ARO

ARO komt voort uit de mobiliteitsstudie voor de Noorderkempen. Daar was één van de ruimtelijke doelstellingen het versterken van de open ruimte en het faciliteren van een goed functionerende land- en tuinbouw.

Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout (ARO) vormen een grote open ruimte kamer binnen de Noorderkempen. Het gebied is herkenbaar afgebakend door de staatsgrens (noord en oost), de gewestweg Turnhout-Baarle (west) en de autosnelweg (zuid). Dit vormt ARO tot een proeftuin voor een studie, of eerder een overlegproces, dat zoekt naar mogelijkheden voor verdere economische, toeristisch-recreatieve en maatschappelijke versterking van deze open ruimte.

ARO werkt op 3 parallelle sporen:
Beleefbare landschappen: hoe bestaande publieke groendomeinen maatschappelijk, recreatief - toeristisch en economisch beter ontsluiten en valoriseren. Een structuurschets is het resultaat.

Leefbare landbouw: hoe een verbreding van landbouw, met oog op versterking van het economisch en maatschappelijk draagvlak voor de landbouw in de streek en de 400 beroepsbedrijven in het bijzonder, organiseren. In overleg met landbouwers werden mogelijke initiatieven op vlak van recreatie, verbrede voedselvoorziening, .. ontwikkeld maar werden bovenal de hinderpalen om tot realisatie te komen benoemd.

Levende landgoederen: niet minder dan 10 uitgestrekte landgoederen maken ARO uniek maar blijven relatief onbekend. Met landgoedeigenaars werd verkend hoe nieuwe verdienmodellen voor hun landgoederen en een grotere maatschappelijke beleving van landgoederen hand in hand kunnen gaan.

Om dit te realiseren is lokaal ondernemerschap bij landbouwers, horeca, natuurbeheerders, private eigenaars …vereist. Daarom delen we onze inzichten en ideeën met alle actoren: Ondernemers in de open ruimte én overheden. Om te inspireren, om de haalbaarheid te toetsen, om ze aan te vullen, om doeners te zoeken, om ondernemers te motiveren, om hinderpalen voor lokaal ondernemerschap in de open ruimte te kunnen slopen, . …
 

Hieronder kan je het eindrapport of een samenvatting van het eindrapport downloaden.