10op10-subsidies

???module.subsidyItem.label.themes???

Na het behalen van een van de drie deellabels kan een  school die voor januari 2019 al deelnam aan het 10op10-project een subsidie aanvragen voor verkeersmateriaal. Ook gemeentebesturen kunnen een 10op10-subsidie aanvragen om scholen te ondersteunen bij hun verkeerswerking. 

Wat kunnen scholen aankopen?

 • fietsen
 • helmen
 • didactisch materiaal: verkeersmethode, brochures met verkeersoefeningen ...
 • zichtbaarheidsmateriaal: hesjes, rugzakhoezen ...
 • behendigheidsmateriaal: stoeprandstroken, kegels ...
 • verkeersvaardigheidsmateriaal: verkeersborden, -lichten ...
 • materiaal voor het accentueren of beveiligen van de schoolomgeving

Er bestaat nog een extra subsidie voor scholen. Ze kunnen eenmalig een fietsenstalling aanleggen of vernieuwen op voorwaarde dat de school deelneemt aan het 10op10-project en minstens het eerste deellabel behaalde. Deze subsidie bedraagt maximum 5.000 euro en heeft volgende voorwaarden:

 • enkel verbeterde wielklemmen of aanleunsystemen (geen klassieke klemmen)
 • overkapping ook enkel boven verbeterde wielklemmen of aanleunsystemen

 

Wat kunnen gemeenten aankopen?

Gemeenten en districten kunnen een 10op10-subsidie aanvragen van maximum 5 000 euro voor:

 • behendigheidsmateriaal: heuvel, helling ...
 • vaardigheidsmateriaal: mobiel verkeerspark, bewegwijzerde verkeersactieve route ...
 • materiaal ter verbetering van de duurzame woon-schoolverplaatsingen: schoolroutekaart ...
 • infrastructuurwerken aan een school die minstens het tweede deellabel heeft behaald

 

Hoe vraag je subsidies aan?

Via het 10op10-subsidieloket, de rode knop 'Start de subsidieaanvraag' onder aan deze pagina, ga je aan de slag. Aanmelden doe je met je elektronische identiteitskaart. Hou een aantal zaken klaar:

 • een kaartlezer.
 • je elektronische identiteitskaart (eID)
 • de pincode van je eID
 • het ondernemingsnummer en eventueel vestigingsnummer van je organisatie
 • het bankrekeningnummer van je organisatie

Je kan in het subsidieloket steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag. Alle communicatie vanuit de provincie Antwerpen over je subsidieaanvraag gebeurt via het dashbord in je subsidieloket. Je wordt hierover verwittigd via e-mail.

OPGELET!
Wil je verder gaan met het invullen van je subsidieaanvraag of wil je jouw dossier raadplegen, ga dan verder via de knop  'Subsidieaanvraag raadplegen of aanvullen'.

Benodigde documenten

Bovenlokale projecten van ontwikkelingseducatie

Initiatieven komen in aanmerking als ze:

 • duidelijk in de tijd afgelijnd zijn met een duur van minder dan een jaar 
 • een eigen herkenbare identiteit hebben en niet samenvallen met de algemene werking van de organiserende verenigingen 
 • qua omzet en omvang de gewone financiële middelen van de organisatoren overstijgen       

Een project is bovenlokaal onder andere als het doelpubliek meerdere gemeenten van de provincie Antwerpen omvat. De andere voorwaarden en meer details vind je in artikel twee van het reglement. 

Voor wie

 • voor bestaande verenigingen en organisaties
 • voor specifiek voor het project opgerichte samenwerkingsverbanden      

Hoe

 1. Lees het reglement, download het aanvraagformulier, vul dit in en load het up in de digitale aanvraag die je hieronder kan starten
 2. De dienst Mondiaal Beleid onderzoekt of de subsidieaanvraag ontvankelijk is en brengt je hiervan op de hoogte. 
 3. De aanvraag wordt aan de deputatie voorgelegd die ze inhoudelijk beoordeelt en een beslissing neemt over het al dan niet toekennen van een subsidie en over de grootte van het bedrag.
 4. Deze beslissing wordt aan de aanvrager meegedeeld.

