Veelgestelde vragen

Algemene vragen 

Waarom betaal ik provinciebelasting?

Hoe betaal ik de provinciebelasting?

Ik ben mijn aanslagbiljet verloren. Wat doe ik?

Ik heb het financieel moeilijk. Wat kan ik doen? 

Algemene provinciebelasting

Krijg ik uitstel van betaling door de coronacrisis?

Wie is belastingplichtig?

Wat is een gezin?

Wie moet de belasting niet betalen?

Toch een aanslagbiljet ontvangen en je denkt in aanmerking te komen voor vrijstelling?

Ik ben verhuisd en krijg nog een aanslag voor mijn oud adres. Is dit correct?

Kan ik vermindering of teruggave krijgen als ik geen volledig jaar in de provincie woon?

Moet ik mijn adreswijziging aangeven?

Moet ik toch betalen als ik een bezwaar indien?

Waarom is er geen onderscheid tussen een gezin van 1 of 2 personen?

Wat als de referentiepersoon van het gezin overlijdt na 1 januari van het aanslagjaar?

Waarom betaal ik provinciebelasting? 

Met de provinciebelasting financieren we de dienstverlening van de provincie Antwerpen. Dit gaat van de provinciale groendomeinen (o.a. Rivierenhof, Vrijbroekpark) over de aanleg van fietsostrades tot scholen.

Daarnaast verzetten we ook veel werk dat minder zichtbaar, maar daarom niet minder noodzakelijk is. Bijvoorbeeld het onderhoud van 2.400 kilometer aan waterlopen waardoor we wateroverlast in onze provincie proberen te vermijden.

Op onze website vind je meer informatie over de dienstverlening van de provincie.

Hoe betaal ik de provinciebelasting?

Je schrijft het te betalen bedrag van het aanslagbiljet over op:

- het rekeningnummer BE 80 7775 9105 0277 op naam van de provincie Antwerpen

- met de gestructureerde mededeling

Je vindt de betaalgegevens terug in de kader op het aanslagbiljet. 

Ik ben mijn aanslagbiljet verloren. Wat doe ik?

Neem contact op met de dienst fiscaliteit. Je kan per e-mail naar belastingen@provincieantwerpen.be of per post een kopie van je aanslagbiljet aanvragen.

Ik heb het financieel moeilijk. Wat kan ik doen?

Vraag per e-mail of per brief een gespreide betaling of een uitstel van betaling aan bij de dienst fiscaliteit.

Krijg ik uitstel van betaling door de coronacrisis?

Het provinciebestuur wil absoluut voorkomen dat inwoners in deze moeilijke tijden in financiële problemen komen. Daarom besliste de deputatie van de provincie Antwerpen om de algemene provinciebelasting vier maanden niet actief in te vorderen.

Als je jouw provinciebelasting niet kan betalen binnen twee maanden zoals vermeld op je aanslagbiljet, krijg je hiervoor vier maanden tijd. Als dit uitstel niet afdoende is, kan je best bijkomend afspraken maken met de dienst Fiscaliteit over een afbetalingsplan.

Wie is belastingplichtig?

De belasting wordt gevorderd van elk gezin dat op het grondgebied van de provincie Antwerpen zijn hoofdverblijf heeft op 1 januari van het aanslagjaar. Het is een belasting voor alle gezinnen die wonen in de provincie Antwerpen.

De belasting wordt gevestigd op naam van de referentiepersoon van het gezin overeenkomstig de inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente, stad of district.

Wat is een gezin?

Als ‘gezin’

 wordt beschouwd voor de toepassing van de algemene provinciebelasting: hetzij een persoon die alleen

 leeft,hetzij twee of meer personen die, al dan niet verwant, gewoonlijk in één en dezelfde woning of woongelegenheid verblijven en er samenwonen.

Wie moet de belasting niet betalen?

•     De referentiepersoon die op 1 januari 2020 geniet van het recht op verhoogde tegemoetkoming.

•     De referentiepersoon die op 1 januari 2020 geniet van het recht op maatschappelijke integratie en bijvoorbeeld een leefloon ontvangt.

Toch een aanslagbiljet ontvangen en je denkt in aanmerking te komen voor vrijstelling?

Stuur het aanslagbiljet terug, samen met een attest van het OCMW dat aantoont dat je op 1 januari 'recht op maatschappelijke integratie' had, of met een attest van je ziekenfonds dat aantoont dat je op 1 januari 'recht op verhoogde tegemoetkoming' had.

Kleefbriefjes van het ziekenfonds worden niet als bewijs aanvaard.

Let op: de persoon die op het attest vermeld staat, moet dezelfde zijn als de referentiepersoon op wiens naam de belasting is gevestigd.

Terugzenden kan per e-mail naar belastingen@provincieantwerpen.be of per post naar provincie Antwerpen, dienst Fiscaliteit, Koningin Elisabehtlei 22, 2018 Antwerpen. Je hebt hiervoor drie maanden de tijd (te tellen vanaf de derde werkdag na de verzenddatum van het aanslagbiljet).

Ik ben verhuisd en ik krijg nog een aanslag voor mijn oud adres. Is dit correct?

Ja, indien je op 1 januari nog ingeschreven bent op je oud adres krijg je nog een aanslagbiljet voor je oud adres aangezien de belasting wordt gevestigd op het adres waar je volgens het bevolkingsregister op 1 januari van het aanslagjaar bent ingeschreven. Je betaalt dan dat jaar niet voor je nieuw adres.

Kan ik vermindering of teruggave krijgen als ik geen volledig jaar in de provincie woon?

Neen. De algemene provinciebelasting is jaarlijks en ondeelbaar. Als je na 1 januari naar een andere provincie verhuist, betaal je in die provincie geen algemene provinciebelasting voor dat jaar.

Moet ik mijn adreswijziging aangeven?

Neen. De aanslagen worden opgemaakt op basis van de gegevens van het bevolkingsregister. Adreswijzigingen moet je dus enkel melden bij de dienst bevolking van je gemeente, stad of district.

Moet ik toch betalen als ik een bezwaar indien?

Ja, als je een bezwaar hebt ingediend moet je alleszins het niet-betwiste gedeelte van de belasting betalen.

Waarom is er geen onderscheid tussen een gezin van 1 of 2 personen?

Gezinnen met meer personen hebben niet altijd meer (financiële) draagkracht dan alleenwonenden. Er zijn ook gezinnen met meer personen, maar slechts één inkomen. Er zijn bijvoorbeeld steeds meer alleenstaande ouders. Het aantal gezinsleden is dan ook geen juiste indicator voor de draagkracht van een gezin. Een eenheidstarief, met een sociale correctie voor de gezinnen die het financieel moeilijk hebben, is daarom een eerlijker systeem.

Gezinnen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming of recht op maatschappelijke integratie (leeflon) worden vrijgesteld van de belasting.

Wat als de referentiepersoon van het gezin overlijdt na 1 januari van het aanslagjaar?

Het aanslagbiljet moet door de erfgenamen worden betaald. Enkel wanneer de erfgenamen de aanslag verwerpen moet de belasting niet worden betaald. Bij verwerping moet een bewijs aan de dienst fiscaliteit worden bezorgd.