Skip to main content

We leiden water in goede banen

Volgens de visie van het integraal waterbeleid beheert de provincie de onbevaarbare waterlopen op een duurzame manier en proberen we menselijke gebruiksfuncties met ecologische functies te verzoenen. Ontdek hier hoe we dat doen.

We trekken beleidsmatig aan de kar

De provincie gaat voortdurend in overleg met spelers uit de landbouw en natuursector, ruimtelijke ordening of recreatie. Ook de samenwerking met andere waterbeheerders zoals gemeenten, polders en wateringen, de Vlaamse Overheid en onze Nederlandse buren staat centraal. Immers: water kent geen grenzen en belangt veel mensen aan. 

De provincies zijn daarnaast vertegenwoordigd in de overlegstructuren die opgericht zijn in het kader van het decreet Integraal Waterbeleid. De provincie Antwerpen zetelt in de bekkenstructuren van 4 bekkens (Nete, Dijle-Zenne, Maas en Benedenscheldebekken).

De Europese kaderrichtlijn Water verplicht de lidstaten duurzaam met water om te springen. Daarvoor moeten ze beheerplannen opstellen per stroomgebied. Die plannen bevatten onder meer de extra maatregelen die een lidstaat de komende jaren zal nemen om de toestand van het water te verbeteren. Eind 2015 keurde de Vlaamse regering de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas met planperiode 2016-2021 goed. 

Voor meer info omtrent de planvorming, de structuren en de procedures in het kader van het decreet integraal waterbeleid kan je terecht op de website www.integraalwaterbeleid.be of bij onze beleidsadviseurs. 

We beheren 2.400 kilometer waterlopen

Om het beheer van waterlopen in goede banen te leiden, hebben we onze provincie onderverdeeld in 6 districten. In elk district zorgen een verantwoordelijke en een controleur voor het dagelijkse beheer en de advisering en opvolging van omgevingsdossiers. Heb je vragen over het onderhoud van een waterloop? Wil je werken laten uitvoeren aan een waterloop? Onze medewerkers helpen je graag verder.

We geven iedereen droge voeten

De provincie Antwerpen maakt werk van een gezonde waterhuishouding binnen haar grondgebied. We geven waterlopen de ruimte om te (over)stromen waar het kan zodat woonkernen gespaard blijven van wateroverlast. We herwaarderen valleigebieden, herstellen fauna en flora en wapenen onze provincie tegen klimaatverstoring en droogte.

Meer info over de projecten die we beheren? 

Check onze projectpagina's!

Altijd dichtbij

Goed samenwerken begint bij een goede dialoog. De provincie Antwerpen wil dan ook maximaal bereikbaar zijn voor lokale besturen. Elk jaar bezoeken we iedere gemeente en zitten we samen met het lokaal bestuur en andere stakeholders rond waterbeleid. Onze districtscontroleurs, jouw aanspreekpunt, staan klaar om je te ondersteunen. Vragen, bezorgdheden en vaststellingen rond een waterloop in jouw gemeente kan je ook steeds doorgeven in het 'meldpunt waterlopen'.

Gerelateerd aanbod

  • Plan Vandaag Provincie Antwerpen maakt zich klaar voor een leefbare en klimaatveilige toekomst. Meer dan 200 klimaatacties staan op stapel. Ook ondersteunende maatregelen voor lokale besturen.
  • Wateroverlast ​​Ontdek hoe de provincie Antwerpen lokale besturen ondersteunt om wateroverlast door overvloedige regen aan te pakken.
  • Droogtemaatregelen ​​Omgaan met droogte wordt één van de voornaamste uitdagingen in de toekomst. Om de problemen het hoofd te bieden, werkt de provincie Antwerpen een droogteplan uit.