Departement Economie, Streekbeleid en Europa

Hierbij maken we gebruik van provinciespecifieke databanken en gespecialiseerde kennis en onderzoekswerk. We bouwen dit op binnen eigen diensten en instellingen, vaak in nauwe samenwerking met de kennisinstellingen in onze provincie. We verspreiden dit aanbod via onze eigen kennis, - expertise en praktijkcentra en ontsluiten dit via onze website.

De meeste van de producten vind je terug op deze website bij Economie en Landbouw of Europa en de Wereld.

 

Dienst Economie

Samen met andere overheden, onderzoeksinstellingen en ondernemers werkt de dienst Economie rond diverse thema’s zoals lokale economie, duurzame energie en innovatie. Om een voorbeeld te geven: via het interbestuurlijke project ‘Cleantech Route China’ steunen we de Vlaamse cleantechbedrijven. Zo creëren we lokaal én internationaal ruimte voor ondernemerschap. En daar varen heel wat sectoren wel bij: bouw, chemie, ‘life sciences’, logistiek, detailhandel … 

Je vindt er alles over op deze website bij Economie en Landbouw en Europa en de Wereld.

Dienst Detailhandel

Kernwinkelgebied, baanwinkels, kleinhandelslinten, vergunningen, mobiliteit, … de dienst Detailhandel jongleert met economische uitdagingen en mechanismen. Onze experten hebben naast veldkennis en terreinervaring ook een breed scala aan methodieken, data en applicaties. Dit alles zetten we in om lokale besturen te ondersteunen bij het uitstippelen van een gezond detailhandelsbeleid. Met speciale aandacht voor sterke handelskernen. 

Dienst Werk

De dienst Werk zorgt er via diverse initiatieven voor dat er meer mensen met hun talenten en juiste competenties op de arbeidsmarkt komen. We richten ons vooral op de zorg-, bouw- en havensectoren. We zetten sterk in op ‘hybride leeromgevingen’, waar onderwijs en bedrijven samen werken aan nieuwe leervormen. We stimuleren lokale besturen en (sociale economie)bedrijven om werk te maken van een arbeidsmarkt waar er voor iedereen een plaats is. Ook ontwikkelen we samen met andere partners, zoals VDAB, lokale besturen en middenveldorganisaties initiatieven om innovatieve oplossingen te bieden voor de krapte op de arbeidsmarkt.

Dienst Wonen

Een kwaliteitsvolle, betaalbare woning in een duurzame, aangename woonomgeving voor iedere inwoner, daar gaan we voor. Om dit mogelijk te maken geven we lokale besturen en andere woonactoren ruimte om te experimenteren. Daarnaast is er een breed ondersteuningspakket. Van subsidies voor projecten rond ‘kwaliteitsvol wonen’ tot een participatietraject zoals geWOONtebreker, waarbij de provincie samen met lokale besturen en hun inwoners woongewoonten onder de loep neemt.

Dienst Europa

Bij dienst Europa kun je terecht voor informatie over verschillende Europese subsidieprogramma's. De projectmanagers geven je advies en/of begeleiding op maat bij de indiening van jouw project.

Bij Europa Direct kun je terecht met al je vragen over Europa. Daarnaast is er ook gratis brochuremateriaal en lesmateriaal over de Europese Unie af te halen. Ook worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor het onderwijs.

Europa Direct is het contactpunt voor de burger van de Europese Commisie en is onderdeel van dienst Europa. Europa Direct werkt in partnerschap met de provincie Antwerpen, de Europese Commissie en de FOD Buitenlandse Zaken.

De provincie Antwerpen is aangesteld als beheersautoriteit voor het programma Interreg Vlaanderen–Nederland en is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit programma.

Dienst Landbouw 

Ruimte creëren voor landbouw in zijn vele facetten, dat is het werkingsgebied van onze dienst Landbouw. Denk maar aan glastuinbouw, agrarische herontwikkeling, veeteelt, korte keten initiatieven… Omdat landbouw overlapt met beleidsthema’s zoals (open) ruimte, natuur, klimaat en water werken we nauw samen met andere beleidsdiensten. Samen tasten we de mogelijkheden af en creëren we letterlijk én fysiek ruimte voor landbouw. 

Je vindt er alles over op deze website bij Economie en Landbouw.

Dienst Platteland

Dorpen veerkrachtig maken en open ruimte behouden en versterken, 2 stokpaardjes van de dienst Platteland. Via participatieve trajecten ondersteunen we lokale besturen om samen met hun inwoners een actieplan voor hun dorp op te maken en uit te voeren. Specifiek voor leegstaande kerken gaan we ook met het bestuur en de inwoners in gesprek om deze gebouwen een nieuwe bestemming te geven en voorzien we subsidies. Met het Programma voor PlattelandsOntwikkeling (LEADER, OmgevingsKwaliteit en Platteland Plus) stimuleren we ook andere plattelandsactoren om ons plattelandsbeleid mee vorm te geven en uit te voeren. Voor de uitwerking van ons beleid werken we nauw samen met RURANT vzw.

