanaalkant, zal hij ook nieuwe initiatieven en samenwerkingen met gebruikers, eigenaars en bedrijven opzetten. Op de grens tussen overheid en bedrijven spoort hij de juiste organisaties aan om projecten te starten. Bijvoorbeeld groene energie delen met andere bedrijven door zonnepanelen op het dak van een groot bedrijfsgebouw. Of een gezamenlijke waterbuffer aanleggen om overtollig water op te vangen. De gebiedsmanager moet de Kanaalkant opwaarderen tot een duurzaam bedrijventerrein met een sterk ondernemerschap. Op een netwerkmoment maakten de bedrijven kennis met Hans Maes en konden zij meteen hun persoonlijke ideeën en suggesties voor toekomstige ontwikkelingen aan hem overhandigen.

Gebiedsmanager als sleutelfiguur

Het toekomstplan voor de Kanaalkant vormt de fundering voor de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein. De Kanaalkant is als gebied niet alleen bijzonder door zijn strategische ligging aan het Albertkanaal, de belangrijkste waterweg van Vlaanderen. Het herbergt ook nog tal van andere functies zoals woningen, scholen en sportclubs. Elke functie heeft ruimte nodig en ruimte wordt schaarser. Daar moeten we doordacht en duurzaam mee omgaan. Er is al een lange weg afgelegd waarbij de provincie Antwerpen het voortouw nam. Bij alle betrokken instanties de neuzen in dezelfde richting krijgen en vooral houden was cruciaal om uiteindelijk tot deze mijlpaal te komen.

We willen nu weten wat de gevoeligheden, de wensen en de noden van de bedrijven zijn. Maar ook welke plannen ze hebben, zodat we die op elkaar kunnen afstemmen. We willen daarom dat bedrijven over de eigen bedrijfsmuur kijken en zich verbonden voelen met de andere bedrijven op de Kanaalkant. De Kanaalkant moet een sterk merk worden.

Een van de uitdagingen voor de toekomst is om bestaande bedrijventerreinen te moderniseren en herstructureren. Als tweede grootste bedrijventerrein in onze provincie heeft de Kanaalkant een belangrijke economische meerwaarde voor de regio. Met de gebiedsmanager kunnen we nu inzetten op de verdere uitbouw van Kanaalkant tot een optimaler, groener en duurzamer bedrijventerrein. POM Antwerpen versterkt op deze manier het economische weefsel.

De provincie Antwerpen blijft de coördinator tussen de betrokken overheden en brengt partners verder samen om de acties op elkaar af te stemmen, zodat de ene actie de andere versterkt.

Luchtfoto bedrijventerrein Kanaalkant (langs Albertkanaal)
Luchtfoto bedrijventerrein Kanaalkant (langs Albertkanaal)

 

Achtergrond

De omgeving van het Albertkanaal in Antwerpen, Schoten en Wijnegem omvat het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen. De Kanaalkant is ook een buurt waar heel wat mensen graag wonen. Die combinatie zorgt voor een ingewikkelde verkeerssituatie van fietsers, auto’s en vrachtwagens. In 2015 ontwikkelde de provincie Antwerpen samen met de betrokken instanties een toekomstplan voor De Kanaalkant. Zij willen van de Kanaalkant een kwalitatief goed ontsloten en duurzaam bedrijventerrein in een stedelijke omgeving maken. Meer info op de webpagina van de Kanaalkant.

Eerste ontwerpworkshop voor Kleiputten Terhagen

publish date
13.09.2018
???module.newsItem.label.themes???

Meer dan 80 buurtbewoners en geïnteresseerden namen woensdagavond 5 september deel aan de eerste ontwerpworkshop voor de Kleiputten Terhagen. De aanwezigen discussieerden in kleine groepen en formuleerden voorstellen over hoe het toekomstige gebied gebruikt en ingericht moet worden. De projectpartners lichtten de noodzaak van de sanering van de aanwezige stortplaatsen opnieuw toe. 

Voorafgaand aan deze workshop postten geïnteresseerden meer dan 100 ideeën voor de nieuwe invulling van de Kleiputten Terhagen via de website www.kleiputtenterhagen.be.

De provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg nv, de gemeente Rumst en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel zijn opgetogen over het succes van de website en de grote opkomst tijdens de eerste workshop. Dit bevestigt opnieuw de grote waarde van dit gebied voor de bewoners en gebruikers.

Via dit doorgedreven participatietraject willen de projectpartners samen met alle geïnteresseerden een landschapsontwerp uittekenen voor het gebied zodat de kleiputten ook na de sanering kunnen blijven functioneren als een geliefd stuk groen, waar recreanten thuis zijn.

 

Participatie via website en workshops

De website www.kleiputtenterhagen.be zal een centrale rol in het traject blijven spelen, zodat ook mensen die niet op de workshops geraken kunnen volgen en input leveren. Alle ingediende ideeën zijn geclusterd en gemakkelijk raadpleegbaar op de website. De meest voorkomende ideeën gaan over sportieve zachte en harde recreatie en toerisme. Voor zachte recreatie zoals wandelen, paardrijden en joggen zijn geen of minimale aanpassingen in het landschap nodig. Voor harde recreatie zoals golfen, mountainbiken, … is een aanpassing van de infrastructuur wel nodig. De andere geopperde ideeën gaan over de scheiding van activiteiten in tijd en ruimte, ruimte voor kinderen en verenigingen, ruimte voor dieren en erfgoed. Een andere deel van de ingediende ideeën hebben betrekking op het natuurgebied, het reliëf, recreatief water, recreatief bos, biodiversiteit, ontsluiting en parklandschap. Het volledige overzicht van de ideeën staat op de website.

De volgende workshop vindt plaats op woensdag 19 september om 18 uur in het Gemeentelijk Technisch Centrum in Rumst. Deze tweede workshop start met de input van de eerste workshop. Inschrijven kan via de website www.kleiputtenterhagen.be.

 

 

Volgende