Regelgeving rond waterlopen

Nieuwe wetgeving onbevaarbare waterlopen

Met het Verzameldecreet Omgeving werden een aantal belangrijke updates doorgevoerd aan de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen. Het grootste deel van deze wijzigingen is op 29 juni 2019 in werking getreden.

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaams Regering vervolgens een eerste nieuw uitvoeringsbesluit goed bij de wet onbevaarbare waterlopen. Dit besluit werd op 28 juni 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het geeft uitvoering aan de bepalingen over de digitale atlas en over het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Verder bevat het besluit onder meer bepalingen over het openbaar onderzoek voor de aanduiding van publieke grachten en strikte regels voor het uitvoeren van werken aan grachten.

De nieuwe regelgeving zorgt voor een modernisering van het juridische kader voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen en grachten. Dit houdt ook voor lokale besturen, polders en wateringen een aantal belangrijke wijzigingen in. Een link naar de meest recente versie van de wet en bijhorend uitvoeringsbesluit vindt u verder op deze pagina.

Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij gaven we een infosessie en webinar over deze nieuwe wetgeving. De presentaties kunt u hieronder downloaden.

Wetgeving over onbevaarbare waterlopen

Wetgeving over publieke grachten

Het decreet integraal waterbeleid en wetgeving over de watertoets

  • Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018. 
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

Wetgeving over polders en wateringen

Beleidskader wateradvies

Op basis van de geldende regelgeving maakte de provincie een beleidskader voor wateradviezen op. Daarmee kun je inschatten hoe we een project gaan beoordelen. Zo wordt de kans op een positief wateradvies een stuk groter.