Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit

De provincie Antwerpen streeft ernaar om:

 • een duurzame ruimtelijke ordening uit te werken waarbij wordt voorzien in de behoeften van nu, zonder de mogelijkheden van later in gevaar te brengen
 • het geïntegreerd gebiedsgericht beleid van alle departementen van de provincie Antwerpen te stimuleren en te coördineren
 • een duurzaam provinciaal mobiliteitsbeleid en een duurzaam fietsbeleid te ontwikkelen

Het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (DREM) bestaat uit zes diensten:

 1. dienst Gebiedsgericht Beleid
 2. dienst Mobiliteit
 3. dienst Ruimtelijke Planning
 4. dienst Omgevingsberoepen
 5. dienst Erfgoed
 6. Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit

Dienst Gebiedsgericht Beleid

De dienst Gebiedsgericht Beleid (DGB) stimuleert en coördineert het geïntegreerd gebiedsgericht beleid van alle departementen van de provincie Antwerpen.
De opdrachten van DGB zijn:

 • initiëren van gebiedsgerichte projecten
 • ondersteuning bij het bepalen van strategische ruimten en van de opmaak van kaderplannen
 • coördinatie van de uitvoering van het gebiedsprogramma
 • opvolgen en monitoren van de uitvoering van de projecten
 • coachen en monitoren van de projectleiders van de gebiedsgerichte projecten
 • externe communicatie
 • coördinatie van de verschillende gebiedsgerichte projecten
 • (coördineren van het) zoeken van financiering

Je leest er meer over op de webpagina over gebiedsgericht beleid.

 

Dienst Mobiliteit

De dienst Mobiliteit (DMOB) heeft de volgende drie aandachtspunten:

 • verhogen van de modal split bij de inwoners van de provincie Antwerpen ten voordele van duurzame vervoerswijzen, in het bijzonder in het functioneel verkeer (woon-werk, woon-winkel en woon-school)
 • verbeteren van de veilige verplaatsingsmogelijkheden voor functionele en toeristische fietsers in de provincie Antwerpen
 • verbeteren van het verkeersveilig gedrag van de inwoners van de provincie Antwerpen

DMOB bestaat uit vier teams die nauw met elkaar samenwerken:

 • het team fietsbeleid: aanleg van fietsostrades, informatieverlening via het Steunpunt Fiets en fietspadsubsidies aan lokale besturen
 • het team mobiliteitsplanning: adviesverlening aan lokale besturen over hun mobiliteitsplannen, -projecten en -studies en het opmaken van gebiedsgerichte mobiliteitsstudies zoals de Noorderkempen
 • het team mobiliteitsmanagement: gratis adviesverlening aan bedrijven over het verduurzamen van hun woon-werkverkeer en begeleiding bij de opmaak van een pendelfondsdossier via het Provinciaal Mobiliteitspunt
 • het team educatie en sensibilisatie: verkeerseducatie in basisscholen via het label 10op10

Op de webpagina’s over fietsen en mobiliteit lees je er meer over.

DMOB stelt steeds een jaarprogramma en een jaarverslag op. Je kunt de recentste versies onderaan deze pagina downloaden. Oudere versies kun je via e-mail aanvragen.

 

Dienst Ruimtelijke Planning

De dienst Ruimtelijke Planning (DRP) heeft de volgende doelstellingen:

 • een provinciaal ruimtelijk beleid voeren
 • de gemeenten ondersteunen
 • de bovenlokale planningsprocessen opvolgen
 • de betrokkenen kwaliteitsvol informeren en adviseren

De belangrijkste taken van DRP zijn:

 • de opmaak van het ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen (RSPA)
 • de uitvoering hiervan in eigen provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's)
 • gemeentelijke ondersteuning
 • ruimtelijke studies opmaken
 • de organisatie van openbare onderzoeken
 • de adviesraad Procoro
 • aanvragen van een (provinciaal) planologisch attest behandelen

Je leest er meer over op de webpagina's over ruimtelijke ordening.

 

Dienst Omgevingsberoepen

De dienst Omgevingsberoepen (DOB) focust vooral op het kwaliteitsvol afleveren van bouw-, verkavelings- en omgevingsvergunningen. Zij heeft de volgende taken:

 • beroepen tegen een stedenbouwkundige, verkavelings- of omgevingsvergunning behandelen
 • gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen adviseren
 • de aanvragen tot het verleggen of afschaffen van buurtwegen behandelen 

Je leest er meer over op de webpagina over omgevingsberoepen.

 

Dienst Erfgoed

De dienst Erfgoed draagt zorg voor het onroerend, roerend en immaterieel erfgoed in de provincie Antwerpen. De dienst ondersteunt erfgoedbeheerders en erfgoedinstellingen via trajectbegeleiding en een erfgoedsubsidiebeleid en stippelt een erfgoeddepotbeleid uit. De dienst omvat ook een archeologiedepot, het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen (APA) en de Monumentenwacht Provincie Antwerpen.  

 

Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit

De stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (SREM) omvat twee cellen:

 • de financiële cel
 • de juridische cel

Beide cellen voeren opdrachten uit voor heel het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit.

Financiële cel

De belangrijkste taken van de financiële cel zijn:

 • opstellen van bestellingen
 • betalen van facturen
 • voorbereiding van de budgetopmaak

Juridische cel

De juridische cel ondersteunt de andere diensten van DREM en verzorgt de procesmatige begeleiding van de ruimtelijke planprocessen.
Dit houdt de volgende opdrachten in:

 • adviseren van stedenbouwkundige en verkavelingsberoepen
 • adviseren in het kader van buurtwegen
 • adviseren van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen
 • ondersteuning van de dienst Ruimtelijke Planning bij het adviseren van bijzondere plannen van aanleg (BPA’s) en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (GRS’en)
 • adviseren van de goedkeuring van de Gecoro's (sinds 25 april 2014 is dit een bevoegdheid van de gouverneur)
 • secretariaat van de Procoro
 • behandeling van dossiers bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State
 • adviseren van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen: ondersteuning bij het opstellen van een timing voor de decretale procedure, organisatie van het openbaar onderzoek en verwerking van de bezwaren en adviezen uit de openbare onderzoeken