2021-2022

Project Trampoline

Welke stappen werden er in het Trampoline-project gezet in 2021-2022? Dit kan inspiratie vormen voor nieuwe Trampoline-projecten in andere lokale besturen.

Lerende Netwerken

Na het samenstellen van de missies en actieplannen werden de Lerende Netwerken opgestart. Trampoline plande er 5, waarvan 3 met alle werkgroepen samen en 2 in een regionale splitsing.

Doel van deze Netwerken was leren van elkaar, praktijken en inzichten uitwisselen, inspiratie opdoen, elkaar enthousiasmeren... De Lerende Netwerken werden opgezet rond de thema’s en acties waar de werkgroepen op dat moment mee bezig zijn. Uiteraard kreeg elke lokale werkgroep de nodige tijd om de opgedane inzichten en ideeën direct te vertalen naar hun eigen planning.

Lerend Netwerk 1 – 15 oktober 2021

 • Elke lokale Trampoline-werkgroep stelde de eigen missie voor.
 • Prof. Dr. Joris Decorte, UGent deed een inbreng rond het ‘belang van samenwerken’. Een reflectie-instrument ontwikkeld o.b.v. deze inbreng vind je hier.

Lerend Netwerk 2 – 6 en 9 december 2021

 • Insteek: “Hoe ‘moeilijk bereikbare gezinnen’ bereiken?”
 • Inleiding over outreachend werken op basis van inbreng van Cis Dewael,  stafmedewerker bij het Steunpunt Mens en Samenleving (SAM vzw, zie https://www.vlaanderen.be/organisaties/sam-steunpunt-mens-en-samenleving-vzw)
 • Inbreng Sofie Geens, Team leerrecht en gelijke onderwijskansen van Stad Mechelen; Melissa Verbeeck en Jeroen Berens, Kind & Gezin; Nele Buyl, themawerker onderwijs, Mensen voor mensen Vierdewereldgroep Aalst Aalst.

Lerend Netwerk 3 – 3 en 15 februari 2022

 • Inbreng en uitwisseling rond het ‘Lokaal Loket Kinderopvang’ en rond ‘inzetten op warme transities’ (zie doe-pakket )
 • Eerste algemene omkadering inzake impactmeting: Hoe capteer je effecten en impact op een zinvolle en haalbare manier? Met het actieplan als vertrekpunt voor een evaluatieplan.

Lerend Netwerk 4 – 28 maart en 1 april 2022

 • Inbreng rond brugfigurenwerking (met praktijkervaring uit Boom), kleuterparticipatie en de ‘ik ga naar school’-box van de stad Turnhout;
 • Werksessie rond peuterspeelpunten, op basis van het thematisch overleg hierrond.

Lerend Netwerk 5 – busreis naar Brusselse organisaties – 5 juni 2022

Dit Lerend Netwerk nam de vorm aan van een ‘Trampoline bus tour’ in Brussel. Het doel van deze busreis was om de 8 lokale besturen te laten kennismaken met inspirerende praktijken die aanleunen bij de Trampoline-ambities. De deelnemers werden uitgedaagd om te reflecteren over het eigen Trampoline-actieplan en praktijk.

Op het programma stonden bezoeken aan en verhalen van:

 • Huis van het kind Elmer Noord
 • Kinderdagverblijf Elmer
 • Baboes, speel- en ontmoetingsplek
 • vzw samenwerking aan kinderopvang
 • Lokaal beleidsverhaal vanuit VGC
 • ABC – Huis (ART BASICS for CHILDREN)

Ook tussen de Lerende Netwerken door kwamen lokale werkgroepen rond specifieke thema’s samen. Zo waren er bijeenkomsten rond de opstart en werking van peuterspeelpunten. Arendonk nam het initiatief om hierrond een aparte professionele leergemeenschap op te starten. Vertegenwoordigers van 5 lokale besturen (Boom, Arendonk, Ravels, Turnhout en Rumst) namen hier aan deel. De werkwijze bestond terug uit inspiratie, coaching en ervaringsuitwisseling. VBJK ontwikkelde een stappenplan om de opstart doordacht uit te voeren. Dit themagebonden netwerk zal ook in werkjaar 22-23 verdergezet worden.