Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit

De provincie Antwerpen streeft ernaar om:

 • een duurzame ruimtelijke ordening uit te werken waarbij wordt voorzien in de behoeften van nu, zonder de mogelijkheden van later in gevaar te brengen
 • een duurzaam provinciaal mobiliteitsbeleid en een duurzaam fietsbeleid te ontwikkelen

Het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (DREM) bestaat uit vijf diensten:

 1. dienst Mobiliteit
 2. dienst Ruimtelijke Planning
 3. dienst Omgevingsberoepen
 4. dienst Erfgoed
 5. Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit

Dienst Mobiliteit

De dienst Mobiliteit (DMOB) heeft de volgende drie aandachtspunten:

 • verhogen van de modal split bij de inwoners van de provincie Antwerpen ten voordele van duurzame vervoerswijzen, in het bijzonder in het functioneel verkeer (woon-werk, woon-winkel en woon-school)
 • verbeteren van de veilige verplaatsingsmogelijkheden voor functionele en toeristische fietsers in de provincie Antwerpen
 • verbeteren van het verkeersveilig gedrag van de inwoners van de provincie Antwerpen

DMOB bestaat uit vier teams die nauw met elkaar samenwerken:

 • het team fietsbeleid: aanleg van fietsostrades, informatieverlening via het Steunpunt Fiets en fietspadsubsidies aan lokale besturen
 • het team mobiliteitsplanning: adviesverlening aan lokale besturen over hun mobiliteitsplannen, -projecten en -studies en het opmaken van gebiedsgerichte mobiliteitsstudies zoals de Noorderkempen
 • het team mobiliteitsmanagement: gratis adviesverlening aan bedrijven over het verduurzamen van hun woon-werkverkeer en begeleiding bij de opmaak van een pendelfondsdossier via het Provinciaal Mobiliteitspunt
 • het team verkeersveiligheid: begeleiden van gemeenten en politiezones bij het opmaken en uitvoeren van hun verkeersveiligheidsplan.

Op de webpagina’s over fietsen, verkeersveiligheid en mobiliteit lees je er meer over.

 

Dienst Ruimtelijke Planning

De dienst Ruimtelijke Planning (DRP) zorgt voor

• De opmaak van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen, met daarin een visie voor de lange termijn en beleidskaders om die op het terrein te realiseren.

• De uitbouw van een goede ruimtelijke planning in onze provincie. Een overzicht van de lopende projecten vind je op de website.

• De ondersteuning van gemeenten bij hun taken rond ruimtelijke planning via het gemeentelijk steunpunt.

Daarbij streven de collega’s ernaar betrokkenen correct te informeren en met hun mening rekening te houden via een doordacht communicatie- en participatietraject.

 

Dienst Omgevingsberoepen

De dienst Omgevingsberoepen (DOB) focust vooral op het kwaliteitsvol afleveren van bouw-, verkavelings- en omgevingsvergunningen. Zij heeft de volgende taken:

 • beroepen tegen een stedenbouwkundige, verkavelings- of omgevingsvergunning behandelen
 • gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen adviseren
 • de aanvragen tot het verleggen of afschaffen van buurtwegen behandelen 

Je leest er meer over op de webpagina over omgevingsberoepen.

 

Dienst Erfgoed

De dienst Erfgoed staat je bij in de omgang met en het beheer van het onroerend erfgoed, zowel beschermd als niet beschermd.
• Het team Monumentenwacht stimuleert preventief onderhoud van waardevolle gebouwen, interieurs en archeologische sites
• Het Archeologisch Depot (Erkend Onroerend Erfgoeddepot) biedt een oplossing voor de wettelijk verplichte bewaring van een archeologisch ensemble (geheel van archief, vondsten en monsters) afkomstig van onderzoek in 46 gemeenten van de provincie
• Het team Erfgoedwerking begeleidt dossiers rond waardevolle gebouwen en sites in provinciaal beheer
• We begeleiden externe erfgoedactoren in het stappenplan "Herwaardering Kerkelijk Erfgoed"
• Via publicaties, educatieve pakketten, evenementen en leermomenten brengen we het erfgoed onder de aandacht van een divers publiek

Je leest er meer over op de webpagina over erfgoed

 

Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit

De stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (SREM) omvat twee cellen:

 • de financiële cel
 • de juridische cel

Beide cellen voeren opdrachten uit voor heel het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit.

Financiële cel

De belangrijkste taken van de financiële cel zijn:

 • opstellen van bestellingen
 • betalen van facturen
 • voorbereiding van de budgetopmaak

Juridische cel

De juridische cel ondersteunt de andere diensten van DREM en verzorgt de procesmatige begeleiding van de ruimtelijke planprocessen.
Dit houdt de volgende opdrachten in:

 • adviseren van stedenbouwkundige en verkavelingsberoepen
 • adviseren in het kader van buurtwegen
 • adviseren van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen
 • ondersteuning van de dienst Ruimtelijke Planning bij het adviseren van bijzondere plannen van aanleg (BPA’s) en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (GRS’en)
 • adviseren van de goedkeuring van de Gecoro's (sinds 25 april 2014 is dit een bevoegdheid van de gouverneur)
 • secretariaat van de Procoro
 • behandeling van dossiers bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State
 • adviseren van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen: ondersteuning bij het opstellen van een timing voor de decretale procedure, organisatie van het openbaar onderzoek en verwerking van de bezwaren en adviezen uit de openbare onderzoeken