Aanvraag

De subsidieaanvraag moet minstens zes weken voor de aanvang van het project ingediend worden.

Benodigde documenten

Fietsfonds

Het Fietsfonds is een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies om de realisatie van bovenlokale functionele fietsroutes te ondersteunen. Een stad of gemeente die op eigen domein zulke fietsinfrastructuur aanlegt of verbetert, kan tot 100% subsidie krijgen. De provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid betalen elk een deel. De provincie Antwerpen is het enige aanspreekpunt voor de lokale overheden voor aanvragen binnen de provinciale subsidiereglementen

Voor wie

Lokale overheden: een gemeente of stad, een autonoom gemeentebedrijf, een district van de stad Antwerpen

Voorwaarden

Om voor de Fietsfonds-subsidie in aanmerking te komen, moet het project aan deze algemene voorwaarden voldoen:

 • De fietsinfrastructuur ligt op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF).
 • De aanvrager is één van de volgende instanties: een gemeente of stad, een autonoom gemeentebedrijf, een district van de stad Antwerpen.
 • De subsidiabele en niet-subsidiabele werken en kosten vind je opgesomd in de artikels 6 en 7 van het subsidiereglement.
 • De lokale overheid kan het eigenaarschap, gebruiksrecht of zakelijk recht van de gronden waarop de fietsinfrastructuur wordt aangelegd aantonen op een van onderstaande wijzen: :
  • de lokale overheid is eigenaar van de gronden waarop de fietsinfrastructuur zal worden aangelegd 
  • de lokale overheid kan een onteigeningsplan ter verwerving ervan voorleggen
  • de lokale overheid kan  aan de hand van een overeenkomst bewijzen dat zij een zakelijk recht heeft op de grond waarop de fietsinfrastructuur zal worden aangelegd 
  • de lokale overheid kan een verklaring voorleggen waaruit blijkt dat de toekomstige beheerder van de fietsinfrastructuur eigenaar is van de grond waarop de fietsinfrastructuur wordt aangelegd 
 • de lokale overheid kan een bewijs  voorleggen dat de gemeente of de provincie gebruiksrechten bezit op de gronden. De gemeente heeft een conform verklaard mobiliteitsplan.
 • De aan te leggen fietsinfrastructuur is ofwel:
  • aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur
  • verbreding van een eenrichtingsfietspad van minder dan 1,5 meter breed
  • verbreding van een tweerichtingsfietspad van minder 3 meter breed
  • vervanging van een tweerichtingsfietspad door de aanleg van eenrichtingsfietspaden per rijrichting
  • omvorming van een aanliggend fietspad tot een gescheiden fietspad waar de verkeersomstandigheden dat noodzakelijk maken
 • De aanleg van de fietsinfrastructuur zal conform de richtlijnen van het Vademecum voor Fietsvoorzieningen van de Vlaamse overheid gebeuren. Je kunt het vademecum raadplegen en downloaden op de website van de Vlaamse overheid.

Subsidiereglement

Er zijn 2 subsidiereglementen, 1 voor fietsostrades en 1 voor de overige BFF-routes. Voor de aanleg van fietsostrades zijn naast de aanlegkosten ook de studiekosten en de grondverwervingskosten subsidieerbaar. Het subsidiebedrag is een percentage van de subsidieerbare kosten

Aanleg route
Totale subsidie Provincie Antwerpen Vlaamse overheid
Fietsostrade 100% 50% 50%
Overige bovenlokale functionele routes 90% 40% 50%

Hoe subsidie aanvragen

Zowel de aanvraag als de behandeling van subsidiedossiers verloopt via het digitale subsidieloket.
De eerste keer moet je alle gegevens van jouw gemeente invullen. Zorg dat je het ondernemingsnummer en het bankrekeningnummer bij de hand hebt. Je hebt ook jouw EID en een kaartlezer nodig.

