Subsidies aanpassingsinvesteringen 

Welke projecten komen in aanmerking? 

  • Wil je een nieuwe of bijkomende, maatschappelijk waardevolle invulling geven aan je kerkgebouw?
  • Vergroot die nieuwe invulling de veerkracht van het dorp of de wijk waarin de kerk gelegen is? Biedt ze een oplossing voor ontbrekende basisvoorzieningen of woonnoden? Creëert ze ontmoetingsruimte of zet ze in op cultuurbeleving? 
  • En zijn daar infrastructurele aanpassingen voor nodig? 

Dan kan je een projectsubsidie aanvragen voor aanpassingsinvesteringen. Het maximale subsidiebedrag is 250.000 euro en het maximale cofinancieringspercentage is 75%.   

Voorbeelden van investeringen die in aanmerking komen:  

  • Het toevoegen van nieuwe functies zoals sanitair, een keuken, berging, (flexibele) toog of balie, een scheidingswand, een box-in-boxconstructie … 
  • Het realiseren van een nieuw gebruik, zoals een concertzaal, tentoonstellingsruimte, buurtpunt, ontmoetingsruimte … permanent of als testopstelling. 

Zo vraag je de subsidie voor aanpassingsinvesteringen aan 

1. Stem je projectidee af met de adviseur kerken 

Heb je een idee voor je kerkgebouw? Toets het af met de adviseur kerken. Die stelt met jou het projectidee scherp en informeert je over de subsidieaanvraag.  

2. Win advies in bij de provinciale Kwaliteitskamer 

Voor indiening moet je advies inwinnen bij de provinciale KwaliteitsKamer

Voeg de nodige documenten toe:  

Bewijs van mandaat/machtiging 

Toon aan dat je het mandaat hebt om een subsidie aan te vragen. Heb je geen mandaat? Voeg dan een bewijs van machtiging toe, samen met het mandaat van diegene die jou de machtiging geeft.  

Begroting  

Beschrijf in het excelsjabloon voor de hele projectperiode het projectbudget inclusief inkomsten. Het projectbudget is een afgebakend geheel waarop de 75% cofinanciering berekend wordt. 

Voeg bij je aanvraag het ontwerp toe (met o.m. het bestek, de opmetingstaat, de plannen...) ter verduidelijking. Voeg bij elke aanvraag ook een plan van continuering op financieel en inhoudelijk vlak (in de vorm van een word doc of pdf).

Bewijs zakelijk recht/overeenkomst met eigenaar 

Toon aan dat je eigenaar bent van het gebouw of houder van een zakelijk recht (vruchtgebruik, erfpacht, opstal …) of een langdurige overeenkomst hebt met de eigenaar van het gebouw.  

Goedgekeurd kerkenbeleidsplan 

Toon aan dat je beschikt over een goedgekeurd kerkenbeleidsplan. Staat je kerk daarin beschreven als ’B-kerk’ (onderzoek op korte termijn) of als C-kerk (onderzoek op lange termijn maar met een toestemmingsbewijs her- of nevenbestemming van bisdom) dan kom je in aanmerking. A-kerken (behoud voor eredienst) komen niet in aanmerking.

Engagementsverklaring 

Is je gebouw aan de eredienst onttrokken, voeg dan het decreet van de bisschop toe. In geval van een nevenbestemming voeg je de schriftelijke verklaring van de bisschop toe. In geval van een testopstelling, is een verklaring van het vicariaat voldoende als engagementsverklaring. 

3. Vraag je subsidie aan via het subsidieloket  

Je aanvraag dient uiterlijk toe te komen op:  

  • 31 maart – 13u
  • 15 oktober – 13u

Meld je aan met je itsme-account of met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. Is het de eerste keer dat je je aanmeldt? Vul dan (eenmalig) de gegevens van je organisatie in.  

Goed om weten:  

Je kan je aanvraag tussentijds opslaan en er later verder aan werken.   

Gebruik bij voorkeur deze browsers:  

  • pc (Windows): Internet Explorer 10, Google Chrome of Mozilla Firefox ;
  • Mac: Safari, Google Chrome of Mozilla Firefox  

4. Evaluatie 

Je investeringsproject moet binnen 6 maanden na goedkeuring van je subsidie starten. Vanaf dan heb je maximum 4 jaar tijd om je project uit te voeren. Twee keer per jaar moet je je kosten bewijzen: tegen 15 maart en 15 augustus.

Je bewijst je gemaakte kosten en inhoudelijke resultaten aan de hand van het evaluatiedossier dat je indient in het subsidieloket. De stukken ter verantwoording van de eindafrekening worden tegen 15 september na het laatste uitvoeringsjaar in het online loket bezorgd. 

De richtlijnen en formulieren kan je opvragen via kerken@provincieantwerpen.be