Merksplas werkt komende jaren knelpunten BFF weg

publish date
04.08.2017
???module.newsItem.label.themes???

De Provinciale Fietsbarometer analyseerde in Merksplas de toestand van 33 km bovenlokale fietsroutes. Dat zijn routes die fietsers over langere afstanden gebruiken. Concreet gaat het in Merksplas om fietspaden en routes door gemengd verkeer. Trilcomfort, breedte, schrikstrook en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

De scores van de onderzochte fietspaden in Merksplas schommelen tussen heel goed en minder goed. Zo krijgt het fietspad aan de Steenweg op Turnhout 9 op 10 maar is het fietspad op Leest met 4 op 10 gebuisd.

Fietspaden

De provincie Antwerpen legde tijdens de maand juli alle resultaten voor aan het schepencollege van Merksplas. Ze formuleerde daarbij ook enkele aanbevelingen zoals voor de gewestweg N132, de Steenweg op Weelde. Het fietspad scoort er 0/10 doordat het niet afgescheiden is van de rijbaan en het verkeer er hoge snelheden haalt. Er is beterschap op komst voor deze steenweg. Voor een vrijliggend fietspad langs de Steenweg op Weelde gaat het agentschap Wegen en Verkeer de nodige gronden verwerven zodat de aanleg in 2019 kan starten. De provincie Antwerpen adviseert ook om een herinrichting van Leest te onderzoeken met een maximale focus op de fietser. Op deze fietsroute zijn fietspaden aanwezig maar deze zijn te smal en bieden te weinig fietscomfort.

Gemengd verkeer

Op bijna een kwart van de BFF-routes in Merksplas is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De fietsgeschiktheid is afhankelijk van de aanwezigheid en snelheid van het overige verkeer en de beschikbare breedte van de rijweg. Deze routes scoren volgens de Fietsbarometer gemiddeld 4/10. Dit lage cijfer valt te verklaren door het zware verkeer dat de fietser op de route moet trotseren, zoals bijvoorbeeld in Koekhoven en Geheul. De beperkte rijwegbreedte in combinatie met het zwaar verkeer dat er rijdt, maakt dat die route ondanks haar grote landelijke aantrekkelijkheid ondermaats scoort. In de Strikkeweg geldt ditzelfde probleem. De gemeente kan dit probleem aanpakken door de snelheid voor het gemotoriseerd verkeer te verlagen naar 50 km/u en de route voor fietsers uniform en leesbaar in te richten.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden. De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken. Meer info op de webpagina van de Provinciale Fietsbarometer. Wil je het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in Merksplas doornemen? Vraag het op bij Steunpunt Fiets via fietsen@provincieantwerpen.be.

Volgende