Slotconferentie FABulous Farmers

publish date
09.10.2023

Op donderdag 28 september 2023 vond in het Vlaams Parlement in Brussel de slotconferentie van het Interreg NWE-project FABulous Farmers plaats. Binnen dit project werkten landbouwers uit zes verschillende landen aan het verhogen van de functionele agrobiodiversiteit (FAB) op hun bedrijf door diverse FAB-maatregelen te nemen op hun percelen, zoals gebruik van groenbedekkers en mengteelten, inzaaien van geselecteerde akkerranden of agroforestry. Ook formuleerde het partnerschap aanbevelingen voor het Europese landbouwbeleid (GLB). Tijdens de slotconferentie gaf Ricard Ramon, Deputy Head of Unit DG Agriculture and Rural Development van de Europese Commissie, mee hoe deze aanbevelingen aan bod komen in het huidige GLB. 

Groepsfoto slotconferentie FABulous Farmers 20230928

FABulous Farmers actief in zes landen

Sinds 2019 bundelden vijftien Europese partners uit België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland de krachten binnen het project FABulous Farmers. In veertien pilootgebieden werd er nauw samengewerkt met landbouwers, burgers, beleidsmakers en andere belanghebbenden. Het doel van het project is om landbouw minder afhankelijk te maken van externe inputs zoals kunstmest en gewasbeschermingsproducten. Het toepassen van functionele agrobiodiversiteit (FAB), ofwel het gericht stimuleren van biodiversiteit om ecosysteemdiensten te leveren aan landbouw, is daarbij van cruciaal belang. Een mooi voorbeeld zijn bloemenranden die specifiek samengesteld zijn om natuurlijke vijanden aan te trekken die in aanpalende gewassen plaaginsecten bestrijden. 

Door het toepassen van dit soort maatregelen kan het gebruik van externe inputs met 30% dalen. Het systematisch toepassen van functionele agrobiodiversiteit kan een belangrijke bijdrage leveren aan een landbouwsysteem dat minder externe inputs nodig heeft en dat bijdraagt aan een biodivers en klimaatrobuust platteland. 
 

Slotconferentie in het Vlaams Parlement

Naar aanleiding van de afloop van het project vond de slotconferentie in Brussel plaats. De vele georganiseerde activiteiten tijdens het project en de bereikte resultaten kregen aandacht van de sprekers en tijdens een infomarkt. Tijdens plenaire sessies deelden verschillende projectpartners hun bevindingen rond de wetenschappelijke kennisopbouw, de uitwisseling tussen groepen landbouwers, het betrekken van burgers en de financiële haalbaarheid van functionele agrobiodiversiteit. 

Sfeerbeeld slotconferentie FABulous Farmers Vlaams Parlement september 2023

FAB binnen het (Europees) beleid

Om de FAB-maatregelen te verankeren binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en enkele drempels voor landbouwers om met FAB aan de slag te gaan weg te werken, schreef het consortium zeven beleidsaanbevelingen. Tijdens de slotconferentie in Brussel lichtte Ricard Ramon, Deputy Head of Unit DG Agriculture and Rural Development van de Europese Commissie toe hoe de Europese Commissie deze maatregelen in rekening bracht binnen het huidige Europese Landbouwbeleid (GLB) en hoe dit in het volgende GLB verder aangepakt kan worden. Met het GLB wil de EU immers meer flexibiliteit geven aan landbouwers die aan de slag willen gaan met FAB-maatregelen op hun bedrijf. De lidstaten krijgen meer flexibiliteit via de wetgeving om meer te kunnen inzetten op klimaatrobuustheid en biodiversiteit. Functionele AgroBiodiversiteit ondersteunt het Europese beleid, maar het Europese beleid ondersteunt ook de functionele AgroBiodiversiteit. Zo ontstaat er een mooie wisselwerking.

logo's projectpartners FABulous Farmers