Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Waarom betaal ik provinciebelasting?

Hoe betaal ik de provinciebelasting?

Ik ben mijn aanslagbiljet verloren. Wat doe ik?

Ik heb het financieel moeilijk. Wat kan ik doen?

Provinciebelasting op de bedrijven

Krijgt mijn bedrijf uitstel van betaling door de coronacrisis?

Wie is belastingplichtig?

Ben ik verplicht aangifte te doen?

Waar vind ik een aangifteformulier?

Is een zelfstandige in bijberoep ook onderworpen aan deze belasting?

Ik werk als zelfstandige in mijn eigen woning en heb geen aparte ruimte voor mijn beroep, moet ik dan een vestiging aangeven?

Ik werk als zelfstandige uitsluitend op verplaatsing, moet ik dan een vestiging aangeven?

Is een slapende vennootschap belastingplichtig?

Is een vennootschap in vereffening ook belastingplichtig?

Kan ik een gedeeltelijke terugbetaling krijgen bij een stopzetting van een bedrijf of een vestiging in de loop van het jaar?

Moet ik toch betalen als ik een bezwaar indien?

Waarom krijg ik een kennisgeving van ambtshalve inkohiering?

Waarom wordt er een verhoging aangerekend bij mijn aanslag?

Wat als ik niet akkoord ga met een belastingverhoging?

Waarom betaal ik provinciebelasting?

Met de provinciebelasting financieren we de dienstverlening van de provincie Antwerpen. Dit gaat van de provinciale groendomeinen (o.a. Rivierenhof, Vrijbroekpark) over de aanleg van fietsostrades tot scholen.

Daarnaast verzetten we ook veel werk dat minder zichtbaar, maar daarom niet minder noodzakelijk is. Bijvoorbeeld het onderhoud van 2.400 kilometer aan waterlopen waardoor we wateroverlast in onze provincie proberen te vermijden.

Op onze website vind je meer informatie over de dienstverlening van de provincie.

Hoe betaal ik de provinciebelasting?

Je schrijft het te betalen bedrag van het aanslagbiljet over op:

het rekeningnummer BE 80 7775 9105 0277 op naam van de provincie Antwerpen

- met de gestructureerde mededeling

Je vindt de betaalgegevens terug in de kader op het aanslagbiljet.

Ik ben mijn aanslagbiljet verloren. Wat doe ik?

Neem contact op met de dienst Fiscaliteit. Je kan per e-mail naar belastingen@provincieantwerpen.be of per post een kopie van je aanslagbiljet aanvragen.

Ik heb het financieel moeilijk. Wat kan ik doen?

Vraag per e-mail of per brief een gespreide betaling of een uitstel van betaling aan bij de dienst Fiscaliteit.

Krijgt mijn bedrijf uitstel van betaling door de coronacrisis?

Ja, omdat veel bedrijven op financieel vlak problemen ondervinden door de coronacrisis, voorziet de provincie Antwerpen een overbruggingsmaatregel.

De deputatie beliste om de bedrijven een extra betaaltermijn van twee maanden toe te kennen bovenop de wettelijke betaaltermijn die vermeld staat op het aanslagbiljet. Je hebt dus vier maanden de tijd om uw provinciebelasting te betalen. Tot 5 oktober zal de provincie je belastingschuld niet actief invorderen. Na deze periode zetten we de normale inningsprocedure verder.

Indien je binnen deze verlengde betalingsperiode niet je volledige schuld kan vereffenen, vraag dan tijdig schriftelijk een afbetalingsplan of betalingsuitstel. Je kan dit aanvragen (bij voorkeur) via e-mail aan belastingen@provincieantwerpen.be of per brief.

Wie is belastingplichtig?

Het bedrijf, de natuurlijk persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent (ook stagiars), de vennootschap, de vennootschap in vereffening, ... is belastingplichtig.

Ben ik verplicht aangifte te doen?

Ja, elke belastingplichtige moet jaarlijks bij de dienst Fiscaliteit aangifte doen voor al zijn vestigingen in de provincie Antwerpen. Ook elke wijziging aan een bestaande vestiging (ander adres, andere oppervlakte,…) moet worden aangegeven. De aangifte 

moet ten laatste op 20 april toekomen bij de dienst Fiscaliteit.

