Op inspiratiereis voor Boer(en)Bedrijf(en)Match

publish date
17.05.2023

40 experten namen deel aan de inspiratiereis op 10 maart die kadert binnen het project Boer(en)Bedrijf(en)Match. De afgelopen twintig jaar verdwijnt er in Vlaanderen dagelijks 5 tot 7 hectare aan open ruimte. Dat stelt de landbouwsector voor grote uitdagingen. Het aantal actieve landbouwers daalt en de vrijgekomen ruimte krijgt te vaak een zonevreemd gebruik. Dit speelt de verharding en versnippering in Vlaanderen in de kaart, zet de beschikbare landbouwruimte verder onder druk én zorgt voor een stijging van de vastgoedprijzen in agrarisch gebied.

Zoeken naar een oplossing

Binnen het plattelandsproject Boer(en)Bedrijf(en)Match wordt geëxperimenteerd met het ruimtelijk sturen van activiteiten vanuit gebiedsmanagement om zo aan landbouwers ruimte te bieden. Om dit te laten slagen wordt gelijktijdig ingezet op agrarische herontwikkeling, zonevreemd hergebruik én gedragen ontharding. Zo wordt gezocht naar een perspectief voor elk uitbollend landbouwbedrijf, op maat van de locatie en de omgeving.  Om dit te realiseren is het noodzakelijk om te komen tot een praktisch uitvoerbaar beleid om concreet aan de slag te gaan met uitbollende of stopgezette landbouwzetels. De bezochte cases in Nederland hebben een dergelijk beleid uitgewerkt.

Kijken bij de buren

De inspiratiereis naar Noord-Brabant en de Duin- en Bollenstreek werd georganiseerd om meer inzicht te krijgen in wat deze aanpak inhoudt en welke de randvoorwaarden en de lessen zijn die hieruit kunnen worden getrokken. Interessant aan de cases is verder ook het gegeven dat lokale besturen, zoals een provincie of een groep van gemeenten, zelf concreet aan de slag gaan in de open ruimte. 

Zowel politieke mandatarissen, ambtenaren van lokale besturen en landbouwvertegen-woordigers werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze inspiratiedag. In totaal gingen een 40-tal deelnemers mee, waaronder de gedeputeerde voor landbouw en plattelandsbeleid en voorzitter van de POM Antwerpen, Kathleen Helsen.

PDPO-project Agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur
pom