Trilcomfort en verkeersdrukte grootste werkpunten voor Kasterlee volgens provinciale Fietsbarometer

publish date
12.11.2018

De provincie Antwerpen analyseerde met de provinciale Fietsbarometer in Kasterlee 42,5 kilometer fietspaden en 19 kilometer routes in gemengd verkeer. Deze routes maken onderdeel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

Lichtaartsebaan in Kasterlee
De Lichtaartsebaan krijgt 6/10 van de provinciale Fietsbarometer

Volgens de cijfers van de provinciale Fietsbarometer is er nog wat werk aan de winkel in Kasterlee. De gemeente scoort voor vrijwel alle parameters iets onder het provinciaal gemiddelde. Het trilcomfort van de fietspaden scoort net onder het provinciaal gemiddelde. De keuze van de verharding, o.a. klinkers en cementbeton, halen deze cijfers omlaag. Voor afscheiding tot de rijweg scoren de fietspaden (8/10) gemiddeld wel hoger dan het provinciaal gemiddelde (7,4/10).

Fietspaden

De fietspaden op de gewestwegen, goed voor 24 kilometer, hebben een gemiddelde score van 5,3/10. De gemeentelijke fietspaden (9 km) behalen 5,8/10. De Gierlebaan (6,8/10) en de Zevendonkseweg (6,6/10) halen de hoogste score. De Poederleeseweg scoort het minst (3/10). Ook de Kerkstraat en de Leistraat scoren minder dan 5/10. Het Agentschap Wegen en Verkeer startte in september met de aanleg van enkelrichtingsfietspaden op de Poederleeseweg.

Gemengd verkeer

Op 19 kilometer van de BFF-routes in Kasterlee is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. Deze routes scoren 4,3/10 buiten de spits en 3,4/10 binnen de spits. Voor Kasterlee zijn de fietsroutes in gemengd verkeer van matige kwaliteit. De effectief gereden snelheden van het gemotoriseerd verkeer liggen te hoog en hebben hun invloed op de fietsgeschiktheid van deze routes. Op Markt is het niet aangenaam fietsen, de combinatie van de grote verkeersdrukte en de klinkers leiden tot de score van 0/10. De hoogste scores voor gemengd verkeer gaan naar de as Oosteneind-Withagen-Desselsebaan-Kastelsedijk (5,5/10) en het stukje Rooblokkken (6,5/10) langs de spoorweg.
 

De gemeente Kasterlee vindt de fietsbarometer alvast een uitstekend instrument om beleidskeuzes te maken. Hun nieuw mobiliteitsplan trekt resoluut de kaart van veilig en comfortabel fietsen. De gemeente is zich bewust van de slechte score voor de Poederleesteenweg maar op dit moment zijn de werken volop bezig om langs deze gewestweg nieuwe en veilige fietspaden aan te leggen. Na de zomer van 2019 wil de gemeente die graag infietsen. Daarna trekt Kasterlee ook de vrijliggende fietspaden langs de Olensteenweg verder door. Het masterplan De Met bevat heel wat fietsvriendelijke maatregelen in het kader van de herinrichting van het dorpscentrum van Kasterlee. De ambtelijke werkgroep verkeer bekijkt in december of er kleine ingrepen zijn waarmee we de fietsers meer (fiets)veiligheid en comfort kunnen bieden.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.
De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.
Meer info vind je op de webpagina van de provinciale Fietsbarometer.
Wil je het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Kasterlee doornemen? Vraag het op via het contactformulier van Steunpunt Fiets.
 

Rijkevorsel krijgt beste score voor de hele provincie Antwerpen van Provinciale Fietsbarometer.

publish date
24.10.2018

De gemeente Rijkevorsel telt zo’n 44 kilometer aan bovenlokale fietspaden. Met een score van 7,1/10 behaalt de gemeente de beste score van alle gemeenten en steden in de provincie Antwerpen. De bovenlokale fietsroutes in gemengd verkeer, met een totale lengte van 2,8 kilometer, hebben een gemiddelde score van 5,1/10 tegenover 4,1/10 voor het provinciaal gemiddelde.

De fietsostrade F15 Turnhout-Schoten op grondgebied Rijkevorsel

Fietspaden

De bovenlokale fietspaden van Rijkevorsel scoren erg goed. Met een score van 7,1/10 is deze gemeente de best scorende gemeente van de provinciale Fietsbarometer. De fietsostrade F15 Turnhout-Schoten behaalt, op grondgebied Rijkevorsel, 9,4/10. Net ten noorden van het centrum, langs de Hoogstraatsesteenweg scoren twee fietspaden ondermaats (3,9/10 en 4,3/10). Deze lage cijfers zijn vooral te verklaren doordat het fietspad aan de Hoogstraatsesteenweg te dicht tegen de rijbaan ligt. Ruimtegebrek is daar de boosdoener.

De Beersebaan scoort 5/10. Het fietspad is te smal, ligt te dicht bij de rijweg en ligt op betonplaten wat het trilcomfort niet ten goede komt. De provincie Antwerpen beveelt dan ook de aanleg van een conform fietspad aan. De aanleg van een fietspad langs de Vlimmersebaan is gepland voor de volgende legislatuur. Het huidige fietspad ligt er, net als op de Sint-Lenaartsesteenweg, te dicht bij de rijweg.