Je vindt er alles over op deze website bij Economie en Landbouw.

APB Kamp C

Kamp C in Westerlo is het provinciaal centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de bouw.

Kamp C inspireert en activeert lokale besturen, bouwbedrijven en burgers bij de omslag naar een duurzame samenleving. Dat doet Kamp C door neutraal en onafhankelijk advies te geven op het vlak van duurzaamheid en innovatie, en door lokale besturen en de bouwsector te betrekken bij vernieuwende projecten. Een voorbeeld hiervan is een project waarbij we bouwbedrijven warm maken om 3D-betonprinten te gebruiken in hun bouwtechnieken.

Je vindt er alles over op de website van Kamp C.

 

APB Havencentrum

Het Havencentrum neemt jongeren - vooral in klasverband - mee op pad in de haven van Antwerpen. We hebben een aanbod op maat voor het lager tot en met het hoger onderwijs. We tonen deze jongeren de impact van de haven op het dagelijkse leven en welke tewerkstellings-mogelijkheden er voor hen in onze wereldhaven zijn. Door jongeren een beleving te geven van de haven in ’t echt, willen we ons steentje bijdragen om onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen.

Je vindt er meer informatie over op de website van het Havencentrum.

APB Gouverneur Kinsbergencentrum

Gouverneur Kinsbergencentrum (GKC) is het provinciaal expertisecentrum voor zorgeconomie. Het centrum richt zich tot onderwijs- en kennisinstellingen, werkgevers in de zorg en gemeenten. GKC wil de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt versoepelen voor professionals in de thuiszorg. Het gebouw is gevestigd op Campus Drie Eiken in Wilrijk.

Meer informatie vind je op de pagina's van het Gouverneur Kinsbergencentrum.

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas

DocAtlas is het provinciaal documentatie- en leercentrum dat inzet op gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. In de vestigingen van docAtlas in Antwerpen en Turnhout vind je een uitgebreide collectie educatief materiaal zoals boeken en spellen rond de thema’s taal, welbevinden, diversiteit en (wereld)burgerschap. Je kan bij docAtlas terecht voor professioneel advies en leeractiviteiten rond deze thema’s. Naast gratis themakoffers kun je er bovendien koffers én vormingen op maat aanvragen.

Meer informatie vind je op de pagina's van docAtlas.

APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen

Deze entiteit is het instrument waarmee het provinciebestuur op een vlotte manier bovenop Europese steun, provinciale subsidies kan verlenen om projecten mogelijk te maken. Je leert er alles over op de pagina's van APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen.

Daarnaast dient het APB ook als juridische structuur voor het gemeenschappelijk secretariaat van het Interreg Vlaanderen - Nederland programma.

 

APB Hooibeekhoeve

Hooibeekhoeve is het provinciaal praktijk- en voorlichtingscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling. De Hooibeekhoeve is een professioneel melkveebedrijf dat praktijkonderzoek doet met het oog op verduurzaming van de melkveehouderij op economisch, ecologisch en sociaal vlak. Ze doet onder meer onderzoek naar bemesting, bodem en variëteiten- en soortenkeuze van voedergewassen. Landbouwers en landbouwstudenten kunnen zich op de Hooibeekhoeve informeren rond de bedrijfsvoering en de onderzoeksresultaten. Voor scholen, verenigingen en andere geïnteresseerd is er een landbouw educatief programma.

Je vindt er meer over op de pagina's van de hooibeekhoeve.

EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij VZW

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij doet praktijkonderzoek naar het houden van leghennen en vleeskuikens. Het beschikt hierbij over ultramoderne stallen die afgestemd zijn op de huidige reglementeringen en rekening houden met actuele concepten over dierenwelzijn, milieuvrijwaring, energie-efficiëntie en arbeidsefficiëntie. Met onze resultaten informeren we de pluimveehouders over mogelijkheden om op een efficiënte en duurzame manier kippenvlees en -eieren te produceren. We houden hierbij rekening met actuele normen en waarden en de evoluties ervan.

Je vindt er alles over op de pagina's van het Proefbedrijf.

 

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) creëert ruimte voor ondernemers. POM ontwikkelt duurzame bedrijventerreinen en stimuleert innovatie via testcentra en incubatoren (incubator Darwin, Log!Ville). Bij elke ontwikkeling is er aandacht voor duurzaam ondernemen en zijn er maatregelen rond waterbuffering, groene energie en duurzaam vervoer. POM ondersteunt bedrijven niet alleen door de verbetering van de ruimtelijke infrastructuur maar ook door bedrijven te helpen bij het vinden van de juiste werknemers via projecten zoals We Are Chemistry, Talentenhuizen en Zo Werkt Het. Binnen het arbeidsmarktbeleid is er ook oog voor opleiding van gekwalificeerd personeel. (Vitalent te Niel: opleidingscentrum voor de farma en de chemie).

Kom er meer over te weten op de website van POM Antwerpen.