Deze aangifteplicht valt weg als de belastingplichtige het vorige jaar voor deze vestiging werd belast op basis van een correcte aangifte en voor zover de belastingplichtige dit jaar een voorstel van aangifte ontvangt. In dat geval moet er enkel aangifte gedaan worden van eventuele wijzigingen. Voor deze vestigingen verzendt de dienst fiscaliteit dus een voorgedrukt formulier ‘voorstel van aangifte’ met de gekende gegevens. Dit formulier vermeldt uitdrukkelijk dat het niet moet worden teruggezonden indien er niets gewijzigd is.

Waar vind ik een aangifteformulier?

Voor elk vestigingsadres dat bij de dienst fiscaliteit gekend is ontvang je een aangifteformulier per post of digitaal.

Voor andere vestigingen kan je een formulier downloaden op https://belastingen.provincieantwerpen.be.

Op aanvraag stuurt de dienst fiscaliteit ook bijkomende formulieren per e-mail op.

Je mag ook aangifte doen (per e-mail of per post) zonder gebruik te maken van de standaardformulieren.

Is een zelfstandige in bijberoep ook onderworpen aan deze belasting?

Ja. Ook personen met zelfstandige activiteiten in bijberoep zijn belastingplichtig.

Ik werk als zelfstandige in mijn eigen woning en heb geen aparte ruimte voor mijn beroep, moet ik dan een vestiging aangeven?

Ja. Een aparte ruimte is niet vereist om belastbaar te zijn. Je bent in het kader van je beroepswerkzaamheid bereikbaar op je privéadres en van daaruit wordt je beroepswerkzaamheid gestuurd en gecoördineerd.

Ik werk als zelfstandige uitsluitend op verplaatsing, moet ik dan een vestiging aangeven?

Ja, elke zelfstandige valt onder de provinciebelasting op de bedrijven. Indien je uitsluitend ambulant je beroep uitoefent, dan word je geacht deze activiteit te organiseren vanuit je thuisadres. Je moet dan je thuisadres aangeven als vestiging. Enkele voorbeelden van ambulante activiteiten zijn: huis-aan-huisverkoop, marktkramers, homeparty's, lichaamsverzorging aan huis, ...

Is een slapende vennootschap belastingplichtig?

Ja. Er hoeft geen activiteit te zijn opdat er belastingplicht zou zijn.

Is een vennootschap in vereffening ook belastingplichtig?

Ja. Zolang de vereffening niet gesloten is, blijft de vennootschap bestaan en is ze dus belastingplichtig.

Kan ik een gedeeltelijke terugbetaling krijgen bij een stopzetting van een bedrijf of een vestiging in de loop van het jaar?

Neen. De belasting is jaarlijks en ondeelbaar. De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend om de belastingplicht vast te stellen.

Moet ik toch betalen als ik een bezwaar indien?

Ja, als je een bezwaar hebt ingediend moet je alleszins het niet-betwiste gedeelte van de belasting betalen.

Waarom krijg ik een kennisgeving van ambtshalve inkohiering?

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.

Alvorens tot inkohiering wordt overgegaan krijg je een kennisgeving van ambtshalve inkohiering, ten eerste om je toe te laten de vermelde gegevens na te kijken en, zo nodig, verbeterd terug te sturen. Je hebt daar een maand de tijd voor, te rekenen de 3de werkdag volgend op de verzenddatum van de kennisgeving.

Ten tweede krijg je een kennisgeving van ambtshalve inkohiering om je te informeren dat een verhoging zal worden toegepast en wat het bedrag is van die verhoging.

Waarom wordt er een verhoging aangerekend bij mijn aanslag?

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd na verzending van een kennisgeving van ambtshalve inkohiering.

De ambtshalve inkohiering gebeurt met een verhoging.

Wat als ik niet akkoord ga met een belastingverhoging?

Je hebt een maand vanaf de derde werkdag volgend op de verzenddatum van de kennisgeving, de tijd om te reageren op het aangetekend schrijven dat de belastingaanslag voorafgaat. Indien je niet akkoord gaat met de vastgestelde overtreding moet je alsnog bewijzen dat je aangifte tijdig en correct werd ingediend. Je kunt ook reageren als je niet akkoord gaat met de ambtshalve vastgestelde gegevens.