Gemengd verkeer

Op 2,8 kilometer van het bovenlokale functioneel fietsroutenetwerk in Rijkevorsel is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets in je in gemengd verkeer. De gewestwegen door het centrum zijn vandaag weinig fietsvriendelijk door de hoge verkeersintensiteit. Langs het kanaal in Sint-Jozef Rijkevorsel is het aangenaam om in gemengd verkeer te fietsen. De scores voor Sint-Jozef (7,3/10) en Scherpengeertstraat (6,3/10) zijn relatief goed.

De gemeente Rijkevorsel is zeer tevreden over de behaalde score voor de bovenlokale fietspaden in Rijkevorsel. Uiteraard is de gemeente er zich van bewust dat de kwaliteit van de fietspaden een aandachtspunt blijft voor het bestuur. Waar nodig zal de gemeente maatregelen nemen om de veiligheid en de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers extra te verhogen.


Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleinere ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.

De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Rijkevorsel ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

 

Provinciale Fietsbarometer analyseert 37 km fietspaden in Duffelse gemeente

publish date
13.09.2018

De gemeente Duffel telt 37 kilometer bovenlokale fietspaden (BFF). De provinciale Fietsbarometer analyseerde deze grondig. Ze evenaren met 6/10 het provinciale gemiddelde. Fietsen in gemengd verkeer, met een lengte van 1,5 kilometer, krijgt een gemiddelde eindscore van 2,8/10 tegenover 4,1/10 voor het provinciaal gemiddelde.

Fietsbrug Duffel
De fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen scoort in Duffel 7,1/10

Het rapport van de provinciale Fietsbarometer voor de gemeente Duffel toont aan dat de fietspaden vooral slecht scoren op trilcomfort. Toch zien we als provincie dat Duffel heel wat inspanningen levert om de situatie voor fietsers te verbeteren. Naast geplande investeringen in fietsinfrastructuur volgen zij het aantal fietsers op de voet en tellen zij op geregelde tijdstippen op verschillende locaties in de gemeente. De absolute toplocatie is de brug over de Grote Nete in het centrum van het dorp (O.L.Vrouwlaan) waar bijna 5 000 fietsers geteld werden. 

Fietspaden

De fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen scoort met 7,1/10 het beste voor het hele BFF op het grondgebied van Duffel. Daar tegenover scoort de Walemstraat met 3,8/10 erg laag. Deze globale score is opgebouwd uit een score op breedte (5,3/10), score op afscheiding van het fietspad tot de rijbaan (7,3/10) en trilcomfort (1,3/10). De herinrichting van deze straat staat wel op de planning van de gemeente. De fietspaden scoren in de gemeente Duffel alleen op vlak van trilcomfort onder het provinciaal gemiddelde. Zo haalt de Mechelsebaan N14 slechts 1,6/10.


Gemengd verkeer

Op 1,5 kilometer van de BFF-routes in Duffel is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. Fietsers houden niet van de Kiliaanstraat (0/10) omwille van het extreem lage trilcomfort. De kasseien remmen het autoverkeer maar zijn niet comfortabel voor de fietser. De Rechtstraat als onderdeel van de F1 scoort met 8,2/10 goed als gemengd verkeer route. Waar routes in gemengd verkeer laag scoren is dit meestal te wijten aan de hogere verkeersintensiteiten en parkeerbewegingen.
Gemiddeld scoren de gemengd verkeerroutes 2,8/10 buiten de spits en 3,8/10 binnen de spits.

Voor de gemeente Duffel levert dit rapport een schat aan informatie over een heel aantal van de fietspaden. De gemeente vindt het provinciale gemiddelde niet slecht, maar aangezien Duffel inzet op een sterk fietsbeleid, wil het de lat hoger leggen. Voor de trop drie van de slechtste fietspaden is de gemeente al in de weer. Zowel voor de Walemstraat, Notmeir en de Lintsesteenweg is het, samen met de buurgemeenten, de aanpak van deze fietspaden aan het voorbereiden. Ook voor de bijzonder slechte fietspaden langs de Mechelsebaan is er beterschap in het vooruitzicht nu de gemeente dit project bij de Vlaamse overheid nieuw leven heeft kunnen inblazen. 

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden. De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.
Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Duffel ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.


 

Ravels pakt mindere score provinciale Fietsbarometer aan

publish date
28.06.2018

Op het grondgebied van de gemeente Ravels ligt zo’n 34,7 km aan bovenlokale fietspaden. Deze scoren met 5,8/10 net iets onder het provinciale gemiddelde van 6,1/10. Fietsen in gemengd verkeer met een totale lengte van 0,9 km krijgt een gemiddelde eindscore van 2,1/10 tegenover 4,1/10 voor het provinciaal gemiddelde.

Arendonksesteenweg in Ravels scoort 8,3 op 10
Arendonksesteenweg in Ravels scoort 8,3 op 10

Deze score heeft vooral te maken met de breedte en het trilcomfort van de langere assen zoals het Geeneinde (3,7/10) en de Tilburgseweg (4/10). Het nieuwe fietspad langs de Arendonksesteenweg (8,3/10) krikt dit gemiddelde op. Volgens deze cijfers van de provinciale Fietsbarometer is er nog wat werk aan de winkel in Ravels. Maar de gemeente levert al inspanningen om de situatie voor de fietsers te verbeteren. Zo is het nieuwe fietspad langs de Bredaseweg nog niet verwerkt in deze resultaten. Bovendien zit de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Turnhoutseweg en Tilburgseweg-Grens in de pijplijn.


