Departement Economie, Streekbeleid en Europa

Hierbij maken we gebruik van provinciespecifieke databanken en gespecialiseerde kennis en onderzoekswerk. We bouwen dit op binnen eigen diensten en instellingen, vaak in nauwe samenwerking met de kennisinstellingen in onze provincie. We verspreiden dit aanbod via onze eigen kennis, - expertise en praktijkcentra en ontsluiten dit via onze website.

De meeste van de producten vind je terug op deze website bij Economie en Landbouw of Europa en de Wereld.

Dienst Economie, Innovatie en Samenleven (DEIS)

Deze dienst is verantwoordelijk voor het provinciaal beleid op vlak van economie (detailhandel, zorg,…), inclusieve economie, arbeidsmarkt, streekbeleid, wonen en aangepast vervoer. DEIS helpt lokale besturen, streken, organisaties en ondernemers om hun beleid vorm te geven, om innovatieve praktijken te ontwikkelen en door in te zetten op beschikbare ruimte. De dienst stimuleert intersectorale en bovenlokale samenwerking en ontsluit relevante data en beleidsinformatie. Er wordt samengewerkt met alle provinciale beleidsdiensten en met de provinciale instellingen. Binnen het beleidsdomein economie en innovatie zijn dat vooral het Havencentrum, Kamp C, het Gouverneur Kinsbergencentrum en POM Antwerpen.

Daarnaast onderhoudt DEIS verschillende internationale relaties met bijvoorbeeld de provincie Noord-Brabant in Nederland, Shaanxi in China en Leningrad Oblast in Rusland en werkt DEIS samen met andere diensten mee aan een provinciaal energiebeleid.

Je vindt er alles over op deze website bij Economie en Landbouw en Europa en de Wereld.

Dienst Landbouw en Plattelandsbeleid

De dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid, voert het land- en tuinbouwbeleid en het plattelandsbeleid van de provincie Antwerpen uit.  Onze dagelijkse werking focust op 5 grote thema’s:

-          Landbouw- en plattelandsbeleid

-          Glastuinbouwbeleid

-          Hoeve- en streekproductenbeleid

-          Subsidies voor plattelandsontwikkeling (PDPO)

-          Subsidies Landbouw en Platteland

Je vindt er alles over op deze website bij Economie en Landbouw.

Dienst Europa

Bij dienst Europa kun je terecht voor informatie over verschillende Europese subsidieprogramma's. De projectmanagers geven je advies en/of begeleiding op maat bij de indiening van jouw project.

Bij Europa Direct kun je terecht met al je vragen over Europa. Daarnaast is er ook gratis brochuremateriaal en lesmateriaal over de Europese Unie af te halen. Ook worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor het onderwijs.

Europa Direct is het contactpunt voor de burger van de Europese Commisie en is onderdeel van dienst Europa. Europa Direct werkt in partnerschap met de provincie Antwerpen, de Europese Commissie en de FOD Buitenlandse Zaken.

De provincie Antwerpen is aangesteld als beheersautoriteit voor het programma Interreg Vlaanderen–Nederland en is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit programma.

APB Hooibeekhoeve

Hooibeekhoeve is het provinciaal praktijk- en voorlichtingscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling. De Hooibeekhoeve is een professioneel melkveebedrijf dat praktijkonderzoek doet met het oog op verduurzaming van de melkveehouderij op economisch, ecologisch en sociaal vlak. Ze doet onder meer onderzoek naar bemesting, bodem en variëteiten- en soortenkeuze van voedergewassen. Landbouwers en landbouwstudenten kunnen zich op de Hooibeekhoeve informeren rond de bedrijfsvoering en de onderzoeksresultaten. Voor scholen, verenigingen en andere geïnteresseerd is er een landbouw educatief programma.

Je vindt er meer over op de pagina's van de hooibeekhoeve.

APB Kamp C

Kamp C heeft op haar domein van 10 hectare in Westerlo een duurzaam economisch ontwikkelingsproject gerealiseerd rond het thema duurzaam bouwen en wonen. 