Je laat de burgemeester de formulieren 'mandaat' en 'volmacht' invullen en ondertekenen. Beide documenten scan je in en laad je in het subsidieloket op. Je vindt de blanco formulieren hieronder.

In het stappenplan lees je alles over het verloop van een subsidieaanvraag en welke andere formulieren noodzakelijk zijn. In het digitale subsidieloket volg je de instructies.

OPGELET!
Wil je verder gaan met het invullen van je subsidieaanvraag of wil je jouw dossier raadplegen, ga dan verder via onderstaande knop. Zo vermijd je de aanmaak van een tweede dossier. 

De digitale behandeling geldt voor alle aanvragen vanaf 1 januari 2017. Voor lopende dossiers verandert er niets.

Heb je een vraag over de werkwijze of het subsidiereglement? Contacteer dan Dirk Brants of Wim Peetermans bij Steunpunt Fiets.

Impulssubsidies voor innovatieve projecten in de inclusieve economie

De provincie Antwerpen geeft graag een duwtje in de rug aan vernieuwende initiatieven in de sector van de arbeidszorg en sociale economie. We doen dit door innovatieve projecten tot 75% te betoelagen. Meerdere keren per jaar roepen we op om je ideeën in te dienen. 

Informatie

Om in aanmerking te komen voor provinciale ondersteuning moeten je organisatie en je project aan een aantal voorwaarden voldoen.  

Komt je organisatie in aanmerking?

De organisaties die in aanmerking komen voor de impulssubsidie zijn:

 • lokale besturen (gemeenten, OCMW’s) en hun verzelfstandigde agentschappen, samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen
 • instellingen uit de geestelijke gezondheidszorg
 • instellingen uit de sector zorg voor personen met een handicap
 • sociale-economieorganisaties en –bedrijven (maatwerkbedrijven, lokale diensteneconomie, invoegbedrijven,…)
 • centra voor algemeen welzijnswerk
 • verenigingen zonder winstoogmerk, coöperatieve en andere vennootschapsvormen, wanneer zij een sociaal oogmerk hebben of een samenwerking aangaan met een organisatie zoals bovenstaand vermeld

Wat zijn de voorwaarden voor het project? 

 • het project geeft een impuls aan innovatie binnen het arbeidszorgbeleid en/of het sociale-economiebeleid en draagt bij tot een inclusieve economie in de provincie Antwerpen
 • het project wordt uitgevoerd op het grondgebied van de provincie Antwerpen
 • het project heeft een bovenlokaal of provinciaal belang
 • het project behoort niet tot de reguliere werking van de indiener

Wat wordt er gesubsidieerd?

Zowel de personeelskosten als de werkingskosten verbonden aan het project komen in aanmerking voor de impulssubsidie. Investeringskosten worden niet gesubsidieerd, daarvoor verwijzen we je naar het Participatiefonds Trividend Provincie Antwerpen. Meer info over Trividend vind je op de website van de provincie Antwerpen.

Hoe dien je in?

Indienen en opvolgen van je subsidiedossiers gebeurt via het subsidieloket. Druk op de rode knop hier onderaan! 

Hoe werkt het?