Fietspaden

De fietspaden scoren op vlak van breedte lager dan de algemene eindscore. Toch is Ravels bezig om ook op deze trajecten veilig fietsverkeer te garanderen. De eenrichtingsfietspaden langs Moleneinde-Vooreel (N118) en een gedeelte langs de Turnhoutseweg (N12) scoren beide met beschikbare breedte van 90 cm laag. Het Vlaams Gewest werkt momenteel in samenwerking met het gemeentebesuur aan een onteigeningsprocedure op het traject Moleneinde-Vooreel (N118), zodat nadien gestart kan worden met de aanleg van volledig vrijliggende enkelrichtingsfietspaden.
 

Gemengd verkeer

Op 0,9 km van de BFF-routes in Ravels is geen fietsinfrastructuur aanwezig (Torenstraat/Dreef en Dorp) en fiets je in gemengd verkeer. De routes zijn daardoor weinig geschikt om te fietsen en scoren amper 1,8/10 en 2,7/10. De hoofdredenen voor deze mindere score zijn het trilcomfort en de verkeersintensiteit. De gemeente Ravels is zich er van bewust dat de fietssuggestiestrook in Dorp (N12) minder geschikt is om te fietsen, maar ziet, door plaatsgebrek, het niet mogelijk er fietspaden aan te leggen. Torenstraat/Dreef vormt het historisch centrum van de deelgemeente Weelde, mooi om te fietsen en door de lage verkeersintensiteit uiterst geschikt voor gemengd verkeer, waardoor de aanleg van een vrijliggend fietspad zeker niet nodig is. Het trilcomfort (rijbaan in klinkers en kasseien) zorgt hier voor een lagere score

De gemeente Ravels heeft de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in een aantal fietspaden (Mierdsedijk, Singelstraat, Steenweg Baarle, …) die niet zijn opgenomen in het BFF waardoor het rapport een vertekend beeld van de algemene situatie geeft. De gemeente neemt het advies van de Provincie Antwerpen zeker ter harte en zal op korte termijn een aantal maatregelen, in overleg met het Vlaams Gewest, nemen die de verkeersveiligheid sterk verhogen, zoals bijvoorbeeld het markeren van dubbele pijlen op dubbelrichtingsfietspaden ter hoogte van kruispunten.   

Rol van de provincie Antwerpen

“De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden”, legt Luk Lemmens uit.

De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Ravels ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.
 

 

Baarle-Hertog krijgt van provinciale Fietsbarometer 6,6 op 10

publish date
04.05.2018

De gemeente Baarle-Hertog valt op in het rijtje van de BFF-routes (bovenlokale functionele fietsroutes). Met slechts 4,2 kilometer op de teller heeft deze gemeente de kortste totale lengte BFF van alle gemeenten binnen de provincie Antwerpen. De BFF-fietspaden scoren in deze gemeente met 6,6 op 10 net iets beter dan het provinciaal gemiddelde van 6,1 op 10. Fietsen in gemengd verkeer scoort slechts 4,4 op 10.

Fietspaden

Zondereigen scoort met 8,3 op 10 het hoogste voor Baarle-Hertog. Het is een tweerichtingsfietspad in cementbeton, met aanbevolen breedte en een ruime tussenstrook. De laagste score is voor de Turnhoutseweg. Dit fietspad krijgt een 4 op 10. Deze lage score wordt in hoofdzaak bepaald door het beperkt trilcomfort van klinkers.

Bijna alle fietspaden op BFF in Baarle-Hertog zijn voldoende breed. Er is slechts één uitzondering, namelijk de fietsdoorsteek ten zuiden van de Sint-Remigiuskerk. Daar is de doorsteek maar 185cm breed en fietsen de fietsers tussen de stoelen van de terrasjes door.  Zowel Zondereigen als de Turnhoutsesteenweg hebben een aantal gevaarlijke oversteken. De provincie Antwerpen adviseert dan ook een onderzoek naar alternatieve oplossingen. Op korte termijn kan de veiligheid op het tweerichtingsfietspad op de Turnhoutseweg verbeteren met dubbele pijlmarkeringen op de kruisingen. In het bijzonder de fietsoversteek op de Turnhoutseweg ter hoogte van de Oude Baan is gevaarlijk.

Gemengd verkeer

Op 2,6 kilometer van de BFF-routes in Baarle-Hertog is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De as Molenbaan en Zondereigen scoort relatief goed als fietsroute in gemengd verkeer. Dit komt door de lage verkeersdrukte en omdat er voldoende ruimte aanwezig is. Het centrum van Baarle-Hertog is minder geschikt om te fietsen. Zowel het Kerkplein/Kerkstraat als de Pastoor de Katerstraat scoren, ondanks zone 30, ondermaats. Vooral de combinatie van een smalle straat, een hoge verkeersintensiteit en een beperkt trilcomfort zorgen voor lage scores. Op langere termijn onderzoekt de gemeente, in het kader van een heropwaardering van de dorpskern, welke varianten geschikter zijn voor de fiets en voetganger. Je kan eventueel het fietspad ontdubbelen of de fietser in het gemengd verkeer laten, maar dan wel wanneer het doorstromend gemotoriseerd verkeer via de Randweg rond de kern kan rijden.

