26 oktober 2017

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1 Deputatie. Ontslag van de heer Bruno Peeters. Verkiezing nieuwe gedeputeerde en eedaflegging.

1. Cultuur

 

1/1

Aanpassing samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en de gemeente Bornem. Goedkeuring. (pdf)

1/2

Aanpassing samenwerkingsovereenkomst 2014-2018 met Villanella vzw. Goedkeuring. (pdf)

1/3

Opzegging samenwerkingsovereenkomsten met nominatimsubsidietrekkers. Goedkeuring. (pdf)

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales

 

2/1

Architectuurarchief. Definitieve aanvaarding van de schenkingen. Goedkeuring. (pdf)

2/2

F11: Fietsostrade Antwerpen-Lier – aanbestedingsdossier segment 2&3: ontwerpplannen, bestek, raming, en gunningswijze. Goedkeuring. (pdf)

2/3

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Ontwerp van statutenwijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking

 

3/1

Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomeinen Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0500/64900000. Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring. (pdf)

4. Financiën en logistiek

 

4/1

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet. Leveren en plaatsen van het meubilair voor de inrichting van het nieuwe Provinciehuis. Plaatsen opdracht, gunningswijze en selectieleidraad. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Gebouw Kronenburgstraat. Vernieuwen van de brandmeldinstallatie. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Provinciale overheidsopdrachten. Lille. Doortrekkersterrein Lille. Inrichten van een terrein voor woonwagenbewoners. Rooien van bomen. Buitenaanleg en beplantingen. Bouwwerken en technieken. Aansluiting op de nutsvoorzieningen. Ontwerpen. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Vastgoed. Geel en Mol. Fietsostrade Herentals-Balen. fase 2. deelprojecten 11 en 12. Aankopen. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Vastgoed. Fietspad Herentals-Westerlo-Olen. Overdracht gedeelte fietspad aan de stad Herentals. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Vastgoed. Herentals. Plassendonkse Loop (A.7.10.26). Vraag Engie. Recht van overhang. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein Hertberg. Aankoop weekendverblijven. Fase 5. Vierde reeks aankopen. Goedkeuring. (pdf)

4/8

Vastgoed. Nijlen - Provinciaal groendomein Kesselse Heide - Nijlen - Kesselse Heide. Aankoop perceel grond jegens de consoorten Nikolay. Goedkeuring. (pdf)

4/9

Vastgoed. Ranst. Vrieselhof. Aankoop gronden De Meutter. Goedkeuring. (pdf)

4/10

Vastgoed. Schelle. Bebossingsproject 'Berrenheibos'. Aankoop gronden. Goedkeuring (pdf)

4/11

Vastgoed. Wommelgem - Pietingloop (A.3.17.4). Overdracht gemeentelijk retentiebekken aan de Provincie Antwerpen. Goedkeuring. (pdf)

4/12 Voorstel tot het uitvoeren van een audit met betrekking tot de wijze van innen van de achterstallige provinciebelastingen, ingediend door Jan Huijbrechts (Vlaams Belang). Goedkeuring. (pdf)
4/13 Voorstel in verband met de vergroening van het wagenpark van het provinciebestuur, inclusief APB’s en EVAP’s, ingediend door Karin Van Hoffelen (Groen). Goedkeuring. (pdf)

5. Onderwijs en jeugd

 

6. Energie, communicatie en ICT

 

7. Recreatie, sport en toerisme

 

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid

 

8/1

Provinciepersoneel. Aansluiting collectieve verzekering hospitalisatie van de GSD. Goedkeuring. (pdf)

9. Welzijn

 

9/1

Budget 2017. Herverdeling van het krediet onder 2017/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot wonen (N/R)/Overig woonbeleid. Goedkeuring. (pdf)

9/2 Wonen. Wijziging vertegenwoordiging provincie Antwerpen binnen de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen. Goedkeuring. (pdf)

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie

 

10/1

Budget 2017/64900000/21/0550 - Verdeelkrediet inclusieve economie (V)/Werkgelegenheid. Project Landschapsdokters. Subsidie 2017. Goedkeuring. (pdf)

10/2

Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0550/64900000. Subsidiëring projecten in de sociale economie. Goedkeuring. (pdf)

11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid

 

11/1

Budget 2017. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

11/2

Budget 2017. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. Subsidies aan Regionale Landschappen & Bosgroepen. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

11/3

Budget 2017. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. Subsidie ter ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

12. Waterbeleid

 

12/1

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Uitvoering-Herinrichting Bossenloop 9.14 Turnhout. Bestek en keuze van de wijze van gunnen. Goedkeuring. (pdf)

12/2

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Manuele onderhoudswerken en exotenbestrijding in provinciale waterlopen en omliggende vallei/overstromingsgebieden - dienstjaar 2018-2019. Bestek en wijze van gunnen. Goedkeuring. (pdf)

13. Moties

 

14. Interpellaties

 

15. BESLOTEN VERGADERING

 

15/1

Benoeming gecoöpteerde bestuurders De Museumstichting SON. Goedkeuring.