Provincie Antwerpen antwoordt met investeringsplan op de COVID-19-crisis

publish date
17.12.2020
???module.newsItem.label.themes???

De Antwerpse provincieraad stelde op 10 december haar kredieten voor 2021 vast. Ondanks een coronakost van 6,4 miljoen euro in 2020 blijft de provincie Antwerpen op koers met haar meerjarenplan en geeft ze met een investeringsbeleid van 39,8 miljoen euro een antwoord op de COVID-19-crisis. Daarnaast wordt in 2021 een lange termijn doorstart- en transitieplan complementair aan de andere overheden opgestart met onder meer een herstartplan voor de toerismesector van de provincie Antwerpen. Tot slot zet de provincie het meerjarenplan in als instrument om een standvastig antwoord te bieden op de maatschappelijke uitdagingen, die door de voorbije maanden extra aan de oppervlakte zijn gekomen.

De gezondheidscrisis kostte de provincie zo’n 6,4 miljoen euro. Het betreft zowel uitgaven als gederfde inkomsten zoals huur- en concessiekwijtscheldingen. Op deze manier pompte de provincie zuurstof bij die nodig was om de eerste schokken van de crisis te kunnen verwerken. Er werd ingegrepen waar nodig waarbij enerzijds kort op de bal werd gespeeld, maar anderzijds ook blijvend werd ingezet op structureel beleid op middellange en lange termijn. Dankzij dit beleid heeft de provincie de armslag om in 2021 een begroting voor te leggen met investeringen. Ondanks corona kan de provincie in 2021 haar exploitatie-uitgaven en investeringen onverminderd blijven doen, welke in tijden als deze een enorme meerwaarde zijn.

 

De provincie Antwerpen kiest ook resoluut voor een lange termijn doorstartplan dat complementair is aan de andere overheden en schrijft in op de Europese, federale en Vlaamse herstelplannen vanuit de eigen expertisegebieden. Zo heeft de versterking van ons vergunningsbeleid gerendeerd in een snelle vergunning voor Pfizer en Janssens Pharmaceutica met betrekking tot productie-eenheden voor een vaccin. De provincie Antwerpen kan op vlak van innovatie, onderwijs, digitalisering en tot slot water en groen onderscheiden en de bovenliggende herstelplannen versterken. 

 

Uiteraard laat het ongewone jaar 2020 zich budgettair voelen. Tot nog toe heeft het toepassen van alle crisismaatregelen de provincie Antwerpen al zo’n 6,4 miljoen euro gekost, onder andere door financiële verliezen bij de extern verzelfstandigde agentschappen en minder ontvangsten door het wegvallen van inkomsten en als gevolg van vrijstellingen aan concessiehouders. Maar door de overschotten van 2019 in 2020 niet uit te geven, kan het jaar toch financieel gezond afgesloten worden. Dat maakt dat de provincie– ook al hebben we een moeilijk jaar gehad -  niét om steun moeten aankloppen, noch bij andere overheden, noch bij de burgers. 

Acht speerpunten

  1. Binnen ons fietsbeleid is de aanleg van fietsostrades het paradepaardje. Voor 2021 staat een bedrag van € 10.375.000 aan uitgaven voor eigen investeringen in fietsostrades ingeschreven. Voor gemeenten die zelf infrastructuur aanleggen op het BFF voorzien we een subsidiebedrag van € 4.000.000.
  2. Er wordt € 6.000.000 geïnvesteerd in nieuwe schoolgebouwen voor CVO Vitant en de internationaal gereputeerde muziekinstrumentenbouwopleiding ILSA, naast meer dan € 5.300.000 in schoolinfrastructuur voro PTS Mechelen, PTS Boom, PITO Stabroek, CVO Vitant campus Maalboot en PIVA.
  3. De investeringen in scholen zijn maar enkele van de 40 infrastructuurprojecten die in 2021 van start gaan voor in totaal €17.500.000, zoals de renovatie van het Lozanagebouw en een nieuwbouw voor het PIH in samenwerking met Waterlink en Pidpa op het Blue Gate bedrijventerrein, beiden in Antwerpen.
  4. € 6.300.000 voor flankerend onderwijs- en arbeidsmarktbeleid gaan o.m. naar lokale besturen die opnieuw zomerscholen organiseren, de oprichting van een fonds voor levenslang leren opgericht, projecten in de sociale economie ondersteund én er wordt sterk mee ingezet op zorgeconomie en zorginnovatie.
  5. Corona maakte duidelijk dat het platteland nood heeft aan veerkrachtige en zorgzame dorpen waarin mensen het voor elkaar opnemen, aan korte-keten-verkooppunten waar voedsel rechtstreeks van producent naar consument gaat én aan open ruimte als garantie voor een gezonde woonomgeving. Daarvoor is € 3.300.000 gereserveerd.
  6. Er wordt in totaal € 3.000.000 geïnvesteerd in de aanleg van natuurlijke en toegankelijke overstromingsgebieden waarmee o.a. 110 miljoen liter buffercapaciteit bij gecreëerd wordt; €200.000 voor ecohydrologisch herstel van beekvalleien en €800.000 voor waterinfrastructuur zoals pompen. Driedubbele winst: ruimte voor water, mens en natuur.
  7. Vanaf 1 januari 2021 verwelkomen we De Lilse Bergen. Er staat een jaarlijkse dotatie van € 400.000 ingeschreven, en een éénmalig bedrag van € 1.500.000 voor investeringen in gebouwen en infrastructuur.
  8. Om innovatie en ondernemerschap te stimuleren gaat € 5.000.000 naar onderzoeksopdrachten bij kennisinstellingen als VITO en Universiteit Antwerpen, naar ondersteuning van de detailhandel en naar POM Antwerpen voor het creëren en optimaliseren van bedrijventerreinen