Bels lijntje

Volgens Baarle-Hertog geeft de Fietsbarometer een gedeeltelijk vertekend beeld van de situatie in Baarle-Hertog. Door de enclavesituatie liggen vele veilige fietsverbindingen grotendeels op Nederlands grondgebied. Zo vindt de gemeente het jammer dat het Bels Lijntje, het fietspad over de voormalige spoorlijn tussen Turnhout en Tilburg, momenteel niet is opgenomen in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF). Het Bels lijntje wordt druk bereden, zowel door fietsers die zich op een veilige en snelle manier verplaatsen binnen het dorp als door dagjestoeristen en woon-werkverkee.

Het BFF-netwerk bestaat sinds 2001. Een nieuwe attractiepool, een nieuwe weg of de wijziging van de verkeerssituatie kan leiden tot een wijziging van het BFF. Voor het Bels Lijntje lijkt het, zeker na het rondfietsen met de meetfiets in de gemeente, een goed idee om te onderzoeken of dit fietspad een plaats moet krijgen in het BFF.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden. De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken. Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Baarle-Hertog ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.
 

Provinciale Fietsbarometer geeft gemeente Bornem 7/10

publish date
30.03.2018

De gemeente Bornem telt 20,6 kilometer bovenlokale functionele fietsroutes (BFF). De Provinciale Fietsbarometer nam deze onder de loep. De BFF-fietspaden in de gemeente Bornem halen 7/10 en scoren hiermee beter dan het provinciaal gemiddelde (6,1/10). Fietsen in gemengd verkeer is iets beter in Bornem in de spits (4,4/10) dan in de rest van de provincie.

Fietsostrade F18 Bornem-Puurs
Fietsostrade F18 Bornem-Puurs

Fietspaden

“De cijfers voor de fietspaden in Bornem liggen ver uit elkaar. De fietsostrade F18 Bornem-Puurs scoort met 9,7/10 het hoogste voor heel Bornem. De laagste score (1,3/10) is voor de Hingenesteenweg ter hoogte van de Kruisstraat. Het fietspad is er te smal, te dicht bij de rijweg en heeft een laag trilcomfort. Maar ook de fietspaden aan Klein Mechelen (4/10) en op de Sint-Amandsesteenweg (5/10) scoren ondermaats. De provincie Antwerpen beveelt dan ook de aanleg van een conform fietspad langs Klein-Mechelen aan. Voor de Sint-Amandsesteenweg zou de aanleg van enkelrichtingsfietspaden of de aanpassing van het wegprofiel voor een breder tweerichtingsfietspad een oplossing zijn”, steekt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit van wal.

Gemengd verkeer

Op 14,5 kilometer van de BFF-routes in Bornem is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. Zo scoort het centrum van Bornem ter hoogte van de Hingenesteenweg, Broekstraat en de Driesstraat, of het deel van de fietsostrade F18 Bornem-Puurs zonder eigen fietsinfrastructuur, slecht. Het Kardinaal Cardijnplein heeft de laagste score (0/10), omdat het materiaal weinig comfort biedt en de verkeersintensiteit er hoog is.
“De fietsostrade F18 is een belangrijke verbinding tussen Sint-Niklaas en Mechelen. Op twee jaar tijd steeg het aantal fietsers, gemeten op de brug van N16, er met 31%. De provincie Antwerpen raadt daarom aan om te onderzoeken of de F18 vanaf het station niet verder langs de spoorweg kan aangelegd worden”, vult Luk Lemmens aan.

De Briel scoort erg goed met 7,8/10, zowel binnen als buiten de spits. De verbindingen tussen Bornem en Hamme en tussen Bornem en Schelle zijn zeer fietsvriendelijk. Vooral de veerdiensten zorgen ervoor dat deze fietsroutes ruwweg half zo lang zijn als de routes voor het gemotoriseerd verkeer.

Kruisingen en knelpunten

Ook in Bornem gebeuren er meer ongevallen op dubbelrichtingsfietspaden dan op de enkelrichtingsfietspaden. Door het aanbrengen van dubbele pijlmarkeringen op kruisingen van wegen met dubbelrichtingsfietspaden is het voor alle weggebruikers duidelijker dat op deze fietspaden in beide richtingen wordt gefietst. Op lange termijn is in de meeste gevallen de aanleg van enkelrichtingsfietspaden toch een betere oplossing. Dit kan ook een oplossing zijn voor de problematische fietsoversteken op de Sint-Amandsesteenweg, de Beerdonkstraat, de Temsesteenweg en de Hingenesteenweg.

Het kruispunt Klein Mechelen/Cesar van Kerckhovenstraat over de Puursesteenweg is problematisch door de wissel van een tweerichtingsfietspad naar twee eenrichtingsfietspaden. De recente herinrichting betekent voor fietsers helaas geen verbetering ten opzichte van de voorgaande weginrichting.