Het centrum beschikt over de volgende faciliteiten:

  • Een provinciaal informatiecentrum, uitgerust met seminarie-infrastructuur, leslokalen, een cafetaria, een bibliotheek en een permanentetentoonstelling die zowel het infocentrum als tuin, blokhut en Kempische schuur omvat (744 m²).
  • Een demozone rondom het informatiecentrum met aan de westkant een domein met blokhut en kempische schuur die als tentoonstellingsruimte dienen. Aan de oostkant van het informatiecentrum bevindt zich een zone voor demonstratiewoningen, waar momenteel een bio-ecologische demowoning staat. 
  • Aan de westkant van het domein ligt een natuurgebied. In dit natuurgebied is een educatief wandelpad 'Het Mierenpad' rond duurzaam bosbeheer uitgewerkt.
  • De noordzijde van het domein is de industriezone. Op deze industriezone werd medio 2006 het bedrijvencentrum De Basis geopend. Ook de eerste bouwprojecten van bedrijven werden opgestart. In 2009 werd De Basis voltooid. Bedrijven kunnen hier kantoren en vergaderlocatie huren.  

Je vindt er alles over op de website van Kamp C.

APB Havencentrum

Ben je nieuwsgierig naar de bruisende havenwereld? Dan moet je beslist eens een bezoekje brengen aan het Havencentrum Lillo! In 1988 startte de provincie Antwerpen het educatief centrum 'Havencentrum Lillo' op, dat nu tot over de grenzen heen gekend is als hét bezoekers- en informatiecentrum voor de haven. Met een klein vast team en een grote groep enthousiaste gidsen leidt het Havencentrum jaarlijks 40.000 bezoekers in 1500 groepen rond in de haven van Antwerpen.

Je vindt er meer informatie over op de website van het Havencentrum.

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas

Het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas, kortweg "docAtlas", is een gespecialiseerd leer- en documentatiecentrum in het Atlasgebouw in de Carnotstraat te Antwerpen met een kleinere vestiging in Turnhout. Het documentatiecentrum is vrij toegankelijk voor iedereen tijdens de openingsuren.

Onze thema's?

•             Nederlands voor anderstaligen

•             omgaan met diversiteit

•             intercultureel onderwijs

•             mondiale vorming

•             processen van interculturalisering

•             opvoedingsondersteuning en ouderbetrokkenheid

•             achtergrondinformatie onderwijs

Het documentatiecentrum stelt een veelzijdige collectie leermiddelen en achtergrondliteratuur ter beschikking. De leermiddelen kunnen zowel in het reguliere onderwijs als in de buitenschoolse educatie gebruikt worden. De meerderheid van onze gebruikers komt uit het brede onderwijsveld. Maar er is ook heel wat beschikbaar voor intermediaren uit het socio-culturele en het welzijnsveld.

Het volledige bibliotheekaanbod kun je via de online catalogus op onze website doorzoeken.

Naast de uitgebreide bibliotheekcollectie met meer dan 15.000 titels, biedt docAtlas eveneens advies, begeleiding en vormingen aan. Geïnteresseerde groepen kunnen zo beter kennismaken met de beschikbare materialen en leren hoe deze te gebruiken. 

Meer inhoudelijke en praktische informatie hierover vind je op de pagina's van docAtlas.

APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen

Deze entiteit is het instrument waarmee het provinciebestuur op een vlotte manier bovenop Europese steun, provinciale subsidies kan verlenen om projecten mogelijk te maken. Je leert er alles over op de pagina's van APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen.

Daarnaast dient het APB ook als juridische structuur voor het gemeenschappelijk secretariaat van het Interreg Vlaanderen - Nederland programma.

EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij VZW

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij doet praktijkonderzoek naar het houden van leghennen en vleeskuikens. Het beschikt hierbij over ultramoderne stallen die afgestemd zijn op de huidige reglementeringen en rekening houden met actuele concepten over dierenwelzijn, milieuvrijwaring, energie-efficiëntie en arbeidsefficiëntie. Met onze resultaten informeren we de pluimveehouders over mogelijkheden om op een efficiënte en duurzame manier kippenvlees en -eieren te produceren. We houden hierbij rekening met actuele normen en waarden en de evoluties ervan.

Je vindt er alles over op de pagina's van het Proefbedrijf.

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM Antwerpen) is één van de uitvoerders van het economisch beleid van de provincie Antwerpen. Het heeft als missie om het economisch weefsel in de provincie te versterken.   

Kom er meer over te weten op de website van POM Antwerpen.