26 november 2020

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

 

1/1

Erratum. Procesbegeleider voor ruimtelijk herverdeelvraagstuk te Boom en Rumst. Goedkeuring. (pdf)

1/2

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (PIMD). Begrotingswijziging Nr. 3 van 2020. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/3

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (PIMD). Begroting 2021. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/4

Provinciaal Veiligheidsinstituut. Aanpassingen reglement opleidingen. Goedkeuring. (pdf)

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

 

2/1

Afgevoerd van de agenda.

Beleidsnota platteland. Goedkeuring.

2/2

Subsidiëring van het project 'Gedeelde landbouwwegen'. Goedkeuring. (pdf)

2/3

Budget 2020. Verdeling van Verdeelkrediet Streekbeleid (V)/Overige economische zaken. Goedkeuring. (pdf)

2/4

Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen (DEIS) en POM Antwerpen voor de oprichting ‘Fonds Levenslang Leren’ en toewijzing van middelen aan POM Antwerpen. Goedkeuring. (pdf)

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

 

3/1

Budget 2020. Verdeling van het krediet onder 2020/64902000/18/0680: Subsidies voor het merodeproject (V)/Groene ruimte. Goedkeuring. (pdf)

3/2

Vzw Tubantia Borgerhout Voetbal Klub. Afscheid van het Rivierenhof. Afsluiten dadingsovereenkomst. Goedkeuring. (pdf)

3/3

Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring (pdf)

3/4

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken in waterlopen - dienstjaar 2021-2022. Bestek en wijze van gunnen. Goedkeuring. (pdf)

3/5

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Gravitaire uitwatering Palingbeek. Bestek en wijze van gunnen. Herhaling. Goedkeuring. (pdf)

3/6

Aanpassingen arbeidsreglement Provinciehuis. Goedkeuring. (pdf)

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

 

4/1

Budget 2020. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid en Europa. ARK-code - 64902000 niet-nominatieve subsidie 'Subsidiëring economie, innovatie en internationale samenwerking (V)'. Verdeling van krediet. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Vrijstelling van het voorafgaand visum financieel beheerder voor de voorgenomen financiële verbintenissen. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Provinciale Overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet. Verzending aanslagbiljetten fiscaliteit. Plaatsing van de opdracht en procedure. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Vastgoed. Turnhout. Steenweg op Gierle 69. Verkoop woning. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet. Verhoging deelname aan de overheidsopdracht geplaatst door Vlaanderen voor inhuring ICT-profielen. Goedkeuring. (pdf)

5. Moties

 

6. Interpellaties

 

7. BESLOTEN VERGADERING

 

7/1

Ontslag op eigen verzoek van de heer Danny Toelen, provinciegriffier. Inrichten van een vergelijkende selectieprocedure (bevordering/aanwerving) van een provinciegriffier. Goedkeuring.