Regelgeving rond waterlopen

Waterspecifieke wetgeving

Waterwetboek

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018. 

Watertoetsbesluit

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

Gewestelijke Hemelwaterverordening

Gewestelijke Hemelwaterverordening van 10 februari 2023 (in werking op 2 oktober 2023)

Beleidskader wateradvies

Op basis van de geldende regelgeving maakte de provincie een beleidskader voor wateradviezen op. Daarmee kun je inschatten hoe we een project gaan beoordelen. Zo wordt de kans op een positief wateradvies een stuk groter.

Wetgeving over onbevaarbare waterlopen

Wetgeving over publieke grachten

Wetgeving over polders en wateringen