Ralycross-circuit in Arendonk wordt uitgebreid

publish date
18.07.2017

De provincie Antwerpen keurde op 22 juni het definitieve provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Uitbreiding rallycross-circuit Arendonk' goed. Daardoor kan het bestaande rallycross-circuit in Arendonk vergroot worden. Dat maakt wedstrijden op Belgisch en internationaal niveau mogelijk.

De vzw Glosso-Circuit startte zo’n 40 jaar geleden met rallycross op een terrein pal op de gemeentegrens van Arendonk en Oud-Turnhout. Bij de opmaak van het gewestplan kleurde de Vlaamse overheid het terrein deels in als gebied voor dagrecreatie en deels als natuurgebied. Daardoor mag enkel het deel van het circuit gelegen in dagrecreatie voor rallycross gebruikt worden en is het circuit te klein voor wedstrijden op Belgisch en internationaal niveau. Het nieuwe PRUP maakt van het volledige terrein recreatiezone waardoor rallycross weer op het volledige terrein mogelijk is.

Geluidshinder beperken met geluidmuur

In oktober 2016 keurde de Provincieraad het voorlopige PRUP goed. Uit het openbaar onderzoek, dat liep in december en januari, kwam de vraag om de geluidshinder voor de buurt optimaal te beperken. In het definitieve PRUP verplicht de provincie daarom een akoestische buffer, met name een geluidsmuur van 6 meter hoog rondom het hele terrein.

Verkeershinder verminderen met parkeermaatregelen

Momenteel parkeren bezoekers op alle mogelijke percelen in de buurt van het circuit. Dat verloopt heel chaotisch en creëert gevaarlijke situaties. Door het nieuwe PRUP grenzen de bezoekersparkings aan het circuit en worden ze ontsloten via de N139 (Schotelven). Dit om ook de verkeershinder in de buurt te beperken.

Volgende stappen

Nadat de Vlaamse regering het opgestelde provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan bekrachtigt, publiceert de provincie Antwerpen het in het Belgisch Staatsblad. 14 dagen na die publicatie treedt het PRUP in werking. Vanaf dan zijn de uitbreiding van het circuit, de aanleg van de parkings en geluidsbuffer mogelijk.

Tekort aan locaties voor geluidsproducerende sporten

De provincie Antwerpen kreeg van de Vlaamse overheid de taak om op zoek te gaan naar locaties voor geluidsproducerende sporten. Vlaanderen kampt immers met een tekort aan (o.a.) rallycross-circuits, schietstanden en terreinen voor motorcross. Een belangrijk deel van deze opdracht bestaat uit het verzekeren van de bestaande locaties, hun rechtszekerheid en hun verhouding tot de buurt te verbeteren. Het PRUP ‘Uitbreiding rallycross-circuit Arendonk’ kadert in deze opdracht.

Info en Contact

Volgende