 1. Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.
 2. Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.
 3. Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Voor het aanmelden met je eID heb je nodig:

 • Een kaartlezer
 • Je eID
 • De pincode van je eID

Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers:

Windows:

 • Internet Explorer 10
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Mac:

 • Safari
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Bij het indienen van je subsidieaanvraag wordt je gevraagd of je een mandaat van je organisatie hebt om een subsidie aan te vragen. Dit kunnen bijvoorbeeld de statuten van je organisatie zijn waarin je vermeld staat als bestuurder. Indien je geen statuten hebt (gemeenten, sommige scholen,...) kan je gebruik maken van het mandaatformulier via deze link. Indien je geen mandaat hebt kan je een bewijs van machtiging toevoegen, samen met het mandaat van diegene die jou de machtiging geeft. Een voorbeeld van een machtiging kan je vinden via deze link. Deze documenten dienen ingevuld en ondertekend te worden, dus het is aangeraden om deze alvast in orde te brengen alvorens te starten met je digitale aanvraag.

Nog vragen (technisch over indienen) ? Contacteer dan marc.deceulaer@provincieantwerpen.be of 03 240 58 41.

Verdere stappen

Als je idee aanvaard wordt, mag je het komen toelichten op een pitchmoment, in het provinciehuis in Antwerpen. Daarna kun je je projectfiche definitief indienen.

Heb je al een concreet idee? Ben je nog opzoek naar partners? Of heb je nog vragen? We bekijken het graag samen met jou. Neem contact op met ons team via Inclusieve_economie@provincieantwerpen.be. Onze adviseurs staan voor je klaar!

Nieuw sinds 2019 is dat je ook een begrotingsdocument invult.

Ja kan het hele reglement en alle voorwaarden en documenten hieronder downloaden.

Benodigde documenten

Individueel advies voor toegankelijkheid woning - begeleiding van de aanpassingswerken

De provincie wil ouderen en personen met een beperking de mogelijkheid geven om langer thuis te wonen. Behoor jij tot deze doelgroep? Wil je je woning grondig aanpassen? Dan kun je een premie krijgen voor gespecialiseerd advies en begeleiding.

Afhankelijk van de aard van je vraag en de vereiste aanpassingen, verwijst de provincie je door naar de meest geschikte dienst voor individueel woningadvies. We hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met vzw Landelijke Thuiszorg-woningaanpassing (Leuven-Wijgmaal).
Zelf betaal je 50 euro per dossier aan het adviesbureau. De provincie betaalt het resterende bedrag met een maximum van 533 euro voor een advies- of begeleidingsdossier. Als je beide ondersteuningsmaatregelen aanvraagt, komen we tussen voor maximaal 1.153 euro.

Klimaatsubsidie

???module.subsidyItem.label.themes???

In 2016 selecteerde de provincie 8 lokale klimaatprojecten uit 23 voorstellen en gaf hen samen een subsidie van 330.000 euro in de verwachting de broeikasgasuitstoot op het grondgebied van de provincie Antwerpen aanzienlijk te verminderen. Het belangrijkste criterium was dan ook de inschatting van de grootte van de directe vermindering broeikasgasuitstoot na uitvoering van het project.

Als het project bovendien nog een sociale karakter had door bijvoorbeeld samen te werken met bepaalde kansengroepen, leverde dat extra punten op. Het  betrekken van zoveel mogelijk verschillende partijen was ook een troef, alsook een sterke communicatieaanpak om het project zichtbaar onder de aandacht van het doelpubliek te brengen.

De eerste succesverhalen zijn nu bekend!

Geen nieuwe aanvragen meer!

De oproep van de klimaatsubsidie is afgesloten. Voorlopig wordt er geen nieuwe oproep gelanceerd.

Rapporteren over een goedgekeurd dossier

Dossiers goedgekeurd in januari 2017

Mail de evaluatie en eindrapportering van dossiers goedgekeurd in januari 2017 naar leefmilieu@provincieantwerpen.be. In het reglement staat wat gerapporteerd moet worden.

Dossiers goedgekeurd in januari 2018

Rapportering van dossiers goedgekeurd in januari 2018 loopt via het digitale subsidieloket. De dossiers worden in het subsidieloket opengesteld vanaf januari 2019.

Vragen

Stuur ze naar leefmilieu@provincieantwerpen.be.

