28 januari 2021

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Provincieraad. Overlijden van de heer Peter Bellens, provincieraadslid. Opvolging.

0/2 Wijziging van de vertegenwoordiging van de N-VA-fractie in de raad van bestuur van het APB Toerisme Provincie Antwerpen. Goedkeuring.

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

 

1/1

Uitvoering RSPA: PRUP “Specifiek Economisch Knooppunt Arendonk” – Arendonk – goedkeuring bestek en lastvoorwaarden. Goedkeuring. (pdf)

1/2

Erediensten. Antwerpen. Islamitische gemeenschap Attaqwa. Budget 2021 en jaarverslag 1 juli 2019 – 30 juni 2020. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

1/3

Erediensten. Mol. Islamitische gemeenschap Ensar. Budget 2021 en jaarverslag 1 juli 2019 – 30 juni 2020. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

 

2/1

Provinciaal Plattelandsontwikkelingsplan (PPOP) 2021-2022. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Wonen. Sociale Huisvesting. Vraag van cvba Lierse Maatschappij voor de Huisvesting tot overdracht van de 400 aandelen van de Provincie Antwerpen aan de gemeenste Ranst. Goedkeuring. (pdf)

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

 

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

 

4/1

Medewerking Kruispuntbank. Gerechtigden verhoogde tegemoetkoming en gerechtigden maatschappelijke integratie. Belastingvrijstellingen. Kennisname. (pdf)

4/2

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Project provinciehuis. Ontwerpopdracht. Vaststellingsovereenkomst. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. aVant. Campus Jacob Jordaensstraat. Turnzaal. Vernieuwen buitenschrijnwerk. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Provinciale overheidsopdrachten. Ranst/Emblem. APB Campus Vesta. Loodsen voor technische hulpverlening. Uitvoeren van dakwerken. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing art. 43 §2 11° van het provinciedecreet. Raamovereenkomst voor het aanstellen van een ontwerper voor infrastructuurwerken op afroep gedurende een periode van 4 jaar. Selectieleidraad en keuze van gunningswijze. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Vastgoed. Beerse. Laakbeek (A.9.05). Inneming Aquafin ter hoogte van Tempelstraat. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Vastgoed. Edegem. Terlindenloop (A.S.10.6.1) en Molenloop (A.S.10.6.1.2). Verlegging voor verkaveling langs de Prins Boudewijnlaan. Overdracht gronden aan de provincie Antwerpen. Goedkeuring. (pdf)

4/8

Vastgoed. Mechelen. Hanswijkbeek (A.2.04). Verlegging ter hoogte van de Proximus-site (tussen Delling- en Struikheidestraat). Grondaankoop. Goedkeuring. (pdf)

4/9

Vastgoed. Olen. Verkoop woning Lichtaartseweg 198. Goedkeuring. (pdf)

4/10

Vastgoed. Beekherstelproject 2020-2025: Desselse en Zwarte Nete. Retie. Zwarte Nete (A.8.22.1). Perceel 642h langs de Molsebaan. Grondaankoop en -verkoop. Goedkeuring. (pdf)

4/11

Vastgoed. Puurs. Woningen Hoogstraat 89 en 91. Tekoopstelling via Biddit. Goedkeuring. (pdf)

4/12

Vastgoed. Ranst. Molenbeek (A.8.03.3). Ruiling naar aanleiding van verlegging. Goedkeuring. (pdf)

4/13

Vastgoed. Fietsostrade F1 Antwerpen-Brussel. Gedeelte Mechelen-Zemst. Aankoop innemingen 7 en 8. Goedkeuring. (pdf)

4/14

Vastgoed. Geel. Fietsostrade Herentals-Balen - fase 2 - deelproject 12. Grondruil. Goedkeuring. (pdf)

5. Moties

 

6. Interpellaties

 

6/1

Interpellatie in verband met telewerk: mogelijke kosten en baten, ingediend door Tobias Daneels (Groen).

7. BESLOTEN VERGADERING