Specifiek onderzoek

Festival

Geluidsplannen voor jeugdhuizen en zalen

Als je over een vaste geluidsinstallatie beschikt en elektronisch versterkte muziek met een maximum geluidsdrukniveau ≤ 100 dB(A) LAeq, 60min toegankelijk wil maken voor publiek, ben je verplicht om een geluidsplan te laten opstellen door een erkende geluidsdeskundige. Deze geluidsnorm is sinds 1 januari 2013 in Vlaanderen geldig.

Een goed opgemaakt geluidsplan geeft inzicht in de verspreiding van het geluid en geeft informatie voor optimalisering. We visualiseren verschillende scenario’s aan de hand van een softwareprogramma, tekenen de zaal volledig in 3D (SketchUp Pro) om een ruimtelijk inzicht te bekomen, en meten en berekenen de nagalmtijd.

Op de webpagina's van de Vlaamse overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie vind je uitgebreide informatie en brochures over de nieuwe geluidsnormen.

auditorium

Ruimte-akoestische parameters

Overdreven galm, gesprekken op de achtergrond, geluiden van buitenaf of vanuit andere ruimten kunnen de spraakverstaanbaarheid in een ruimte verstoren. In schoolgebouwen, kantoorgebouwen, sportzalen of receptieruimten kan de akoestiek van de ruimte een invloed hebben op de mate van de overdracht van spraak, het geconcentreerd uitvoeren van cognitieve taken of de mate van luistercomfort.

Afhankelijk van het type meting en/of type ruimte zijn andere normen en eisen van toepassing. Het PIH voert conform de toepasselijke normen geluidsmetingen uit in ruimten ter bepaling van verschillende ruimte-akoestische parameters:

 • Nagalmtijd en geluidsabsorptie
 • Luchtgeluidisolatie
 • Contactgeluidisolatie
 • Gevelisolatie
 • Installatielawaai
 • Spraakverstaanbaarheid

Met behulp van software kunnen we tevens specifieke akoestische parameters van een ruimte berekenen en simuleren. Ook het effect van de plaatsing van geluidsversterkingssystemen kan voorspeld worden. Hiervoor maken we een 3D-model van de ruimte op en dienen de absorptiewaarden van de materialen gekend te zijn.

Het PIH bezit de nodige expertise, de erkenning en de apparatuur om deze onderzoeken accuraat uit te voeren.

Geluidsprognosestudies van omgevingsgeluid

We voorspellen de geluidsimpact van industrie en wegverkeer op de omgeving. Aan de hand van software kunnen we geluidsparameters berekenen conform de internationale rekenmethode ISO-9613-1/2. Dit geluidsprognosemodel dient eerst gevalideerd te worden aan de hand van geluidsmetingen. Nadien kan aan de hand van een 3D-geluidsmodel de impact van wijzigingen in de omgeving in kaart gebracht worden. 

Stiltegebied

Stiltegebieden als kwaliteitslabel

Ben je al eens gaan wandelen in een gebied met een rustig geluidsklimaat? Heerlijk toch! Het PIH doet geluidsmetingen om stiltegebieden in kaart te brengen en is actief op zoek naar gebieden die hiervoor in aanmerking komen. We moeten stiltegebieden goed beschermen zodat we hier kunnen genieten van de rust.

De Vlaamse Overheid reikt het kwaliteitslabel ‘Stiltegebied’ uit aan het gebied dat voldoet aan de criteria. In Antwerpen zijn er officieel vijf stiltegebieden:

 • Bornem met stiltegebied ‘polders langs de Schelde en de Rupel’ (19 september 2010)
 • Oud-Turnhout met stiltegebied ‘De Liereman’ (22 april 2012)
 • Kalmthout met stiltegebied ‘Kalmthoutse Heide’ (29 oktober 2016)
 • Hoogstraten met stiltegebied ‘Wortel-Kolonie’ (26 oktober 2017)
 • Berlaar met stiltegebied 'Gestel' (9 december 2017)

Op de website van de Vlaamse Overheid vind je uitgebreide informatie en brochures over stiltegebieden in Vlaanderen.  

Trillingsmeting

Hinder door trillingen

Het PIH voert trillingsmetingen uit om de mate van de blootstelling van personen in gebouwen aan trillingen in kaart te brengen. Vaak voorkomende bronnen zijn weg- en spoorverkeer en bouwwerven.
De metingen en analyses gebeuren volgens Duitse normen aangezien er in Vlaanderen momenteel geen reglementering voorhanden is.

Hinder door laagfrequent geluid

We ondersteunen gemeenten bij klachten van laagfrequent geluid. Personen die hier hinder van ondervinden beschrijven dit vaak als het horen of ervaren van ‘een bromtoon’. We voeren metingen uit om de hinder in kaart te brengen en toetsen deze aan de richtlijnen.