Hieronder vind je een lijst met de meest gestelde vragen:

Documenten

Meer ondersteuning voor jouw klimaatbeleid

Lokale projecten van ontwikkelingseducatie

Voorwaarden?

Het project moet minimum aan deze voorwaarden voldoen:

 • een informatief-educatieve inhoud hebben over de ontwikkelingsthematiek in het Zuiden of thema's in verband met mondiale vorming
 • duidelijk afgebakend zijn in de tijd (zowel een project van korte duur als een project dat loopt over verschillende maanden is mogelijk). Eén enkele activiteit of één voorstelling komt niet in aanmerking.
 • Het publiek moet gemeente breed zijn (vb de ganse bevolking, alle jeugdbewegingen, alle scholen van je gemeente).

Hoe?

 1. Lees het reglement, download het aanvraagformulier, vul dit in en load het up in de digitale aanvraag die je hieronder kan starten
 2. De dienst Mondiaal Beleid onderzoekt of de subsidieaanvraag ontvankelijk is en brengt je hiervan op de hoogte. 
 3. De aanvraag wordt aan de deputatie voorgelegd die ze inhoudelijk beoordeelt en een beslissing neemt over het al dan niet toekennen van een subsidie en over de grootte van het bedrag.
 4. Deze beslissing wordt aan de aanvrager meegedeeld.

Aanvraag

De subsidieaanvraag moet minstens vijf weken voor de aanvang van het project ingediend worden.

Benodigde documenten

Mondiale festivals

Voor wie

Organiseren jullie een mondiaal festival in de provincie? Festivals die actief werk maken van ontwikkelingseducatie en duurzaamheid kunnen rekenen op provinciale steun!

Festivals met reeds een zekere uitstraling en publieksbereik voorbij de gemeentegrenzen vallen onder het subsidiereglement mondiale festivals. Als het gaat om een nog kleinschalig festival dat vooral gericht is op de inwoners van één gemeente, dan komt de subsidie voor lokale projecten in aanmerking.

Hoe

 1. Lees het reglement, download het aanvraagformulier dat je hieronder vindt, vul dit in en load het up in het digitale subsidieloket via de rode knop. Stuur bij je aanvraag ook een begroting van je project mee.
 2. De dienst Mondiaal Beleid onderzoekt of de subsidieaanvraag ontvankelijk is en brengt je hiervan op de hoogte. 
 3. Een externe adviescommissie buigt zich inhoudelijk over alle ingediende dossiers en doet een voorstel van subsidiebedrag per festival o.b.v. de criteria vermeld in het reglement.
 4. Dit voorstel wordt aan de deputatie voorgelegd. Zij nemen de uiteindelijke beslissing over de grootte van het subsidiebedrag per festival.
 5. Deze beslissing wordt aan elke aanvrager meegedeeld.

Aanvraag

Aanvragen moeten ten laatste voor 15 april ingediend worden.
Een ontvangen subsidie moet 6 maanden na plaatsvinden van het festival verantwoord worden via hetzelfde subsidieloket. Een verantwoording maak je door het onderstaande verantwoordingsformulier in te vullen en up te loaden.

Een onvoldoende verantwoorde subsidie of het te laat indienen van een verantwoording kan aanleiding geven tot het terugvorderen van de provinciale subsidie!

Contacteer ons zeker als je nog vragen hebt.

projecten ter bekendmaking van de SDG’s

Initiatieven komen in aanmerking als ze:

 • duidelijk in de tijd afgelijnd zijn met een duur van minder dan een jaar
 • een eigen herkenbare identiteit hebben en niet samenvallen met de algemene werking van de organiserende verenigingen
 • qua omzet en omvang de gewone financiële middelen van de organisatoren overstijgen.

De andere voorwaarden en meer details vind je in het reglement.

