Beleidsrapporten

De provincie Antwerpen en haar verzelfstandigde entiteiten publiceren elk jaar verschillende beleidsrapporten. Voor de huidige legislatuur zijn dat het meerjarenplan, de aanpassingen aan het meerjarenplan en de jaarrekening.

Meerjarenplan

Het meerjarenplan is een vooruitblik op het beleid dat zal worden gevoerd. Het wordt opgesteld aan het begin van een nieuwe bestuursperiode en bevat de beleidskeuzes en de financiële vertaling hiervan.  Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

Aanpassing aan het meerjarenplan

Minstens één keer per jaar past de provincieraad het meerjarenplan aan. Op deze manier kan het provinciebestuur haar beleidsdoelstellingen bijsturen, de kredieten voor het eerstvolgende jaar vaststellen, een aanpassing doen aan de kredieten van het lopende jaar of komende jaren en het resultaat van het vorige boekjaar verwerken.

Jaarrekening

De jaarrekening is het financiële verslag aan het einde van een boekjaar. Het is een terugblik en geeft een overzicht van onze financiële situatie.