Prioritaire soorten

PPS rapport cover

Via het gebiedsgericht natuurbeleid worden heel wat van deze zeldzame dieren en planten beschermd. Soms hebben deze soorten echter nog wat meer aandacht nodig. Dat is zeker het geval voor soorten die geheel of gedeeltelijk buiten natuurgebieden leven. Voor deze soorten zijn (tijdelijke) specifieke maatregelen noodzakelijk.
Niet alle inheemse soorten zijn bedreigd. Verschillende wetenschappers hebben bestudeerd welke soorten meer aandacht nodig hebben, de 'typische' soorten van de provincie Antwerpen kregen voorrang.

 

Wat zijn typische soorten?
Soorten waarvan 33 procent (of meer) van de plaatsen waar ze voorkomen in Vlaanderen in de provincie Antwerpen liggen, worden typische soorten genoemd.

Heikikker
Heikikker

Wat zijn prioritaire soorten?
Niet alle typische soorten zijn bedreigd. Uit de lijst van typische soorten is dan ook verder een selectie gemaakt van die soorten die op Vlaams of Europees niveau zeldzaam zijn of bedreigd zijn in hun voortbestaan.
Deze lijst van Provinciale Prioritaire Soorten (PPS) kun je hieronder downloaden in het PPS-rapport.

In het onderstaande PPS-rapport vind je tevens overzichtskaarten met gekende locaties van waar de verschillende PPS-soorten voorkomen.

Wil je recente waarnemingen raadplegen, dan kun je terecht op de webpagina Waarnemingen.be > Projecten > Prioritaire Soorten Antwerpen. Hoe je bijvoorbeeld per gemeente een lijst en details van provinciale prioritaire soorten kunt opzoeken, vind je in onderstaande werkinstructie

De provincie zal zich in de toekomst focussen op deze prioritaire Antwerpse soorten (PPS). Zij zijn dé basis voor het provinciale soortenbeleid.

Wat zijn aandachtssoorten?
Om tot de aandachtssoorten te komen, is dan nog een laatste stap nodig. Veel zeldzame of bedreigde typische soorten komen voor in natuurgebieden. Bescherming en beheer van deze gebieden is voornamelijk een Vlaamse bevoegdheid.

De provincie concentreert zich op soorten die voornamelijk of voor een groot deel voorkomen buiten die natuurgebieden (vleermuizen, vissen, vlinders …). De heikikker bijvoorbeeld is een prioritaire soort, de bosbeekjuffer bovendien ook een aandachtssoort.