186 reacties voor een kwaliteitsvol ruimtelijk beleid

Van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 kon iedereen zijn mening geven over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en de bijhorende ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport). Daarmee wil de provincie Antwerpen het ruimtegebruik op haar grondgebied herdefiniëren want naast grondstoffen en energie wordt ruimte ook een schaars goed.

De Antwerpse provincieraad keurde op 27 oktober 2022 de ontwerpversie van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen goed. De provincie Antwerpen hield de pen vast; de gemeentebesturen en heel wat instanties werkten er aan mee. Tijdens het openbaar onderzoek van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 kon iedereen het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het bijhorende ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport) inkijken en erop reageren.

120 bezoekers

Op drie infomomenten verspreid in de provincie ontvingen we 120 bezoekers. Daarbij waren 51 van de 69 gemeentebesturen aanwezig, al dan niet met meerdere vertegenwoordigers. We ontvingen ook inwoners van onze provincie. Gelukkig, want het is tenslotte hun leefomgeving die we met het Beleidsplan Ruimte hertekenen.

186 reacties

Het openbaar onderzoek over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER leverde 98 reacties op. Die kwamen van particulieren, organisaties, gemeenteraden en dergelijke. In dezelfde periode als het openbaar onderzoek liep er ook een adviesronde. Die leverde 88 reacties van lokale besturen en het Vlaamse departement Omgeving op. Over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte ontvingen we 145 reacties en over het ontwerp-plan-MER 41.

Overzicht aantal reacties en adviezen op ontwerp-Beleidsplan Ruimte en bijhorend ontwerp-plan-MER

 

Net zoals bij de publieke raadpleging over de conceptnota zijn de meningen erg verdeeld en soms zelfs tegengesteld. Inspraak van betrokkenen en geïnteresseerden bij de latere uitvoering van het Beleidsplan Ruimte moet dus een belangrijk aandachtspunt zijn.

Wat zijn de volgende stappen?

De ontvangen reacties worden voorgelegd aan de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro). Die bekijkt alles en bepaalt wat met welke reactie moet gebeuren. Dat leidt tot een aangepaste versie van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen dat de provincieraad definitief vaststelt. Kan de Vlaamse overheid zich vinden in die definitieve versie, publiceren we die beslissing in het Belgisch Staatsblad en treedt het Beleidsplan Ruimte in werking. Het vervangt dan het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) uit 2001.

Waarom is een nieuw ruimtelijk beleid nodig?

De oppervlakte van onze provincie blijft gelijk terwijl de vraag naar ruimte alsmaar toeneemt. Er is ruimte nodig voor bijkomende gezinnen en bijkomende ontspanningsmogelijkheden, maar ook voor wateropvang, natuur, voedselproductie, energie, en zo verder. Mobiliteit is daarbij een grote uitdaging, door de verspreide bebouwing, het relatief grote aandeel van vrijstaande eengezinswoningen en onze grote afhankelijkheid van de auto. Verder moeten we trachten bedrijventerreinen maximaal efficiënt in te vullen en afwegingen maken met betrekking tot vrijgekomen gronden en verweefbaarheid van activiteiten. Met het Beleidsplan Ruimte dragen we bij aan oplossingen voor deze maatschappelijke evoluties. We maken nieuwe spelregels om onze schaarse ruimte anders te gebruiken en we rekenen daarvoor op de samenwerking met gemeenten en andere partners. Zo dragen we samen bij aan de realisatie van de SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Op de hoogte blijven?

Op de webpagina's over het Beleidsplan Ruimte vind je steeds de meest actuele informatie. Je kunt je er ook abonneren op de nieuwsbrief zodat je een mailtje ontvangt zodra er nieuws is over de opmaak van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen.
 

Campagnebeeld Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen
Campagnebeeld Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen