Aanbesteding: Herbruikbare mondmaskers

publish date
28.04.2020
???module.newsItem.label.themes???

Het bestek is terug te vinden onderaan dit bericht.

Deze opdracht betreft de aankoop van herbruikbare stoffen mondmaskers voor burgers conform de technische voorschriften beschreven in bijlage 1 van dit bestek. De steden en gemeenten binnen de provincie Antwerpen kunnen op basis van deze raamovereenkomst rechtstreeks bestellingen plaatsen bij de gekozen leveranciers.

Deze opdracht is een raamovereenkomst zoals bedoeld in art. 2, 35° van de Wet Overheidsopdrachten. Dit betekent dat de totale hoeveelheid niet vastligt, maar afhankelijk is van de noden van de lokale besturen. De opdrachtgever voorziet een vermoedelijke totale hoeveelheid van ongeveer 1,4 miljoen stuks herbruikbare mondmaskers.                                                 

Omdat de mogelijkheid bestaat dat geen enkele firma/inschrijver deze vermoedelijke hoeveelheid op korte termijn kan leveren, wordt deze opdracht gegund aan meerdere leveranciers (zodat het totale aanbod 1,4 miljoen bedraagt).

Leveranciers mogen dus inschrijven voor een gedeelte van dit vermoedelijke totaal, met een minimum van 4.000 stuks.

Aanbestedende overheid

De Provincie Antwerpen is de aanbestedende overheid en treedt op als aankoopcentrale voor alle lokale besturen in de provincie Antwerpen. Het inwoneraantal van de steden en gemeenten in de provincie Antwerpen is te raadplegen via https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/population-bevolking-20200101.pdf (totaal: >1,8 miljoen).

De lokale besturen zijn zelf verantwoordelijk voor bestelling, opvolging en betaling van de leveringen

Daarnaast treedt de provincie Antwerpen op als aankoopcentrale voor:

  • al de diensten die overeenkomstig art. 219 §1 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 door de Provincie Antwerpen worden opgericht in de vorm van provinciale extern verzelfstandigde agentschappen.
  • die rechtspersonen die overeenkomstig de criteria vooropgesteld in art. 219 §3 van vermeld Provinciedecreet vermoed worden met welbepaalde taken van provinciaal belang belast te zijn, inclusief de provinciale scholen.

Leveringen vinden dus plaats op de locatie die door de bestellende overheid wordt opgegeven.

De provincie Antwerpen kan bereikt worden via:

Laurens Smaers 03 240 67 09

overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be

Indiening van offertes

De offertes worden ingediend via e-mail op volgend e-mailadres: overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be

Volgende van de detaillijst