Departement Leefmilieu

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid (kortweg: DMN)

Onze beleidsdienst is actief op het vlak van milieumanagement (ISO14001), klimaat, duurzaamheid, biodiversiteit, landschapsbeleid, opmaak natuurbeheerplannen en coördinatie van de aanpak van eikenprocessierupsen.

Binnen DMN zit ook het secretariaat van de provinciale MINA raad en de coördinatie van de werking van de bosgroepen en regionale landschappen. Ondersteuning van gemeenten bij de realisatie van hun milieu- en natuurbeleid loopt als een rode draad doorheen onze werking.

Dienst Integraal Waterbeleid (kortweg: DIW)

De dienst Integraal Waterbeleid geeft gestalte aan het provinciale waterbeleid en is met het beheer van 2400 km waterlopen veruit de grootste waterloopbeheerder in de provincie. Naast de klassieke kruid- en slibruimingen zorgt de provincie ook voor de aanleg van overstromingsgebieden, de sanering van vismigratieknelpunten of het beheer van pompinstallaties. ‘Ruimte voor water’ staat centraal en we streven hierbij naar een duurzaam evenwicht tussen menselijke gebruiksfuncties en ecologische functies. Overleg en coördinatie zijn essentiële elementen om deze doelstellingen te bereiken.

Dienst Omgevingsvergunningen (kortweg: DOV)

De provincie Antwerpen vormt de motor van de Vlaamse economie, onder meer door de efficiënte en correcte behandeling van omgevingvergunningsaanvragen. Ons vergunningsbeleid is gericht op innovatief en duurzaam ondernemen met respect voor het milieu en een gezonde leefomgeving.

Door inspraak en overleg, met de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie als instrument, komt de deputatie tot gedragen beslissingen.

Provinciaal Instituut voor Hygiëne (kortweg: PIH)

Het PIH is een onderzoekscentrum voor milieu en gezondheid. De bevordering van de gezondheid van onze burgers en van een kwalitatieve leefomgeving staat dan ook centraal. Het PIH ondersteunt niet enkel het provinciale beleid maar ook de gemeenten, de Vlaamse overheid, de politiezones. Deze ondersteuning waarborgen we met een team van deskundigen en met labo-analyses.
Burgers kunnen bij het PIH terecht voor onderzoek van putwater of van hun groentetuin.

Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie (kortweg: PIME)

Het PIME is een educatief centrum dat zich richt op het onderwijs. Er is een educatief aanbod voor leerlingen vanaf het derde leerjaar tot en met studenten lerarenopleiding. Het PIME is ook een uitleenpost voor veldwerkmateriaal en veldkoffers.

Het PIME huisvestigt bovendien het provinciale MOS-team. MOS wil samen met leerlingen, leerkrachten en het netwerk van scholen inzetten op een duurzame toekomst. Hiervoor bieden ze scholen maatwerk aan en ontlenen ze MOS-materiaal.