22 maart 2018

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 43 §2 9° en 11° van het provinciedecreet. Goedkeuring. (pdf)

0/2 Wijziging van de vertegenwoordiging van de Vlaams Belang-fractie in enkele commissies en in de raad van bestuur van het APB Campus Vesta. Goedkeuring. (pdf)

1. Cultuur

 

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales

 

2/1

Gewestelijk RUP - Beerse, Brecht, Malle, Merksplas, Rijkevorsel en Turnhout - "Kempische Kleiputten": advies openbaar onderzoek. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Jaarverslag procoro 2016 - 2017. Kennisname. (pdf)

2/3

Herbestemming collectie-onderdelen APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant. Goedkeuring. Overdracht van de Cultuurgoederen verbonden aan het monument naar de provincie Antwerpen. Goedkeuring. (pdf)

2/4

Afschaffing van subsidiereglementen voor erfgoedprojecten. Goedkeuring. (pdf)

2/5

Antwerpen. Erediensten. Islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif. Budget 2018. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

2/6

Antwerpen. Erediensten. Islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa. Budget 2018. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

2/7

Provinciaal subsidiereglement aanleg of herinrichting fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk kaderend in het Fietsfonds – wijziging. Goedkeuring. (pdf)

2/8

Eindrapport mobiliteitsstudie Middenkempen. Goedkeuring. (pdf)

2/9

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Vervanging van een bestuurder. Goedkeuring. (pdf)

2/10

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Buitengewone algemene vergadering 27 maart 2018 in voortzetting. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking

 

4. Financiën en logistiek

 

4/1

Meerjarenplan 2014 – 2020 (budgetjaar 2018). Evenwicht na de eerste reeks wijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Budget 2018. Eerste reeks wijzigingen. Aanpassing van de dotaties van de autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Toelichting bij de eerste reeks wijzigingen aan het meerjarenplan 2014 – 2020 (budgetjaar 2018) en het budget 2018. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Budget 2018. Evenwicht na de eerste reeks wijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Rapport 2017 van de financieel beheerder aan de provincieraad overeenkomstig artikel 90, artikel 161 en artikel 162 van het provinciedecreet. Kennisname. (pdf)

4/6

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet. Verzorgen van de catering in het personeelsrestaurant - Bestek - Goedkeuring. (pdf)

4/7

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Provinciale technische scholen. Renovatie van de stookplaats bij blok B. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/8

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Provinciale technische scholen. Uitbreiding van de containerklassen. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/9

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Provinciaal sport- en recreatiecentrum De Nekker. Renovatie van de sportvloer. Goedkeuring. (pdf)

4/10

Vastgoed. Antwerpen. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Erfpacht elektriciteitscabine westelijke sportzone. Goedkeuring. (pdf)

4/11

Agendapunt afgevoerd van de agenda. Vastgoed. Heist-op-den-Berg. Provinciaal groendomein De Averegten. noordelijke toegangsweg. Ruil percelen Maris met de hoeve Serneels. Goedkeuring.

4/12

Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 1-2-3-4 (cluster 1) en 13-14-15-16 (cluster 3). Vierde reeks aankopen (deelprojecten 3 en 4 in Olen, 13 in Mol en Balen, en 14 en 16 in Balen). Goedkeuring. (pdf)

4/13

Voorstel. Financiën. Nieuw statuut voor de student-zelfstandige. Aanpassing provinciebelasting op de bedrijven 2018. Ingediend door Inge Michielsen (open vld). Goedkeuring. (pdf)

5. Onderwijs

 

6. Energie, communicatie en ICT

 

6/1

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet. Verhoging deelname aan de overheidsopdracht geplaatst door Vlaanderen voor inhuring ICT-profielen. Goedkeuring. (pdf)

6/2

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet. Verhoging deelname aan de overheidsopdracht geplaatst door Cipal DV voor de raamovereenkomst voor aankoop van software licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's. Goedkeuring. (pdf)

7. Recreatie en toerisme

 

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid

 

8/1

Provinciepersoneel. Wijziging van de rechtspositieregeling. Goedkeuring. (pdf)

9. Samenleving

 

9/1

Wonen. Aanduiding van een vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen in de algemene vergadering en voordracht van een bestuurder in de raad van bestuur van de fusievennootschap van de Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij en Sociale Bouwmaatschappij Schelle in oprichting. Goedkeuring. (pdf)

9/2

Wonen. Aanduiding van een vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen in de algemene vergadering en voordracht van een bestuurder in de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek. Goedkeuring. (pdf)

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie

 

11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid

 

11/1

Budget 2018. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

11/2

Dienst Mondiaal Beleid. Convenant Provincie Antwerpen - 11.11.11 vzw voor 2018. Goedkeuring. (pdf)

11/3 Voorstel tot aansluiting provincie Antwerpen bij de “Statiegeldalliantie”, ingediend door Frank Geudens (sp.a). (pdf)

12. Waterbeleid

 

12/1

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Uitvoering - Herinrichting perceel Doornstraat Kleine Struisbeek S.10.6 Antwerpen. Bestek en keuze van de wijze van gunnen. Goedkeuring. (pdf)

12/2

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Habitatherstel van de bovenlopen van de Grote Nete nr A.7 in Balen in het kader van LIFE Grote Netewoud. Bestek en keuze van de wijze van gunnen. Goedkeuring. (pdf)

13. Moties

 

14. Interpellaties

 

14/1 Interpellatie in verband met: De uitzonderlijke droogte van 2017 verhoogde de “sense of urgency”, de klimaatverandering zal vaker voor extremen zorgen, drinkwatervoorziening komt in het gedrang, ingediend door Koen Kerremans (Groen). (pdf)

15. BESLOTEN VERGADERING

 

15/1

Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO): wijziging samenstelling. Goedkeuring.