7 maart 2017

Bestuursmemoriaal nr. 1

 

41.162 (pdf)

MEERJARENPLAN 2014-2019 - Aanpassingen bij het budget 2017: Staat van het financiële evenwicht van de financiële nota

1

41.163 (pdf)

BUDGET 2017: Doelstellingennota van de beleidsnota

5

41.164 (pdf)

BUDGET 2017 EN AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014-2019 (BUDGETJAAR 2017): Advies van het Rekenhof

38

41.165 (pdf)

MEERJARENPLAN 2014-2019 (BUDGETJAAR 2017). Evenwicht na de eerste reekswijzigingen.

41

41.166 (pdf)

BUDGET 2017. Evenwicht na de eerste reeks wijzigingen

75

41.167 (pdf)

PROVINCIALE OVERHEID: Provincieraadsbesluit van 24 november 2016 in verband met de kennisname van de wijziging van het huishoudelijk reglement van de deputatie.

98

41.168 (pdf)

DIENST ERFGOED: Provincieraadsbesluit van 24 november 2016 in verband met de goedkeuring van de aanpassing van subsidiereglementen.

104

41.169 (pdf)

FIETSPADEN: Provincieraadsbesluit van 24 november 2016 in verband met de goedkeuring van de wijziging van het provinciaal subsidiereglement voor de aanleg of herinrichting van fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk kaderend in het fietsfonds.

119

41.170 (pdf)

LANDBOUW: Provincieraadsbesluit van 24 november 2016 in verband met de goedkeuring van de vernieuwing van de reglementssubsidie voor initiatieven ter bevordering van duurzame en verbrede landbouw.

128

41.171 (pdf)

ONDERWIJS: Provincieraadsbesluit van 24 november 2016 in verband met de goedkeuring van het arbeidsreglement voor het gesubsidieerd personeel van het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

134

41.172 (pdf)

WELZIJN: Provincieraadsbesluit van 24 november 2016 in verband met de goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het reglement innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector.

157

41.173 (pdf)

WONEN: Provincieraadsbesluit van 24 november 2016 in verband met de goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het reglement lokaal woonwagenbeleid.

163

41.174 (pdf)

PLATTELANDSBELEID: Provincieraadsbesluit van 24 november 2016 in verband met de goedkeuring van de vernieuwing van de reglements-subsidie voor initiatieven ter bevordering van plattelandsontwikkeling.

168

41.175 (pdf)

PROVINCIALE INITIATIEVEN: Provincieraadsbesluit van 24 november 2016 in verband met de goedkeuring van de aanpassing van het reglement impulssubsidies sociale economie.

174

41.176 (pdf)

NOORD-ZUIDBELEID: Provincieraadsbesluit van 24 november 2016 in verband met de goedkeuring van het aanpassen van de procedure voor indienen en de dienstnaam in de 4 reglementen van de dienst Noord-Zuidbeleid.

180

41.177 (pdf)

RECREATIE: Provincieraadsbesluit van 14 december 2016 in verband met de goedkeuring van de aanpassingen van het provinciaal vis-reglement.

204

41.178 (pdf)

WELZIJN: Provincieraadsbesluit van 26 januari 2017 in verband met de goedkeuring van het voorstel tot wijziging reglement impulssubsidie arbeidszorg.

216

41.179 (pdf)

MILIEU: Provincieraadsbesluit van 26 januari 2017 in verband met de goedkeuring van het provinciaal reglement betreffende het betalen van een dossiervergoeding bij de indiening van een omgevingsvergunningsdossier.

224

41.180 (pdf)

WONEN: Provincieraadsbesluit van 23 februari 2017 in verband met de goedkeuring van het voorstel reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten wonen.

227

41.181 (pdf)

AANGEPAST VERVOER: Provincieraadsbesluit van 23 februari 2017 in verband met de goedkeuring van het voorstel reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten aangepast vervoer.

233

41.182 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 24 november 2016.

239

41.183 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 26 januari 2017.

241

41.184 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 23 februari 2017.

243

41.185 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 24 november 2016.

244

41.186 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 2 december 2016.

248

41.187 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 14 december 2016.

250

41.188 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 26 januari 2017.

251

41.189 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 23 februari 2017.

253

41.190 (pdf)

WETTELIJKE AANKONDIGINGEN: Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen.

256