Subsidies voor een nieuwe invulling van je kerkgebouw

Voor welke kerken?  

Kerken die in het kerkenbeleidsplan als B-kerk staan aangeduid, komen in aanmerking. Dit betekent dat de neven- of herbestemming op korte termijn (binnen de 5 jaar na het schrijven van het kerkenbeleidsplan) onderzocht dient te worden. Het kan gaan over zowel beschermde als niet-beschermde parochiekerken en kapelanijen. Een pastorij of klooster kan enkel in aanmerking komen als de pastorij of het klooster fysiek verbonden is met de parochiekerk die her- of nevenbestemd wordt of als de pastorij of het klooster een noodzakelijke bijdrage levert aan de her- of nevenbestemming van de kerk. Kloosterkerken komen niet in aanmerking. 
 

Neven- of herbestemming? 

Wanneer een parochiekerk nog wel voor religieuze activiteiten gebruikt wordt, maar te groot is voor de plaatselijke geloofsgemeenschap, kan je een nevenbestemming overwegen. Bij nevenbestemming wordt het kerkgebouw architecturaal zo ingericht dat er een kleine liturgische ruimte ontstaat, met daarnaast ruimte voor één of meerdere lokalen die, op een permanente basis, een andere bestemming krijgen. 

Wanneer een parochiekerk niet meer voor religieuze activiteiten in aanmerking komt, kan zij definitief aan de eredienst onttrokken worden en een heel nieuwe functie of invulling krijgen. De beslissing om een kerk aan de eredienst te onttrekken, ligt in de handen van de bisschop.  

Waarom een neven- of herbestemming overwegen? 

De kerken in onze provincie zijn vaak mooie gebouwen en vormen het hart van een stad, dorp of wijk. Door een daling in erediensten blijven de deuren van de kerk steeds vaker gesloten. Ondertussen lopen onderhoudskosten door en dringen restauraties zich op. Door een her- of nevenbestemming stel je de toekomst van het kerkgebouw veilig en verstevig je het gemeenschapsgevoel.  

Hoe ondersteunt de provincie? 

De her- of nevenbestemming van een kerkgebouw is een financiële uitdaging. Niet alleen experten zoals een ontwerpbureau of procesbegeleiding kosten geld. Ook aan de nodige infrastructurele aanpassingen hangt een prijskaartje vast. De provincie Antwerpen geeft op twee manieren een duwtje in de rug: 

  1. We begeleiden en subsidiëren bestemmingsonderzoeken;  
  2. We subsidiëren aanpassingsinvesteringen.  


Voor welke subsidies kom ik in aanmerking?   

  • Wil je samen met kerkbestuur en inwoners onderzoeken wat het toekomstig gebruik van het kerkgebouw kan zijn?    
  • En wil je weten of die nieuwe ideeën op een kwalitatieve en betaalbare manier uitvoerbaar zijn?   

Stel je dan voor 31 maart of 15 oktober kandidaat voor een begeleid en gesubsidieerd bestemmingsonderzoek.  Je kan tot 40.000 euro subsidie krijgen om een ontwerpend onderzoek én een participatief proces tot 80% te cofinancieren. 

De provincie ondersteunt je ook om de her-of nevenbestemming uit te voeren met een subsidie voor aanpassingsinvesteringen. Het maximale subsidiebedrag is 250.000 euro en het maximale cofinancieringspercentage is 75%. Dien je investeringsproject in voor 31 maart of voor 15 oktober.