Provinciebelasting op de bedrijven

Belastingplichtigen

De volgende natuurlijke en rechtspersonen, die over één of meerdere vestigingen beschikken in de provincie Antwerpen, zijn onderworpen aan de provinciebelasting op de bedrijven:

  • handelaars
  • zelfstandige diensten- of zorgverstrekkers
  • beoefenaars van vrije beroepen (ook stagiairs)
  • handels- en nijverheidsondernemingen
  • openluchtrecreatieve bedrijven
  • agrarische bedrijven
  • vennootschappen, inrichtingen of instellingen   

Het is niet noodzakelijk dat voormelde personen of bedrijven een activiteit uitoefenen. De provinciebelasting is immers geen belasting op de activiteit, maar een belasting op de vestiging.

Zo zijn bijvoorbeeld ook slapende vennootschappen onderworpen aan de provinciebelasting op de bedrijven. Ook vennootschappen in vereffening, waarvan de activiteit zich beperkt tot de vereffeningsverrichtingen, zijn aan de belasting onderworpen.

Zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen zijn belastingplichtig zodra en zolang zij op zelfstandige basis werken of kunnen werken. Het reglement omschrijft dit als 'een zelfstandige activiteit uitoefenen of één of meerdere daden gesteld hebben die de uitoefening van een zelfstandige beroepswerkzaamheid toelaten, kunnen toelaten of doen vermoeden'. Onder de bedoelde 'daden' valt bijvoorbeeld de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).