25 oktober 2018

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Provincieraad. Wijziging huishoudelijk reglement. Goedkeuring. (pdf)

0/2

Provinciale overheid. Vereniging van de Vlaamse Provincies. Voorstel van statutenwijziging. Goedkeuring. (pdf)

1. Cultuur

 

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales

 

2/1

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (PIMD). Begroting 2019. Advies. Goedkeuring. (pdf)

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking

 

3/1

Zorginnovatie. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Antwerpen, het APB Gouverneur Kinsbergencentrum en de Universiteit Antwerpen. Goedkeuring. (pdf)

4. Financiën en logistiek

 

4/1

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet. Ophaling, behandeling, frankering, verzending en bedeling van uitgaande post - deelname aan de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Vastgoed. Heist-op-den-Berg - Provinciaal groendomein De Averegten. Aankoop percelen. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Vastgoed. Mol. Provinciaal domein Zilvermeer. Verwerving gronden voor parking. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Vastgoed. Antwerpen. Presidentbuilding Franklin Rooseveltplaats. Verkoop aan Sensoa. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Vastgoed. Balen. Sociale huisvesting. Bevrijdingsstraat 3.Verkoop. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Agendapunt afgevoerd van de agenda. Vastgoed. Mechelen. Gebouw Gulden Arent. Hallestraat 2-4-6. Vervroegde erfpachtverbreking TPA. Verkoop. Goedkeuring.  

5. Onderwijs

 

6. Energie, communicatie en ICT

 

7. Recreatie en toerisme

 

7/1

Budget 2018. Verdeling van het krediet onder 2018/64900000/18/0680: Subsidies voor het merodeproject (V)/Groene ruimte. Goedkeuring. (pdf)

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid

 

8/1

Provinciaal Veiligheidsinstituut. Goedkeuring nieuwe overeenkomst met vzw Contractor Safety Management voor het verder afnemen van VCA-examens vanaf 1/11/2018. Goedkeuring. (pdf)

8/2

Provinciaal Veiligheidsinstituut. Aanpassing cursisten- en examenreglement inclusief samenstelling van het beroepsorgaan voor de behandeling van beroepen voor specifieke veiligheidsopleidingen van het Provinciaal Veiligheidsinstituut. Goedkeuring. (pdf)

9. Samenleving

 

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie

 

11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid

 

11/1

Budget 2018. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

12. Waterbeleid

 

12/1

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Raamovereenkomst grondige slibruiming van waterlopen 2e categorie in de provincie Antwerpen – dienstjaar 2019 - 2022. Bestek en wijze van gunnen. Goedkeuring. (pdf)

13. Moties

 

14. Interpellaties

 

14/1 Interpellatie in verband met vier jaar loze beloften voor boscompensatie in Hoboken, ingediend door Kris Merckx (PVDA+). (pdf)

15. BESLOTEN VERGADERING