Brede school: samen met de buurt de leer- en ontwikkelingskansen verhogen voor álle kinderen

Datum/uur
  • maandag 16 januari 2023 van 13 uur tot 16 uur
Doelgroepen
  • Lager onderwijs

  • Kleuteronderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

Prijs

50€

Inhoud?

De een spreekt van een brede school. Anderen hebben het over kindcentra. Deze termen verwijzen naar een streven om via de school een brede leef –en leeromgeving te creëren voor de leerlingen. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen zijn al heel wat scholen geëvolueerd naar een plek waar teams het leren heel breed benaderen. De scholen in kwestie slaan gericht en duurzaam de handen in elkaar met besturen, buurtbewoners en allerlei lokale partners zoals crèches, kinderopvang, kunstacademies, sportverenigingen, etc. Op die manier wordt de werking van de school en het leeraanbod gevoelig verbreed. De school verrijkt het leren zowel tijdens –als na de lesuren. En bovenal creëren ze extra ontwikkelingskansen voor alle leerlingen en hun ouders.

Het goede, maar ook het uitdagende, aan een Brede school is dat er geen twee dezelfde bestaan. Elke Brede school vult het streven naar een brede werking op een geheel eigen manier in. Dat heeft meteen het voordeel dat elke school op haar eigen tempo kan evolueren in de richting die het zelf wil. 

Daar waar er geslaagde voorbeelden zijn Vlaanderen is vrijwel altijd een lokaal bestuur betrokken. Zij zijn vaak een uitgelezen partner om scholen te ondersteunen. Vanuit de noden die de school aangeeft m.b.t. hun doelgroep zoeken zij actief mee naar oplossingen. Ze brengen mensen en organisaties samen, onderzoeken subsidiekanalen, werken regelingen mee uit om gebouwen te delen, initiëren buurtwerkingen, etc. We belichten in deze sessie welke rol een lokale overheid kan spelen in het verwezenlijken van een brede-school-werking. 

Werkwijze?

In deze workshop bekijken we samen met de deelnemers hoe breed hun schoolwerking al is. We gaan via interessante bestaande initiatieven op zoek naar inspiratie om ook bij jou in de buurt maximale ontwikkelingskansen voor leerlingen te creëren. We maken hiervoor gebruik van de handige tools op de website www.bredeschool.org

We leren het referentiekader Brede school kennen. Met deze bril kijken we naar jouw school en gaan we na welke kansen er voor jouw school zijn om verder te evolueren naar een brede leer –en leefomgeving. 

We staan stil bij de praktische hindernissen die eigen zijn aan de groei naar een brede(re) school. 

Door wie?

Koen Mattheeuws is trainer/coach sinds 1999 en ondersteunt nu scholen vanuit het Steunpunt Diversiteit en leren (UGent). Hij focust zich de laatste jaren op meertaligheid, evaluatiebeleid, inclusie, brede school en overgangsmomenten in het onderwijs. Als coach begeleidt hij steden en gemeenten, schoolteams, directieleden. 

Voor wie?

Directies, beleidsondersteuners en leerkrachten basisonderwijs die interesse hebben in het concept Brede school. Medewerkers flankerend onderwijsbeleid van steden en gemeenten. Pedagogisch begeleiders die scholen willen ondersteunen om een brede school te worden. 

 

BETALING & ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 50 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. Indien deze leeractiviteit als webinar zou plaatsvinden, blijft de deelnameprijs ongewijzigd. Wil je graag dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld? Mail dit nummer naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming. 

ANNULATIEPROCEDURE:

 

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

 

* docAtlas:In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.