Een milieu- en klimaatbeleid met certificaat

In ons milieumanagementsyteem integreren we ook sociale en andere criteria. Dat zie je bijvoorbeeld in ons aankoopbeleid, waar we rekening houden met noord-zuid aspecten, sociale economie of toegankelijkheid. Of in onze gebouwen, waar het niet alleen over energie, water of materialen gaat, maar ook over gezondheid en sociale economie. Zo dragen we bij aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen of SDG’s.

"In de milieubeleidsverklaring legt de deputatie de krachtlijnen vast van ons milieubeleid voor de volgende jaren. Deze krachtlijnen gaan over ons intern beleid, maar even goed over ons activiteitenpakket naar externen. De basis wordt gevormd door het ISO 14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem

Hier gaan we voor!

De provincie legt de focus op: