Blader door onze beleidsnota platteland

publish date
04.02.2021
???module.newsItem.label.themes???

In december 2020 werd de beleidsnota Platteland goedgekeurd door de provincieraad. Je zal merken dat een integraal plattelandsbeleid voorop staat en dat veerkrachtige dorpen, open ruimte, lokale voedselstrategieën en korte keten belangrijke thema's zijn. 

Een plattelandsbeleid bestaat in onze provincie sinds 2004. In de aanloop naar de beleidsnota platteland 2020 - 2024 overlegde de dienst Platteland met de verschillende provinciale diensten. Ieder heeft vanuit zijn sector en eigen invalshoek een blik geworpen op het platteland en aangegeven welke aspecten van belang zijn om te worden aangepakt. Dankzij het overlegtraject werd duidelijk hoe andere diensten kijken naar het domein platteland. We gingen ook  bestuursniveau-overschrijdend in gesprek met met overheden, kennisinstellingen, private partners en middenveldorganisaties.

Samenwerken is voor ons platteland dan ook een sleutelwoord. Het toekomstige plattelandsbeleid maakt keuzes die van belang zijn voor onze provincie, maar die ook mee uitvoering geven aan het Europese en Vlaamse plattelandsbeleid.

In deze nota worden knelpunten benoemd en instrumenten ontwikkeld om in te spelen op de noden van het platteland. Er wordt voluit gekozen voor een integraal plattelandsbeleid dat als inzet de afstemming van de vele sectorale invalshoeken heeft en dit realiseert met projecten, overleg, beleidsplanning, onderzoek, subsidies en samenwerking. We zetten hierbij

in op 3 thema’s:

1. het veerkrachtiger maken van de dorpen;

2. behouden en versterken van de open ruimte;

3. het opzetten van lokale voedselstrategieën en het promoten en stimuleren van korte keten.