Provincie Antwerpen zet voor Bruggenbeemd Herentals in op zuinig ruimtegebruik

publish date
08.02.2022
???module.newsItem.label.themes???

Bruggenbeemd ligt centraal tussen de Olympiadelaan, de spoorlijn en het centrum van de stad Herentals, dus ideaal voor stedelijke functies. Het is echter ook deel van de Netevallei en herbergt momenteel een voetbalclub, moestuinen, ziekenhuis en bos. Een harmonieus evenwicht tussen stedelijke functies, recreatie, erfgoed, natuur en water, dat is het doel van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Bruggenbeemd Herentals. De provincie Antwerpen heeft de eerste documenten afgewerkt, waarin de resultaten van het participatietraject van 2018 verwerkt zijn, en legt die nu voor aan het brede publiek.

Het gebied Bruggenbeemd in Herentals is deels aangeduid als woongebied en deels als woonuitbreidingsgebied, een reservezone voor woningen mocht daarvoor elders in de stad te weinig plek zijn. Je vindt er nu onder andere een voetbalclub, moestuinen, het ziekenhuis, de Kleine Nete en bos. Het is mogelijk om er de oude aarden stadsvesten opnieuw zichtbaar en toegankelijk te maken. Het is ook een geschikte locatie voor het ziekenhuis mocht dat in de toekomst kampen met plaatsgebrek. Met de opmaak van het PRUP Bruggenbeemd Herentals onderzoekt de provincie Antwerpen of en hoe de combinatie van al die ruimtevragers mogelijk is.

Ze wil in ieder geval met het PRUP de aanduiding “woon- en woonuitbreidingsgebied” aanpassen zodat het gebied deels open kan blijven voor water en natuur, en deels ontwikkeld kan worden voor stedelijke functies. De eerste documenten, de start- en procesnota, van het PRUP Bruggenbeemd Herentals zijn klaar. In de startnota staat wat de provincie Antwerpen met het PRUP wil bereiken en in de procesnota hoe ze het PRUP opmaakt.

De provincie Antwerpen komt tegemoet aan de vraag naar open ruimte. De Kleine Nete krijgt meer ruimte om op een meer natuurlijke manier te stromen. Samen met de partners bekijken we of we de Olympiadelaan kunnen verleggen om het open ruimtegevoel te vergroten. Als we dan ook de aarden stadsvesten opnieuw zichtbaar en toegankelijk maken, creëren we een symbolische onthaalpoort. Vermits de ligging vlakbij het station en het stadscentrum ideaal is voor verdere stedelijke ontwikkeling, voorzien we daarnaast ook een zone om te bebouwen. We denken daarvoor in eerste instantie aan het ziekenhuis, mocht hun huidige locatie te klein worden. We onderzoeken ook of er ondersteunende functies en/of woningen kunnen komen. Momenteel is er nog geen definitief plan maar we denken aan ongeveer 4 tot 5 ha bebouwing en 9ha open ruimte. Voor de publieke raadpleging nodigen we iedereen uit zijn mening te geven over de vijf voorliggende scenario’s.

In een volgende fase onderzoekt de provincie Antwerpen ook nog voor elk scenario de mogelijke impact op milieu en de financiële haalbaarheid. De stad zoekt alvast naar alternatieve locaties voor de moestuinen en de voetbalclub.

Participatietraject 2018

Reeds in 2018 verzamelde de provincie Antwerpen tijdens een participatietraject al heel wat suggesties, meningen, bedenkingen, twijfels en informatie over hoe het gebied er in de toekomst kan uitzien. Deze zijn in de startnota verwerkt. Samengevat vonden de deelnemers aan de participatiemomenten het goed om langs de Kleine Nete een brede zone voor water en natuur te reserveren maar hebben ze bedenkingen bij het toelaten van nieuwe stedelijke ontwikkeling. Ze behouden ook graag een plek voor de tuiniers en willen publieke toegang tot de groene long. Daarnaast willen ze meer duidelijkheid over welke maatregelen inzake mobiliteit nodig en haalbaar zijn.

Hoe je mening geven?

Tijdens de publieke raadpleging, die loopt van vrijdag 11 februari tot en met maandag 11 april 2022, kan iedereen zijn of haar mening over de startnota van het PRUP Bruggenbeemd Herentals geven. De provincie Antwerpen organiseert ook een infomarkt op dinsdag 22 februari 2022. Je leest daar op posters een samenvatting van de nota’s en je kunt er vragen stellen aan de projectmedewerkers. Omwille van de coronamaatregelen moet je vooraf een tijdslot reserveren om de infomarkt te bezoeken. Draag tijdens je bezoek een mondneusmasker, bewaar 1,5 meter afstand van anderen en respecteer de geldende coronamaatregelen.

Volgende stappen

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen het advies van de stad Herentals en verschillende instanties. Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging, en gebruikt ze om de startnota verder uit te werken tot een scopingnota.

Later, in de fase van het ontwerp-PRUP kun je via een openbaar onderzoek opnieuw je mening geven over het concreet uitgewerkte plan. Pas daarna komt de provincie Antwerpen tot een definitief PRUP dat de voorschriften voor toekomstige omgevingsvergunningen bepaalt.

Blijf je graag op de hoogte? Raadpleeg dan regelmatig de webpagina over de opmaak van het PRUP Bruggenbeemd Herentals. Je kunt je er ook abonneren op een digitale nieuwsbrief die je ontvangt telkens er nieuws is over de opmaak van het PRUP.

Gebiedsproject

De opmaak van dit PRUP kadert binnen het bredere samenwerkingsverband 'Bruggenbeemd'. De provincie Antwerpen, de stad Herentals, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Natuur en Bos, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Vlaamse Departement Omgeving zetten samen hun schouders onder een kwalitatieve ruimtelijke invulling van de vallei van de Kleine Nete in Herentals.

Foto van een deel van het gebied Bruggenbeemd in Herentals, met de Kleine Nete en voetbalclub
Foto van een deel van het gebied Bruggenbeemd in Herentals, met de Kleine Nete en voetbalclub