Voor wie

 • voor landelijke NGO's 
 • bestaande verenigingen en organisaties die geregistreerd zijn bij het 4de Pijlersteunpunt
 • (hoge)scholen en universiteiten
 • middenveldsorganisaties
 • gemeentebesturen

Hoe

 • Lees het reglement, download het aanvraagformulier, vul dit in en load het up in de digitale aanvraag die je hieronder kan starten.
 • De dienst Mondiaal Beleid onderzoekt of de subsidieaanvraag ontvankelijk is en brengt je hiervan op de hoogte.
 • De aanvraag word aan de deputatie voorgelegd die ze inhoudelijk beoordeelt en een beslissing neemt over het al dan niet toekennen van een subsidie en over de grootte van het bedrag.
 • Deze beslissing wordt aan de aanvrager meegedeeld.

Aanvraag

De subsidieaanvraag moet minstens zes weken voor de aanvang van het project ingediend worden.

Benodigde documenten

Provinciale portefeuille sociale economie voor advies en opleiding

Voor wie

Deze subsidie is voor organisaties uit de sector van de sociale economie. Deze subsidie kan worden aangewend voor:

 • externe adviesopdrachten die leiden naar een inclusieve economie en/of
 • opleidingen die het middenkader en leidinggevenden van die organisaties versterken
   

Hoe

De aanvraag voor deze subsidie wordt uiterlijk 30 dagen vóór aanvang van de opleiding en/of adviesopdracht ingediend bij de provincie Antwerpen. De aanvraag voor deze subsidie kan enkel gebeuren door digitale indiening van het aanvraagformulier. Dit kan je doen via de knop "Start hier je aanvraag" onderaan deze pagina.

Nieuw sinds 2019 is dat je ook een begrotingsdocument invult.

Ja kan het hele reglement en alle voorwaarden en documenten hieronder downloaden.

Let op!

Sinds 1 januari 2017 opende de provincie Antwerpen haar digitale subsidieloket. Indienen en opvolgen van je subsidiedossiers gebeurt vanaf dan via het e-loket.

Hoe werkt het?
1.Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.
2.Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.
3.Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Voor het aanmelden met je eID heb je nodig:

•Een kaartlezer
•Je eID
•De pincode van je eID
•Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers:

Windows:
•Internet Explorer 10
•Google Chrome
•Mozilla Firefox

Mac:
•Safari
•Google Chrome
•Mozilla Firefox

Bij het indienen van je subsidieaanvraag wordt je gevraagd of je een mandaat van je organisatie hebt om een subsidie aan te vragen. Dit kunnen bijvoorbeeld de statuten van je organisatie zijn waarin je vermeld staat als bestuurder. Indien je geen statuten hebt (gemeenten, sommige scholen,...) kan je gebruik maken van het mandaatformulier via deze link. Indien je geen mandaat hebt kan je een bewijs van machtiging toevoegen, samen met het mandaat van diegene die jou de machtiging geeft. Een voorbeeld van een machtiging kan je vinden via deze link. Deze documenten dienen ingevuld en ondertekend te worden, dus het is aangeraden om deze alvast in orde te brengen alvorens te starten met je digitale aanvraag.

Nog vragen? Contacteer dan sociale_economie@provincieantwerpen.be.
 

Benodigde documenten

Renteloze leningen tot 50.000 euro voor sociaal-economische initiatieven

Sociale economie projecten hebben soms niet alleen nood aan een impulssubsidie, maar ook aan investeringskapitaal. Relatief kleine investeringen van €10.000 tot €50.000 kunnen het verschil maken voor het opstarten van een nieuwe marktniche of de sleutel tot succes zijn voor doorstroom- of doorstartprojecten in de sociale economie. Via leningen krijgen organisaties de kans om hun werking verder uit te bouwen. De provincie Antwerpen en Trividend cvba hebben samen Trividend Provincie Antwerpen cvba opgericht.

Komt mijn project in aanmerking?

