Algemene provinciebelasting op bedrijfsvestigingen

Belastingplichtigen

Volgende belastingplichtigen zijn onderworpen aan de algemene provinciebelasting op bedrijfsvestigingen:

  • het bedrijf
  • de zelfstandige in hoofd- of bijberoep
  • de vennootschap
  • de vennootschap in vereffening 

Het is niet noodzakelijk dat deze personen of bedrijven een activiteit uitoefenen. De provinciebelasting is immers geen belasting op  activiteit, maar een belasting op de vestiging.

Zo zijn slapende vennootschappen onderworpen aan de provinciebelasting op de bedrijven.

Ook vennootschappen in vereffening, waarvan de activiteit zich beperkt tot de vereffeningsverrichtingen, zijn aan de belasting onderworpen.

Natuurlijke personen zijn belastingplichtig zodra en zolang zij, in hoofd- of bijberoep, op zelfstandige basis werken of kunnen werken. Het reglement omschrijft dit als 'een zelfstandige activiteit uitoefenen of één of meerdere daden gesteld hebben die de uitoefening van een zelfstandige beroepswerkzaamheid toelaten, kunnen toelaten of doen vermoeden'. Onder de bedoelde 'daden' valt bijvoorbeeld de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).