Aanleg overstromingsgebied aan de Scheppelijke Nete in Mol

Waterdomino

De Scheppelijke Nete overstroomt regelmatig in het gebied tussen de Zuiderring, Toemaathoek, Gompeldijk en Gompelbaan in Mol. Dat water stroomt dan naar de vlakbij gelegen Burgemeesterloop. Die kleine waterloop lag in de tuinen van een aantal woningen langs de Gompelbaan. Als er veel water naar de Burgemeesterloop vloeide, overstroomde die in de tuinen en bedreigde zo de woningen.

nieuwe bedding Burgemeesterloop naast de spoorweg

Fase 1: Verleggen van de Burgemeesterloop

onderboring spoorweg

Nieuwe bedding

De Burgemeesterloop kreeg een nieuwe bedding ten noorden van de spoorweg. Over een lengte van meer dan 200 meter loopt die nu evenwijdig met de spoorweg. Een nieuwe gemeenschappelijke onderhoudsweg maakt zowel het onderhoud van de beek als van de spoorweg makkelijker.

Omdat de Burgemeesterloop nu 200 meter verder de spoorweg moest kruisen, moest een nieuwe onderboring onder de spoorweg gemaakt worden: een spectaculaire aangelegenheid!

Niet (meer) in mijn tuin

Doordat de Burgemeesterloop niet meer door de tuinen stroomt, verdwijnt daar ook het gevaar voor overstromingen. De oorspronkelijke loop blijft wel als lokale gracht behouden, maar een knijpconstructie zorgt ervoor dat nog slechts een beperkte hoeveelheid water door de oude bedding kan stromen.

Makkelijker onderhoud

Ten zuiden van de Gompelbaan werd de waterloop naast de rijbaan gelegd. Zo kan deze niet meer overstromen aan de lage gronden achter de Gompelhoeve. Door de nieuwe ligging naast de Gompelbaan wordt het onderhoud ook veel makkelijker.

Pidpa maakte van de gelegenheid gebruik om de riolering onder de Gompelbaan te renoveren.

Fase 2: aanleg van een natuurlijk overstromingsgebied

Natuurlijk overstromingsgebied

Nadat we eerst de Burgemeesterloop verlegden, is het nu tijd voor deel twee van de oplossing. We leggen een natuurlijk overstromingsgebied aan in de vallei van de Scheppelijke Nete en creëren zo extra bufferruimte voor water. De extra buffering betekent voor Mol extra beveiliging tegen wateroverlast. Door het gebied natuurlijk in te richten zorgen we voor een beter evenwicht tussen waterbeheer en natuur. Als laatste doelstelling nodigt het gebied ook wandelaars en fietsers uit tot zachte recreatie.

Ecologische inrichting

Bij de aanleg van het natuurlijk overstromingsgebied gaat de aandacht naar ecologische inrichting van de vallei. We herstellen ook de relatie en wisselwerking tussen waterloop en vallei. Daarvoor verwijderen we exoten, breken koterijen af, maken visvijvers natuurlijker en graven terreinophogingen en ruimingswallen af.

Koterijen zoals deze worden afgebroken

PROWATER

Dit project is één van de twaalf voorbeeldcases binnen het Europese Interreg 2-Zeeën project PROWATER waarbij ingezet wordt op het belang van natuurlijke systemen voor waterconservering en klimaatadapatie. 

Zuiveringsgracht

We leggen ook een zuiveringsgracht aan op de Scheppelijke Nete. Dat is een tijdelijk proefproject van OVAM. Ze willen een mogelijke oplossing testen voor oppervlaktewater dat verontreinigd is met zware metalen.

Aan de slag

De werkzaamheden gaan van start op 21 oktober 2019. Een half jaar later is alles afgewerkt. Als het weer een beetje mee zit natuurlijk.

situeringskaartje werken Scheppelijke Nete