Ruimings- en herstellingswerken

Kruidruimingen

Jaarlijks ruimen vanaf september

Te veel kruid stuwt het waterpeil omhoog. Dat kan tot wateroverlast leiden. Daarom maaien we ieder jaar tussen september en midden februari bijna al onze waterlopen.

Sommige waterlopen hoeven niet ieder jaar gemaaid te worden. Bij ecologisch waardevolle waterlopen of in natuurgebieden kan maaien de kwetsbare natuur belasten. Om toch voor doorstroming te zorgen, ruimen we slechts een gedeelte van de begroeiing. Of we maaien de waterloop slechts af en toe. In woongebieden maaien we natuurlijk wel elk jaar.

We maaien de waterlopen steeds van stroomafwaarts naar stroomopwaarts. Anders zal het lager gelegen, niet-gemaaide deel de vlotte doorstroming bovenaf hinderen.

Machinale kruidruiming Nijlense Beek
De meeste waterlopen worden jaarlijks machinaal gemaaid met een maaikorf

Ruimingen in kaart gebracht

Voor elke waterloop bestaan er ruimingsplannen. Je kan die raadplegen in het geoloket (onder 'Water' en dan doorklikken naar 'Beheer'). Als je op een waterloop klikt, krijg je meer info over de ruimingsmethode:

 

  • Gewoon of machinaal (blauwe lijn): de planten in de waterloop en op de taluds worden gemaaid met de maaikorf. De wortelzone blijft intact.
  • Ad hoc (rode lijn): kruidruimingen gebeuren alleen bij problemen rond wateroverlast. Er is hier vaak geen kruid of een kruidruiming is niet gewenst om ecologische redenen.
  • Oppervlakkig (oranje lijn): enkel zwerfvuil en ongewenste voorwerpen worden afgevoerd.
  • Manueel (paarse lijn): de vegetatie in de waterloop en op de taluds wordt gemaaid met zeis of bosmaaier.
  • Patroonruiming: bij het maaien laten we steeds een deel van de vegetatie staan, zodat zich een patroon vormt.

Bij trajecten aangeduid met een stippellijn, wordt het maaisel afgevoerd. Een volle lijn betekent dat het maaisel gelijkmatig verdeeld wordt binnen de toegelaten strook van 5 meter.

Uitzonderlijk extra maaien in de zomer

Op sommige plaatsen ontwikkelt de plantengroei zich erg snel. 1 maaibeurt per jaar volstaat niet. Er zal dan in de zomer extra geruimd worden. Dit kan pas vanaf 15 juni, na het broedseizoen. Denk je dat er bij jou in de buurt een extra maaibeurt nodig is? Neem dan gerust contact op via ons meldpunt Waterlopen.

Slibruiming aan de zandvang Jutse Plassen
Slibruiming zandvang Jutse Plassen

Slibruimingen

Slibruimingen vinden enkel plaats wanneer er wateroverlast dreigt. Regelmatig slibruimen kan namelijk de waterafvoer versnellen en stroomafwaarts voor wateroverlast zorgen.

De nadruk ligt vooral op het voorkomen van problemen met bezinken van sedimenten (zoals zand). Dat kan bijvoorbeeld door de aanleg van een zandvang. Het slib verzamelt zich op die plek en kan zo met minimale hinder voor de aangelanden en de natuur verwijderd worden.

Wanneer voldoende bewezen is dat slibruiming noodzakelijk is, laten we stalen nemen van het slib. Vervuild slib mag namelijk nooit op de oevers achterblijven maar moet afgevoerd worden naar een erkende grondverwerker. Hiervoor moeten soms de nodige vergunningen worden aangevraagd.

Oeverherstellingen

Wanneer de stroming in de waterloop te sterk is, kan de oever na verloop van tijd uitspoelen. Daarom verstevigen we die oevers op verscheidene manieren, waar mogelijk met natuurvriendelijke materialen zoals wilgentenen of FSC-gelabeld hout. Afhankelijk van de situatie kiezen we voor een andere vorm van oeverversteviging.

Knutsel zelf geen oeververstevigingen in elkaar! Afkalvende oevers kun je melden via het meldpunt waterlopen.

Oeverherstel Zuteweybeek
Een houten betuining beschermt de oever tegen erosie

Vragen over beheer van een waterloop in je buurt?

Je kan steeds contact opnemen met de districtscontroleur of -verantwoordelijke van onze dienst. Op het kaartje hieronder kun je zien wie verantwoordelijk is voor de waterlopen in je gemeente.

Districtmedewerkers Waterbeleid
Districtsmedewerkers verantwoordelijk voor provinciale waterlopen