Fietsactieplan Bornem

“Wij zijn blij met de samenwerking en de ondersteuning van provincie Antwerpen. Met ons spiksplinternieuwe fietsactieplan willen we graag nog meer mensen vaker en veiliger op de fiets krijgen. Deze audit steunt ons bij deze doelstellingen” reageert Luc De boeck, burgemeester van Bornem. “Op korte termijn starten wij met het aanbrengen van dubbele pijlmarkeringen op kruisingen met wegen en dubbelrichtingsfietspaden. Op iets langere termijn plannen we de heraanleg van de Sint-Amandsesteenweg ten voordele van de fietsers, en willen we beter fietscomfort creëren in ons centrum, wat niet makkelijk is aangezien we een beschermd dorpsgezicht bezitten. Ook de fietsinfrastructuur op Klein-Mechelen en in de Cesar van Kerckhovenstraat willen we verbeteren door het fietspad beter af te schermen van de rijbaan. We plannen ook om het BFF-netwerk te actualiseren. Zo staat momenteel de fietsverbinding tussen Hingene via Wintam naar Eikevliet nog aangeduid als een veldweg, terwijl hier een heus vrijliggend fietspad ligt. Ook het traject Hingenesteenweg – Kruisstraat, dienen we te verleggen naar een veiligere route, waarbij fietsers naast het gemeentehuis al richting Broekstraat rijden om zo naar de fietstunnel onder de N16 geleid te worden” besluit Luc De boeck.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden. De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.
Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Bornem ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

 

Antwerpen als dé fietsprovincie van Vlaanderen

publish date
23.03.2018

De provincie Antwerpen gooide in Vlaanderen reeds hoge ogen met de Fietsbarometer, waarmee de kwaliteit van de fietsinfrastructuur van het hele bovenlokaal functioneel fietsnetwerk op haar grondgebied geïnventariseerd werd. Met de Grote Fietsenquête heeft de provincie Antwerpen nu een extra element toegevoegd dat het profiel van onze fietsers en hun fietsgebruik in kaart brengt, en bovendien peilt naar hun ervaringen. Uit de enquête blijkt dat we in de provincie meer kilometers fietsen. Maar vooral dat de fiets geliefd is. 2 op 3 inwoners van de provincie Antwerpen fietst, waarvan 20% dagelijks.

Voorstellen resultaten Grote Fietsenquête
Gedeputeerde Luk Lemmens stelde de resultaten van de Grote Fietsenquête voor aan de pers.

De Grote Fietsenquête brengt het fietsgedrag binnen de provincie Antwerpen in kaart. Gedurende vijf maanden verzamelde onderzoeksbureau iVOX in opdracht van de provincie Antwerpen gegevens van fietsers in de provincie Antwerpen. Maar liefst 6 000 fietsers vulden de enquête in. Dit hoge aantal geeft een goed beeld van de mening van de fietser. Daarnaast beantwoordden 1 000 inwoners van de provincie Antwerpen via een representatieve steekproef vragen over hun fietsgebruik.

Dankzij de fietsostrades malen we meer kilometers

Een verrassende conclusie uit het onderzoek is de gemiddelde afstand die de functionele fietser aflegt. Vooral op de fietsostrades is er een markante stijging in gemiddeld aantal afgelegde kilometers te zien. Met een gemiddelde van ongeveer 18 km fietst de functionele fietser in de provincie Antwerpen zo’n 18% verder op een fietsostrade dan 5 jaar geleden. Op de zeer populaire F1 Antwerpen-Mechelen is er zelfs een stijging van 28% op te merken: van 14 naar 18 kilometer.

Daarnaast blijkt dat de elektrische fiets stevig in opmars is in de provincie, waarbij er een directe link met de fietsostrades kan gelegd worden. In 2013 reed 7% van de fietsers met een elektrische fiets. In 2017 zijn ze met 26%. Dit is een spectaculaire stijging. 1 op de 3 bevraagde fietsers reed effectief met een e-bike. Als men bovendien deze cijfers afzet tegen deze van de recente gemeente-en stadsmonitor blijkt dat de populariteit van de elektrische fiets in de provincie Antwerpen bijna ongeëvenaard is. Het hoogste aandeel fietsostradefietsers en elektrisch ondersteunde fietsers bevinden zich dan ook in de afstandscategorieën boven de 10 km. Tenslotte viel op dat de speed-pedelec een debuut maakt met 2% van het fietsbezit.

7,5 op 10 voor de fietsostrades

Daarenboven zijn de fietsers ook tevreden over de fietsostrades en geven ze de mooie score van 7,5/10. Ze waarderen fietsostrades meer dan hun overige fietsroutes (6,3/10) en dat is te wijten aan de troeven van de fietsostrades. Routes afgescheiden van het gemotoriseerd verkeer, de snelle en korte verbindingen, de lange rechte stukken en de kwalitatief goede ondergrond appreciëren ze het meest. Ruimte voor verbetering zit voornamelijk in het onderhoud (bijvoorbeeld de bermen), betere signalisatie tijdens wegenwerken en de materiaalkeuze van de verharding. Uiteraard blijft de provincie Antwerpen inzetten op een goede kwaliteit. De provincie Antwerpen speelt bijvoorbeeld in op het toenemend aantal fietsers door zelf fietsostrades met een breedte van 4,5 meter te ontwerpen en deze in asfalt aan te leggen.

De score van de overige fietsroutes moedigt de provincie aan om haar ondersteuningsbeleid naar de gemeenten te handhaven. Met het vernieuwde Fietsfonds kunnen gemeenten de kosten voor de aanleg van fietsinfrastructuur grotendeels terugbetaald krijgen. Dit moet in een ruimere context bekeken worden. Het gaat niet alleen om meer fietspaden maar om meer complete fietsroutes. De sleutel daartoe is een goede ruimtelijke ordening die een goede mobiliteitsplanning mogelijk maakt. De mobiliteitsstudies van de provincie Antwerpen helpen de gemeenten hiermee stappen te maken.