De toegekende investeringssteun moet minstens twee van de volgende doelstellingen beogen:

 • meer doorstroom van kansengroepen op de arbeidsmarkt bewerkstelligen
 • nieuwe ecologisch duurzame activiteiten genereren,
 • een samenwerking tussen de sociale en de reguliere economie bevorderen of tot stand brengen.

Technische info

De provincie kan renteloze leningen tussen 10.000 en €50.000 toekennen.

 • Je betaalt enkel de dossierkosten.
 • Bij het toekennen van je lening word je vennoot bij Trividend Provincie Antwerpen. Je koopt hiervoor één aandeel van € 50. Na afloop van je lening kan je dit aandeel terug verkopen aan € 50.

Hoe dien ik een project in?

Heb je al een concreet idee of een uitgewerkt businessplan? We bekijken het graag samen met jou tijdens
een intakegesprek. Misschien kunnen we het samen nog beter maken. Neem contact op met Trividend Provincie Antwerpen via trividend@provincieantwerpen.be.

Subsidiekorf Landbouw

De subsidiekorf Landbouw stelt jaarlijks 50.000 euro ter beschikking. Gekozen projecten kunnen tot 10.000 euro ontvangen, evenementen tot 2.500 euro.  Beide moeten wel aansluiten bij het provinciale landbouwbeleid of werken rond hoeve- en streekproducten.

pop-up boerderij

Projecten kunnen continu ingediend worden, maar moeten ons uiterlijk op 1 oktober bereiken. Let wel op, enkel projecten die tijdens het volgende jaar uitgevoerd worden, komen in aanmerking voor subsidie.

Indien er nog financiële middelen beschikbaar zijn in het lopende kalenderjaar, kan er ook ingediend worden op 1 februari en 1 juni van het betreffende jaar.

Voor wie

Lokale overheden en hun publiekrechtelijke organisaties en samenwerkingsverbanden, gemeentelijke adviesraden, verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) of feitelijke verenigingen. Particulieren of ondernemingen kunnen hiervoor geen subsidieaanvraag indienen.

Hoe

Elk subsdiedossier langs het digitale loket. 

Hoe werkt het?

 1. Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.
 2. Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.
 3. Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Voor het aanmelden met je eID heb je nodig: een kaartlezer, je eID en de pincode van je eID
Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers:Internet Explorer 10, Safari, Google Chrome of Mozilla Firefox

Indien je vragen hebt kan je contact opnemen met Tinne Van Looy

Reglement

De richtlijnen en regels voor indiening, uitvoering en kostenindiening vind je in het reglement.
Zeer belangrijk is de verplichte publiciteit over je project. Lees daarom de Communicatietips.

Communicatietips

Heb je een project lopen vanuit de subsidiekorf? Dan heb je een aantal communicatieverplichtingen. Verder helpen we je graag op weg om met jouw project zoveel mogelijk mensen te bereiken. Je leest er alles over op onze pagina Communicatietips.

Subsidiekorf Platteland

De subsidiekorf Platteland stelt jaarlijks 50.000 euro ter beschikking. Gekozen projecten kunnen tot 10.000 euro ontvangen, evenementen tot 2.500 euro.

plattelandsbeleving

Projecten kunnen continu ingediend worden en moeten ons uiterlijk op 1 oktober bereiken. Let wel op, enkel projecten die tijdens het volgende jaar uitgevoerd worden, komen in aanmerking voor subsidie.

Indien er nog financiële middelen beschikbaar zijn in het lopende kalenderjaar, kan er ook ingediend worden op 1 februari en 1 juni van het betreffende jaar. Deze projecten moeten hetzelfde jaar nog uitgevoerd worden.

In de subsidiekorf Platteland is nog 25.500 euro beschikbaar. 
Projecten voor 2019 kunnen nog aangevraagd worden tot 1 februari 2019.

Voor wie

Lokale overheden en hun publiekrechtelijke organisaties en samenwerkingsverbanden, gemeentelijke adviesraden, verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) of feitelijke verenigingen. Particulieren of ondernemingen kunnen hiervoor geen subsidieaanvraag indienen.

