2020-2021

Project Trampoline

Welke stappen werden er in het Trampoline-project gezet in 2020-2021? Dit kan inspiratie vormen voor nieuwe Trampoline-projecten in andere lokale besturen.

Verdiepingsdagen

In het eerste werkjaar van Trampoline bood het project een intensief traject aan, de ‘Verdiepingsdagen’. Tijdens deze dagen – waarvan een deel online – duiden experts het belang van kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en de rol die lokale besturen hierin kunnen spelen.

De focus lag op bewustwording en kennisverwerving over jonge kinderen en hun gezin en het belang van kwalitatieve en toegankelijke basisvoorzieningen. De selectie van thema’s is gebaseerd op het kwaliteitsraamwerk die door de Europese Commissie is bekrachtigd. Dit kwaliteitskader staat ook expliciet stil bij de rol van de lokale besturen in het verzekeren van kwaliteitsvolle basisvoorzieningen, en vormt dus een zeer relevant kader voor het Trampoline-project.

Onze experts waren:

 • Dr. Jan Peeters, voormalig directeur van VBJK, “Belang van investering in de vroege kinderjaren als hefboom”
 • Dr. Katrien Van Laere, medewerker bij VBJK, “Belang van warme transitiemomenten”
 • Liesbeth Lambert, medewerker bij VBJK, “Belang van ontmoetingskansen”
 • Prof.dr. Wim Van Lancker, Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KULeuven, “Wat kan een lokaal beleid doen aan armoedebestrijding voor kinderen en jongeren”
 • Prof. dr. Michel Vandenbroeck, hoofddocent gezinspedagogiek en vakgroepvoorzitter van de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek, UGent, “Belang van investeren in toegankelijke kinderopvang”

Een samenvatting van deze Verdiepingsdagen vind je in boekje 2.

Bevragingen, missie, doelstellingen en acties

Tussen mei en oktober 2021 werd aan de 8 lokale besturen gevraagd om:

 • (kwetsbare) ouders te bevragen rond heel verschillende facetten van basisvoorzieningen voor jonge kinderen. VBJK heeft meegeholpen bij het opstellen en verwerken van deze bevragingen;
 • met de lokale werkgroep een traject te starten richting eigen missie, doelstellingen en actieplannen voor het hele Trampolineproject. Zowel de ‘trekkers’ van de lokale werkgroepen als de voltallige werkgroepen werden op maat gecoacht en begeleid in dit proces.

Met deze missie-tot-actieplan-oefening legden de lokale besturen de fundamenten voor het eigen, lokale Trampoline-project. Om dat proces goed te begeleiden, stelden we handige, leesbare ‘werkboekjes’ op die de werkgroepen hierin moesten ondersteunen:

Boekje 1

Boekje 1 vormt de omgevingsanalyse. We vroegen de werkgroepen om in een eerste fase 3 bronnen samen te brengen:

 • BRON 1: kernboodschappen van lezingen en praktijkverhalen 
 • BRON 2: de matrix/gemeentefoto met cijfermateriaal/eigen kennis en ervaring (per gemeente opgemaakt)
 • BRON 3: resultaten uit de bevraging van ouders.

In de tweede fase werden de conclusies en inzichten uit de eerste ronde verwerkt richting missie:

 • We brengen de synthese uit de drie bronnen samen, zoeken naar verbindingslijnen, blinde vlekken en (oorzaken) van uitdagingen.
 • We werken naar een missie toe die onze ambitie voor de komende jaren vastlegt, die 'fond' vormt van ons lokaal actieplan.
 • We bepalen de 'actors of change': wie zijn de hoofdrolspelers? 

Boekje 2

Boekje 2 bevat de kernboodschappen uit de verdiepingsdagen

Boekje 3

In boekje 3 zetten we een aantal cijfergegevens op een rijtje. Daarnaast vragen we aan de lokale werkgroepen om een matrix op te maken. Bedoeling is om alle partners en/of actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van jonge kinderen op grondgebied van het lokaal bestuur in kaart te brengen.

Boekje 4

In ‘boekje 4’ (uitgebracht in september 2021) werden de lokale werkgroepen uitgedaagd om uit de geformuleerde missie doelstellingen en een actieplan op te stellen. Dat was een erg belangrijke oefening, omdat dit

 • de basis vormt voor al het Trampoline-werk in de gemeente,
 • alle communicatie, promotie en enthousiasme rondom Trampoline gaat bepalen,
 • aan elke betrokken en externe partners zal toelichten wat de gemeentelijke ambities zijn,
 • de leidraad voor de concrete werking voor de komende vier jaren is,
 • tijdens de lerende netwerken het uitgangspunt vormt voor uitwisseling en reflectie.