Bezwaren

Kan ik bezwaar aantekenen tegen het aanslagbiljet? 

Ja, als je van mening bent dat een bepaalde belastingaanslag onterecht is, dan kan je er bezwaar tegen aantekenen. Het kan per e-mail naar belastingen@provincieantwerpen.be of per post, gericht aan de Deputatie van de provincie Antwerpen, ter attentie van Belastingbezwaren, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

Let erop dat:

  • de deputatie van de provincie Antwerpen je bezwaar ontvangt binnen de drie maanden na ontvangst van het aanslagbiljet (te tellen vanaf de derde werkdag na de verzenddatum van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag);
  • je de reden geeft waarom de aanslag volgens jou niet terecht is;
  • je het kohierartikel vermeldt;
  • je uitdrukkelijk vraagt naar een hoorzitting als je je bezwaar ook mondeling wil toelichten.

Kan ik beroep aantekenen bij de rechtbank?

Als de deputatie het bezwaar niet of slechts gedeeltelijk aanvaardt, kan je in beroep gaan tegen de beslissing. Dat kan achtereenvolgens bij:

  • de Rechtbank van Eerste Aanleg
  • het Hof van Beroep
  • het Hof van Cassatie

Moet ik toch betalen als ik een bezwaar indien?

Het bedrag dat je betwist moet je, in afwachting van de deputatiebeslissing, nog niet betalen.

Als je de aanslag niet volledig betwist moet je wel het niet betwiste gedeelte betalen.

Een bezwaar heeft echter geen invloed op de betalingstermijn. Als je bezwaar wordt afgewezen val je dus terug op de verplichting tot betalen binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Als je wel betaalt en je bezwaar wordt ingewilligd, dan wordt het onverschuldigde bedrag terugbetaald. Je hebt dan eventueel recht op moratoriumintresten. Dat is een bijkomende intrest op het terug te betalen bedrag. De intrest is afhankelijk van de grootte van het bedrag en de termijn tussen je betaling en de terugbetaling.

Als je niet betaalt en je bezwaar wordt uiteindelijk afgewezen, kan je nalatigheidsintresten verschuldigd zijn.