Functionele fietsrit

55% van de pendelaars fietst bijna dagelijks naar het werk, naar school of om boodschappen te doen. 31% maakt voor de woonwerktrips gebruik van een fietsostrade en 14% gebruikt de fietsostrade voor andere functionele verplaatsingen.

Het blauwe F-logo voor fietsostrades is al aardig gekend onder de fietsers: 27% van de deelnemers aan de fietsenquête kent het logo. Dit is een verrassend cijfer aangezien het logo nog niet wijdverspreid is. De provincie Antwerpen brengt het logo in de loop van 2018 op verscheidene fietsostrades aan, wat de bekendheid van het logo en het fietsostradenetwerk nog zal versterken.

De bijlange na niet eenzame fietser in de provincie Antwerpen

Uit de steekproefbevraging blijkt dat 2 op 3 inwoners van de provincie Antwerpen fietst, 61% zelfs meermaals per week. De belangrijkste redenen om dan weer niet te fietsen zijn samen te brengen onder beschikbaarheid en het gemak van een wagen en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Voor slechts een beperkt aantal mensen is de afstand een drempel. Met initiatieven als ‘Slim naar Antwerpen’ in gedachten wil de provincie Antwerpen er naar streven om die 71% van de fietsende inwoners nog vaker aan het fietsen krijgen, bijvoorbeeld ook voor woon-werkverkeer. Wat overige 29% betreft, zou het natuurlijk een nobel streven zijn om binnen enkele jaren te kunnen stellen dat de provincie Antwerpen al haar inwoners leerde fietsen.

Wat hebben we onthouden?

Uit de Grote Fietsenquête komen voor de provincie Antwerpen 3 belangrijke gegevens naar voor:

  • De functionele fietser in de provincie Antwerpen fietst gemiddeld 17,7 kilometer op fietsostrades.
  • Fietsers waarderen de fietsostrades. Zij maken grotere fietsafstanden mogelijk, zeker in combinatie met een elektrische fiets.
  • 2 op 3 inwoners zitten al op de fiets. Om iedereen op de fiets te zetten zijn een langdurige en aanhoudende communicatie en het uitbouwen van een vlot, veilig en comfortabel fietsnetwerk belangrijke hefbomen.

     

Aantal fietsers stijgt met 1,9% in provincie Antwerpen

publish date
19.02.2018

Fietsen zit in de lift in de provincie Antwerpen. In 2017 noteerde de provinciale Fietsbarometer, die op 22 locaties heel het jaar door fietsers telt, voor de provincie Antwerpen een stijging van 1,9% op jaarbasis. Hiermee stijgt opnieuw het aantal fietsers. De stijging laat zich hoofdzakelijk in de steden optekenen.

De provinciale Fietsbarometer telt sinds 2015 het hele jaar door fietsers. In 2017 ziet de provincie een stijging van 1,9% ten opzichte van 2016. De stijging van het aantal fietsers zet zich rond de steden verder. Vooral in Mechelen, Antwerpen en Lier merken we de grootste stijging op. In meer landelijk gebied daalt het aantal fietsers lichtjes. Vermits de stijgingen in de steden groter zijn dan de dalingen in landelijk gebied, blijft gemiddeld het aantal fietsers voor de provincie Antwerpen stijgen.

Topdagen en toplocaties

De drukste locatie in provincie Antwerpen is voor het derde jaar op rij de brug over de Antwerpse Ring aan de Grote Steenweg richting Antwerpen. Dagelijks rijden daar 6 142 fietsers voorbij. Buiten de stad Antwerpen is het op een gemiddelde werkdag op de brug over de Nete in Duffel ook bijzonder druk met 3 287 fietsers en 2 010 op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen in Duffel. In Borsbeek fietsen er dagelijks gemiddeld 1 930 fietsers voorbij en in Hove steeg het aantal fietsers met maar liefst 9,5% (1 541).

Toplocaties fietsers in provincie Antwerpen
Toplocaties fietsers in provincie Antwerpen

Provinciale Fietsbarometer

De meetfietser fietste al 3 540 km van het Bovenfunctioneel Fietsnetwerk in 48 van de 70 gemeenten in de provincie Antwerpen. In 15 gemeenten moeten er nog bepaalde delen gefietst worden. Van slechts zeven gemeenten heeft de provincie Antwerpen momenteel nog geen enkele meetfietsregistratie. De verwachting is dat tegen het einde van deze legislatuur de cijfers voor alle gemeenten en steden gekend zijn. 

Momenteel scoren de fietspaden in onze provincie gemiddeld 6,1 op 10. Er is vooral nog werk aan de winkel om het onvoldoende van het trilcomfort (4,7/10) weg te werken. In het gemengd verkeer halen de gemeenten en steden gemiddeld 4,1 op 10. De materiaalkeuze en het onderhoud van de wegen liggen vaak aan de basis van deze minder goede scores. Heel wat fietspaden zijn van cementbeton, een barstgevoelig materiaal, dat schokken geeft. Hoewel asfalt meer comfort geeft, wordt er nog te vaak voor klinkers of cementbeton gekozen om esthetische of onderhoudsredenen.

