Plattelandssubsidies bieden antwoord op coronacrisis

publish date
28.03.2021

Ieder jaar dragen in de provincie Antwerpen tientallen lokale besturen, plaatselijke verenigingen, organisaties en ondernemers met innovatieve projecten bij tot de ontwikkeling van een dynamisch platteland. In 2022 kunnen weer nieuwe initiatieven opstarten met de steun van het provinciebestuur, de Vlaamse overheid en de Europese Unie. Nieuwe projecten moeten voor 27 april online worden aangemeld. Veerkracht van dorpen, open ruimte en landbouwverbreding zijn de centrale thema’s. 

In een crisissituatie komen sluimerende processen vaak extra duidelijk aan de oppervlakte. Sinds de uitbraak van het COVID-19-virus zien we dat bewuste consumenten meer dan ooit op zoek zijn naar gezond en lokaal geproduceerd voedsel. Tijdens hun vele fiets- en wandeltochten hebben mensen de waarde van voldoende groen en open ruimte weer ontdekt. Lokale besturen zijn zich meer bewust geworden van het belang van een buurtgerichte zorg en van de rol van vrijwilligers in een dorp, de strijd tegen eenzaamheid kkan je die kansen grijpen.

Veerkrachtige dorpen

Deze projecten kunnen gaan over dorpskernvernieuwingen na een participatietraject, herbestemming van gebouwen met een erfgoedwaarde, brede basisvoorzieningen voor een lokale gemeenschap, buurtgerichte zorg, armoede of vereenzaming op het platteland, dorpen en de omliggende open ruimte met elkaar verbinden,… Het is belangrijk dat na afloop van het project een blijvende, duurzame bijdrage is geleverd aan de dorpsontwikkeling en de inwoners bij het traject zijn betrokken. 

Lokale landbouw

Land- en tuinbouwers worden gestimuleerd om met verbredingsactiviteiten in dialoog te gaan met andere actoren in de samenleving. De mogelijkheden zijn legio: beleving op de boerderij, landbouweducatie, zorginitiatieven in een agrarische context … tot en met de rechtstreekse verkoop van hoeveproducten aan consumenten (korte keten). Ook innovatieve projecten rond energiebesparing en klimaatadaptatie zijn mogelijk. 

Open ruimte

De open ruimte is een kostbaar goed, dat we moeten koesteren en waar mogelijk versterken. Dat kan bijvoorbeeld door zonevreemd gebruik tegen te gaan, in te zetten op kwaliteitsvolle beleving van de open ruimte, een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor een goed evenwicht tussen natuur en landbouw en andere functies. 

Een goede voorbereiding is het halve werk

Een goed project is innovatief en heeft een duurzaam effect. Omdat het een brug slaat tussen verschillende beleidsdomeinen is het logisch dat er verschillende partners aan samenwerken. Het sluit uiteraard ook aan op de visie die het Antwerpse provinciebestuur heeft op het platteland. De Beleidsnota Platteland en het Provinciaal PlattelandsOntwikkelingsPlan (PPOP) kan je vinden op de website van de provincie Antwerpen.

Wie aan alle voorwaarden voldoet en actief wil meewerken aan de uitbouw van een dynamisch buitengebied komt mogelijk in aanmerking voor een plattelandssubsidie, gefinancierd door de provincie, de Vlaamse overheid en de Europese Unie. De eerste stap is heel eenvoudig. Je schrijft je idee bondig neer in een online formulier, dat je voor 27 april indient. Daarna bekijken de provinciale medewerkers voor welke subsidielijn je in aanmerking komt (Platteland Plus, Omgevingskwaliteit of LEADER) en welke verdere stappen je moet ondernemen. 

Lees je goed in en ga op zoek naar de juiste partners. Aarzel niet om onze provinciale medewerkers op voorhand te contacteren met al je vragen. Zij helpen je graag op weg naar een goed project.

Volgende van de detaillijst