Gebiedswerking Water

Integraal waterbeleid

Samenwerken en verbinden

De provincie wil krachten bundelen op weg naar een klimaatbestendig watersysteem. Daarom gaat ze voortdurend in overleg met andere spelers binnen het waterlandschap.

Met de landbouwsector werken we nauw samen voor initiatieven rond duurzaam waterbeheer. Zoals bij het stuwtjesproject aan de Aa in Kasterlee. De provincie is ook projectleider van het Water-Land-Schap-project Ravels. We slaan de handen in elkaar met landbouwers om kleinschalige maatregelen uit te voeren.

Ook met onze Nederlandse buren zetten we regelmatig een samenwerkingsverband op. Het gerealiseerde Europese Interreg Triple C-project is zo een mooi voorbeeld.

De provincies zijn daarnaast vertegenwoordigd in de overlegstructuren die werden opgericht naar aanleiding van het decreet Integraal Waterbeleid. De provincie Antwerpen zetelt in de bekkenstructuren van 4 bekkens (Nete, Dijle-Zenne, Maas en Benedenschelde). Vanuit deze structuren werden integrale projecten opgestart in enkele kleine stroomgebieden. Ook daar werken we met alle betrokken partijen samen om de toestand van de waterlopen te verbeteren. Samen met het Bekkensecretariaat van het Netebekken trekken we bijvoorbeeld het integraal project 'Kleine Nete I en Wamp'. De provincie staat ook mee aan het roer van het integraal project rond het Merkske in Hoogstraten.

Integraal plannen maken

De Europese kaderrichtlijn Water verplicht de lidstaten duurzaam met water om te springen. Daarvoor moeten ze beheerplannen opstellen per stroomgebied. Die plannen bevatten onder meer de extra maatregelen die een lidstaat de komende jaren zal nemen om de toestand van het water te verbeteren. Een goede toestand van het watersysteem bereiken is het centrale doel. Maatregelen van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid mogen dan ook niet ontbreken in de plannen.

Op 1 juli 2022 legde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vast.

Meer informatie over de gebiedswerking, planvorming of structuren en procedures in het kader van het decreet Integraal Waterbeleid? Neem gerust contact op met onze beleidsadviseurs. Op het kaartje onderaan kun je snel zien wie de contactpersoon is in jouw buurt.