Bovenlokale fietsroutes scoren in Arendonk 5,9 op 10

publish date
29.01.2018

De Provinciale Fietsbarometer analyseerde in Arendonk de toestand van 25,9 kilometer bovenlokale fietsroutes. Dat zijn routes die fietsers over langere afstanden gebruiken. Trilcomfort, breedte, schrikstrook en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

De scores voor de bovenlokale fietsroutes in Arendonk (5,9/10) lopen gelijk met de provinciaal gemiddelden. De fietspaden scoren er iets minder op afstand tot de rijweg maar scoren iets beter op trilcomfort (4,7/10). Fietsen in gemengd verkeer scoort in Arendonk gemiddeld beter dan het provinciaal gemiddelde (5,2/10), grotendeels dankzij de knip op de Heirbaan, ter hoogte van de grens met Oud-Turnhout.

Fietspaden

De Kloosterbaan, tussen Biesputten en Schutterstraat, scoort met 7,8 op 10 relatief goed op alle criteria. De Schotelven en De Daries scoren voor Arendonk het minst met respectievelijk 1,9 op 10 en 1,8 op 10. De provincie Antwerpen vraagt bij de heraanleg van de fietspaden op Schotelven en De Daries aandacht voor breedte, afstand tot de rijweg en materiaalkeuze.
De provincie Antwerpen beveelt ook de heraanleg aan van het fietspad op de Wampenberg/Begijnhof ten zuiden van de kruising met 't Zand. Dit fietspad scoort op alle aspecten laag. Zo haalt het een 0 op 10 omwille van de afstand tot de rijweg waar een toegelaten snelheid van 50 km/u van toepassing is.
De fietspaden langs Grens halen een mooie 8,5 op 10, met topscores op breedte en afstand tot de rijweg.

Gemengd verkeer

Op 5,6 kilometer van de BFF-routes in Arendonk is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De Heirbaan, met een 'knip' ter hoogte van de gemeentegrens met Oud-Turnhout, scoort goed met 6,4 op 10 binnen en buiten de spits. De Koeistraat en De Valken scoren laag omwille van de hoge verkeersintensiteiten en een matig trilcomfort. Een aanpassing van de weginrichting, met voldoende brede fietssuggestiestroken, en een aanpassing van het snelheidsregime kan de fietsgeschiktheid op gemengd verkeerroutes verbeteren. 

Tot slot beveelt de provincie Antwerpen aan om markeringen voor het hele netwerk uniform te maken.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden. De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken. 

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Arendonk ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.
 

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo scoort beter dan provinciaal gemiddelde

publish date
22.12.2017

De meetfietser fietste in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo de bovenlokale fietsroutes. Het gaat in totaal om 9,1 km fietspaden en 2,6 km in gemengd verkeer. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

De Bullesteeg scoort goed op alle criteria en haalt 9,1 op 10
De Bullesteeg scoort goed op alle criteria en haalt 9,1 op 10

De bovenlokale fietspaden in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo scoren zeer goed in vergelijking met het provinciaal gemiddelde. Zij scoren 7,3 op 10 in vergelijking met 6,1 op 10 voor het provinciaal gemiddelde. De fietsroutes in gemengd verkeer in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo scoren gemiddeld 6,6 op 10, eveneens ver boven het provinciaal gemiddelde.

Fietspaden

De Bullesteeg scoort goed op alle criteria en haalt 9,1 op 10. Het is dan ook een recent aangelegde en aparte fietsweg. De Antwerpsebaan scoort het minst met slechts 5,3 op 10. Dit minder goede cijfer komt door de onvoldoende afstand tot een rijweg met (deels) 70 km/u snelheidsregime en door het gebruik van klinkers als verharding. Ook het gebruik van klinkers als verharding had een negatief effect op de score.

De fietsweg tussen Scheldelaan en Antwerpsebaan scoort met 5,5 op 10 matig. Deze fietsweg is te smal en haalt minder goede resultaten op trilcomfort. De provincie Antwerpen beveelt daarom aan om het tweerichtingsfietspad langs de Antwerpsebaan van de Oudebroekstraat tot de Nieuwe Westweg, te verbreden en in asfalt aan te leggen.

Gemengd verkeer

Het Verbrandstraatje scoort erg goed met 7,6 op 10, zowel binnen als buiten de spits. De Antwerpsebaan-Steenovenstraat scoort 3,3 op 10 zowel binnen als buiten de spits. Men rijdt er sneller dan de toegelaten snelheid van 50 km/u. Daarbij is er veel verkeer. Het fietsplan van het district voorziet in fietssuggestiestroken. De provincie Antwerpen adviseert om deze stroken zeker met alternerende parkeervakken en/of bloembakken aan te vullen om voldoende optische versmalling te bereiken.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.
De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in het district Berendrecht-Zandlviet-Lillo ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

 

 

Fietsbarometer gaat online

publish date
29.11.2017

In 2014 pakte de provincie Antwerpen uit met de opstart van de provinciale Fietsbarometer. Dat is een instrument dat objectieve informatie over fietsen en het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) in de provincie Antwerpen verzamelt. De provincie Antwerpen stelt nu de informatie van die provinciale Fietsbarometer, meetfietsgegevens, fietstellingen en ongevalcijfers open en beschikbaar in een online platform.

De provinciale Fietsbarometer kwam er uit nood aan objectieve cijfers. De fiets won aan terrein, het besef naar het belang van gerichte investeringen groeide maar veel investeringen gebeurden vanuit het buikgevoel. De provinciale Fietsbarometer is hiervoor dé ideale oplossing. Het brengt alle gegevens samen, zowel meetgegevens van de infrastructuur als fietstellingen en fietsongevallen, op kaart, tabel en grafiek. Het vergelijken, interpreteren en analyseren van die cijfers leidt tot objectieve informatie en gerichte aanbevelingen die de provincie Antwerpen deelt met de lokale en bovenlokale beleidsmakers. Op die manier hebben gemeentebesturen een basis voor de integratie van hun fietsbeleid bij het uittekenen van hun mobiliteitsbeleid.