Hoe

Vanaf 1 januari 2017 loopt elk subsidiedossier langs dit digitale loket.

Hoe werkt het?

 1. Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.
 2. Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.
 3. Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Voor het aanmelden met je eID heb je nodig: een kaartlezer, je eID, de pincode van je eID
Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers:Internet Explorer 10, Safari, Google Chrome of Mozilla Firefox

Indien je vragen hebt kan je contact opnemen met Tinne Van Looy

Reglement

De richtlijnen en regels voor indiening, uitvoering en kostenindiening vind je in het reglement. 
Zeer belangrijk is de verplichte publiciteit over je project. Lees daarom de Communicatietips.

Communicatietips

Heb je een project lopen vanuit de subsidiekorf? Dan heb je een aantal communicatieverplichtingen. Verder helpen we je graag op weg om met jouw project zoveel mogelijk mensen te bereiken. Je leest er alles over op onze pagina Communicatietips.

Subsidies - Provinciale Landbouwkamer

???module.subsidyItem.label.themes???
Koe en kinderen

Subsidie voor een imagoactiviteit

Verenigingen die actief zijn in de provincie Antwerpen kunnen twee keer per jaar een toelage van 200 euro per activiteit aanvragen voor de organisatie van een imagoactiviteit. Voorbeelden zijn opendeurdagen op bedrijven, fietszoektochten die in het teken van de sector staan...  Je vraagt de toelage één maand op voorhand aan via het aanvraagformulier. Na het evenement bezorg je de Provinciale Landbouwkamer een kort verslag.

Subsidie voor een klasbezoek

Land- en tuinbouwers die een klas en/of school op hun bedrijf ontvangen, kunnen twee keer per jaar een toelage van 50 euro per activiteit aanvragen.

Subsidies platteland

???module.subsidyItem.label.themes???

Wil jij een boost geven aan het platteland? Dan draagt de provincie graag haar steentje bij. Klik op de link hieronder en ontdek welk programma het beste aansluit bij jouw project. Samen zorgen we dat ons platteland leeft én herleeft!

9916
Kempens Heideschaap / Wortel Kolonie / Wortel / Hoogstraaten / Antwerpen / Belgie

Zuidprojecten

Minimale voorwaarden

 • Het Zuidproject moet uitgevoerd worden in een erkend ontwikkelingsland volgens de DAC-lijst van de OESO [Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling] of in een partnerland van de federale ontwikkelingssamenwerking.
 • Een band met de provincie Antwerpen moet aangetoond worden.
 • De aanvrager moet een erkende structuur hebben (vzw, school, …), evenals de uitvoerder ter plaatse (ngo [niet-gouvernementele organisatie], coöperatieve, lokale overheid, … ).
 • Het project moet aan meerdere inhoudelijke bepalingen voldoen (zie reglement). 

Hoe

 1. Lees het reglement, download het aanvraagformulier, vul dit en en load het up in de digitale aanvraag die je hieronder kan starten
 2. De dienst Mondiaal Beleid onderzoekt of de subsidieaanvraag ontvankelijk is en brengt je hiervan op de hoogte. 
 3. De aanvraag wordt voorgelegd aan een adviescommissie en daarna aan deputatie. De deputatie neemt een beslissing over het al dan niet toekennen van een subsidie en over de grootte van het bedrag.
 4. Deze beslissing wordt aan de aanvrager meegedeeld.

Aanvraag

Nieuwe aanvragen moeten ten laatste op 31 maart ingediend worden.

Een gekregen subsidie moet voor 31 augustus van het daarop volgende jaar verantwoord worden. Een onvoldoende verantwoorde subsidie kan aanleiding geven tot het terugvorderen van de provinciale subsidie!

Een verantwoording maak je door het onderstaand verantwoordingsformullier in te vullen.