Algemene provinciebelasting

Wie is de belasting verschuldigd?

Alle gezinnen die op 1 januari van het aanslagjaar hun hoofdverblijfplaats hebben in de provincie Antwerpen, zijn onderworpen aan de algemene provinciebelasting.

Onder gezin wordt verstaan:

  • een persoon die alleen leeft
  • twee of meer personen - al dan niet verwant - die gewoonlijk in een en dezelfde woning verblijven en er samenwonen

De belasting wordt gevestigd op naam van de referentiepersoon overeenkomstig de inschrijving in het bevolkingsregister.

Hoeveel bedraagt de belasting?

Voor 2019 is het tarief 38 euro.

Waarom betaal ik provinciebelasting?

Met de provinciebelasting financieren we de dienstverlening van de provincie Antwerpen:

- Provinciale domeinen (o.a. Rivierenhof, Vrijbroekpark, ):

- Jaarlijks trekken er meer dan 2.200.000 bezoekers erop uit in een provinciaal domein;

- Fietsostrades: gemiddeld 27.957 fietsers fietsen elke werkdag over de fietsostrades in onze provincie;

- 10.288 leerlingen en cursisten volgen een opleiding in het provinciaal onderwijs.

Daarnaast verzetten we ook veel werk dat minder zichtbaar, maar daarom niet minder noodzakelijk is. Bijvoorbeeld het onderhoud van 2.400 kilometer aan waterlopen waardoor we wateroverlast in onze provincie proberen te vermijden. Nog meer voorbeelden zie je in de infographic.

Waarom betaal ik een provinciebelasting terwijl de rol van provincies herbekeken wordt?

De provincie Antwerpen zal op termijn een aantal van haar taken overdragen aan de Vlaamse overheid of aan de gemeenten. Ondertussen werkt de provincie Antwerpen met evenveel inzet en energie verder.

Is vrijstelling van deze belasting mogelijk?

Sommige gezinnen worden inderdaad vrijgesteld van de algemene provinciebelasting.

De vrijstelling geldt voor de gerechtigden bedoeld in art. 37, §1 en § 19, eerste lid van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

De vermelde gerechtigden worden meestal aangeduid als "rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming" of "rechthebbenden op de voorkeurstarieven". Het recht wordt toegekend door de ziekenfondsen.

Ben je niet zeker of je recht hebt op dit statuut? Kijk dan in de eerste plaats naar de kleefzegels van je ziekenfonds. Onderaan op de kleefzegel staat de "code gerechtigde". Dat zijn twee getallen van 3 cijfers met een streepje tussen. Je hebt recht op de vrijstelling als het derde cijfer een 1 is. Enkele voorbeelden maken dit duidelijk: 441/461, 131-270, 111/111, 101/101. Andere cijfercombinaties zijn mogelijk, enkel het derde cijfer is van belang.
 

Kleefzegel ziekenfonds

Heb je nog bijkomende vragen over dit statuut, wend je dan tot je ziekenfonds voor meer informatie.

Ontvang je een aanslagbiljet en denk je recht te hebben op vrijstelling?

Breng dan een kleefzegel aan op het aanslagbiljet en zend het terug naar de dienst Fiscaliteit. Dit geldt als een aanvraag tot vrijstelling. Je moet dan niet betalen. 
LET OP:  je aanvraag tot vrijstelling moet gebeuren binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. Het recht op vrijstelling vervalt onherroepelijk als de termijn van twee maanden verstreken is.

Provinciebelasting gezinnen digitaal 

Het aanslagbiljet gezinnen kan je ook digitaal krijgen. Het enige dat je daarvoor moet doen is je vóór 15 februari 2020 registreren op het online belastingportaal. Je zal dan het nieuwe aanslagbiljet vanaf 2020 digitaal krijgen.