Transparantie

De afgelopen drie jaar verzamelde de provincie Antwerpen enorm veel cijfermateriaal. Het binnenshuis houden van die gegevens zou zonde zijn. Medewerkers van de Fietsbarometer verduidelijken de metingen aan de hand van een rapport maar voortaan kunnen gemeentebesturen zelf hun rapport inkijken, cijfers raadplegen en vergelijken dankzij het online platform. Dit zorgt ervoor dat de provincie Antwerpen een nog beter en completer overzicht zal hebben over het fietsgebeuren en dat het de lokale overheden nog verder kan ondersteunen in de interpretatie van de verzamelde gegevens.

Uniek

Uniek aan het platform van de fietsbarometer is dat de gegevens niet alleen toegankelijk zijn voor gemeente- of stadsbesturen. Iedere inwoner kan de informatie raadplegen. Benieuwd naar een BFF-route in je dorp? Of wil je een minder goede situatie op het BFF aankaarten bij je gemeente? Neem dan zeker de objectieve cijfers van het platform mee. Het platform werd zo ontwikkeld dat je in één oogopslag kunt zien waar de knelpunten in een gemeente zich bevinden, waar een BFF-route juist goed scoort of hoe het komt dat een bepaalde route in gemengd verkeer maar 5/10 haalt.
Het platform is toegankelijk via de website van de provincie Antwerpen (via zoekfunctie 'Fietsbarometer').

Samenwerking

De provincie Antwerpen werkte voor het digitaal platform samen met Siggis, een bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van geografische informatiesystemen (GIS). Dergelijke systemen zijn vaak ingewikkeld voor gebruikers zonder enige GIS-kennis. Siggis ontwikkelde een gebruiksvriendelijk platform samen met de provincie Antwerpen.
Daarnaast is de Fietsersbond van bij de start van de provinciale Fietsbarometer betrokken partij. Zij voert de audits uit op de bovenlokale functionele fietsinfrastructuur. Hiervoor gebruiken ze een meetfiets en verzamelden tot nu toe data op meer dan 3000 km fietsroutes.
 

Zoersel scoort 6,2 op 10 met fietsbarometer

publish date
22.11.2017

De provincie Antwerpen analyseerde met haar provinciale Fietsbarometer in Zoersel de toestand van de bovenlokale fietsroutes. Dat zijn routes die fietsers over langere afstand gebruiken. Concreet gaat het in Zoersel om 32,8 km fietspaden. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

Rodendijk in Zoersel
De Rodendijk wordt op korte termijn onder handen genomen

Bovenlokale fietspaden

Globaal bekeken evenaren de bovenlokale fietspaden in Zoersel met 6,2 op 10 het provinciale gemiddelde van 6,1 op 10. Voornamelijk de beperkte breedte en het lage trilcomfort van de fietspaden zijn werkpunten doen dit cijfer dalen. Zo scoren de fietspaden in Halle dorp slechts 2 op 10 op breedte. De fietspaden hebben er amper een breedte van 100 cm. Bovendien is de afstand tot de rijweg schuwbreedte er te beperkt of wordt ze ingenomen door geparkeerde voertuigen. Ook in de Handelslei is de breedte te krap. Aan beide zijden zijn er fietspaden van ongeveer 160 cm voorzien. Deze zijn te smal om in beide richtingen te gebruiken, zeker wanneer er obstakels zoals paaltjes of plantvakken langs het fietspad staan.
De Westmallebaan springt er qua breedte uit met een score van 9 op 10. De fietspaden zijn er 270 cm breed en met een ruime tussenbreedte van 120 cm is het aangenaam fietsen.
De mindere scores op trilcomfort hebben in Zoersel vaak te maken met onderhoud: gras en onkruid tussen de voegen van betonklinkers, slijtage van cementbeton, enz.

Gemengd verkeer

Op 4,1 km van de BFF-routes in Zoersel is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. In de spits scoren ze maar 5,4 op 10 en zijn ze van wisselende kwaliteit. In het dorpscentrum van Halle fiets je 500 meter in gemengd verkeer. Dit traject scoort niet goed, voornamelijk omwille van de hoge verkeersintensiteiten. De route langs de Herentalsebaan-Einhoven-Kluisbaan scoort beter omdat de route autoluwer is met een asfalt van goede kwaliteit. 

De gemeente Zoersel is zich bewust van deze situaties. Zo werd in augustus van dit jaar een nieuwe toplaag aangelegd op de Rodendijk. Zoersel wil ook het dubbelrichtingsfietspad langs de Sint-Antoniusbaan verbreden wanneer hier rioleringwerken worden uitgevoerd. Verder loopt er ook een mobiliteits- en parkeerstudie voor de kern van Halle-Dorp. Bedoeling van deze studie is om de mobiliteit in de dorpskern van Halle-Dorp in kaart te brengen en oplossingen te zoeken voor de huidige knelpunten.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.
De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken. Meer info vind je op de webpagina van de provinciale Fietsbarometer.
Wil je het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Zoersel doornemen? Vraag het op via het contactformulier van Steunpunt Fiets.
 

Volgende van de detaillijst