Publicaties

Brochure gezonde klauwen op stal

Het doel van het demoproject “Gezonde klauwen op stal”, waarin dit boekje kadert, was en is vooral veehouders meer te bewust maken van de omvang en ernst van klauwproblemen op bedrijfsniveau en bij uitbreiding in heel Vlaanderen. Aan de hand van een enquête, bedrijfsbezoeken, demoproeven, praktijkdagen, workshops enzovoorts, brachten de projectpartners de klauwgezondheid onder de aandacht.

Deze brochure bundelt de informatie die uit al deze activiteiten voortkwam. Hopelijk kunnen we u, als veehouder of erfbetreder, een basis bieden om aan de slag te gaan en werk te maken van een goede klauwgezondheid.

Brochure verantwoord gebruik antibiotica in de melkveehouderij

Het antibioticagebruik in de veehouderij staat onder druk vanwege de maatschappelijke bezorgdheid rond resistentie tegen antimicrobiële middelen. De afgelopen jaren zijn al enkele initiatieven genomen om te komen tot een rationele reductie van antibiotica in de dierlijke sector. In de melkveehouderij worden relatief weinig antimicrobiële middelen ingezet mede dankzij een sterk uitgebouwd melkkwaliteitssysteem. Toch stellen we grote verschillen vast op bedrijfsniveau in het totaal antibioticagebruik .

Deze brochure kwam tot stand door MCC-Vlaanderen binnen het demoproject “Verantwoord gebruik van antibiotica in de Vlaamse melkveehouderij door communicatie, opleiding en begeleiding” dat in juni 2015 werd afgerond. Het doel van het project was melkveehouders vertrouwd te maken met het belang en de toepassing van verantwoord antibioticagebruik. 

Demonstratie mestrobots Hooibeekhoeve

Het ‘mestvrij’ maken van de stalvloeren is een erg belangrijke hygiënemaatregel in de terugdringing van infectieuze klauwaandoeningen (o.a. ziekte van Mortellaro en stinkpoot). Bacteriën gedijen immers uitstekend in een vochtige mestrijke omgeving en gaan van daaruit de koeienklauwen gemakkelijk kunnen infecteren. Er bestaan verschillende systemen voor het verwijderen van de mest op stalvloeren. Dit gaat van een ‘eenvoudige mestschraper’ waarmee je manueel de mest gaat wegschuiven een aantal keer per dag, tot een mestrobot die automatisch de ingestelde routes in de stal een aantal keer gaat afleggen met eventuele extra opties zoals bijvoorbeeld een watersproeier of liftfunctie. Gezien de schaalvergroting van de Vlaamse melkveebedrijven en de daarmee gepaard gaande beperking in arbeid winnen automatische mestrobots steeds meer aan belang. Hooibeekhoeve heeft in het verleden ervaring opgebouwd met een mestschuif en intussen beschikt het bedrijf over 2 types mestrobots. In deze demoproef wordt de vergelijking gedaan van deze 2 types. Hoe werken ze en wat zijn de voor-en nadelen van beide types? 

Nieuwsbrief Klauwgezondheid