Herhaling openbaar onderzoek over gedeeltelijke sluiting Ring rond Geel

publish date
13.12.2023
???module.newsItem.label.themes???

Van 5 februari tot en met 4 april 2024 herhalen we het openbaar onderzoek over het ontwerp-PRUP Regionale ontsluiting Geel bis. Door het ontbreken van een bijlage moet dat opnieuw gebeuren. De reacties ingediend bij het eerste openbaar onderzoek blijven geldig. Met de opmaak van dit PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) wil de provincie het doorgaande (vracht)verkeer uit het centrum van Geel halen en omleiden naar de bestaande ringweg.

Er gebeurde een materiële vergissing bij het openbaar onderzoek dat liep van 18 augustus tot en met 16 oktober 2023. In de ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport), die bij het ontwerp-PRUP hoort, ontbrak de ‘Passende beoordeling’. Dat onderzoekt de impact van de nieuwe weg op de omliggende beschermde natuurgebieden. Het onderzoek gebeurde wel degelijk en de resultaten werden meegenomen bij de opmaak van het ontwerp-PRUP. In het document van de ontwerp-plan-MER zat bij hoofdstuk 20 ‘Passende beoordeling en verscherpte natuurtoets’ echter een blanco pagina. De materiële vergissing gaat dus louter om het ontbreken van die bijlage; het toevoegen ervan heeft geen invloed op de inhoud en de conclusies van de ontwerp-plan-MER of het ontwerp-PRUP.

Vandaag stelde de provincieraad het ontwerp-PRUP en de ontwerp-plan-MER opnieuw voorlopig vast. Het nieuwe openbaar onderzoek loopt van 5 februari tot en met 4 april 2024. De adviezen, opmerkingen of bezwaren ingediend bij het openbaar onderzoek eerder dit jaar blijven geldig. Iedereen is evenwel vrij om opnieuw zijn of haar mening te geven of zelfs nieuwe elementen aan te dragen. Na dit tweede openbaar onderzoek bekijken we alle adviezen en reacties grondig, ook dus die uit het eerste openbaar onderzoek. Indien nodig passen we het ontwerp aan om te komen tot een definitief PRUP. Dat legt de voorkeurslocatie van de nieuwe weg vast en bepaalt de randvoorwaarden om de hinder op mens en milieu te beperken. Pas als er een definitief PRUP is, kan het Agentschap voor Wegen en Verkeer het exacte tracé vastleggen, een vergunning aanvragen en de weg aanleggen.

Nieuw openbaar onderzoek

Het nieuwe openbaar onderzoek loopt van 5 februari tot en met 4 april 2024. Het ontwerp-PRUP en het ontwerp-plan-MER inkijken, doe je dan:

Reageren doe je schriftelijk, in de periode van het openbaar onderzoek, op één van de volgende manieren:

  • per e-mail aan procoro@provincieantwerpen.be;
  • per aangetekende brief aan de Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening) van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • afgifte tegen ontvangstbewijs:
  • in het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen; 
  • in het stadhuis van Geel, Werft 20, 2440 Geel.

Achtergrond

Er rijdt heel wat doorgaand (vracht)verkeer door het centrum van Geel. Om de verkeersleefbaarheid en de leefkwaliteit er te verbeteren, moet de ring rond Geel gedeeltelijk doorgetrokken worden tot aan de Retieseweg (N118). Zo’n nieuwe weg inplannen in een stedelijke omgeving is geen sinecure, dus werd een grondig onderzoek uitgevoerd en bij verschillende instanties advies ingewonnen. Ook de lokale bevolking kon al vaak zijn mening geven: in 2018 via een online enquête en twee dialoogmarkten, en einde 2019 via de publieke raadpleging over de startnota van het PRUP. De provincie Antwerpen, de stad Geel, enkele Vlaamse adviesinstanties en onafhankelijke milieuexperten gingen daarmee aan de slag om te komen tot zeven mogelijke locaties voor de nieuwe weg. Ze onderzochten welke effecten elke locatie zou hebben op zaken als mobiliteit, biodiversiteit, lucht, water, geluid, mens en omgeving en kozen voor de zone tussen Fittelaarsdijk-Binnenblok en Katersberg. In het ontwerp-PRUP heeft de provincie Antwerpen dat samen met de stad Geel en het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verder uitgewerkt.

Op de hoogte blijven?

Bezoek regelmatig de webpagina van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis voor de meest actuele informatie over de opmaak van dit PRUP. Je kunt je er ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief.