Ruwbouw 3de graad

???module.educationItem.label.themes???

In deze opleiding leer je:

  • nieuwbouw- en renovatiewerken realiseren in een residentiële context
  • metselwerken, bekistingstechnieken, ijzervlechttechnieken, betonwerken, ... uitvoeren

Kwalificatie

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

  • Beroepskwalificatie metselaar, niveau 3

Studiegebied

Bouw, STEM

Graad

Derde graad TSO: eerste en tweede leerjaar

Toelatingsvoorwaarden

Je mag pas starten met de opleiding als je voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht. Dat betekent:

  • 16 jaar zijn of 
  • 15 jaar én de eerste twee leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn. (voor enkele opleidingen zijn er strengere leeftijdsvoorwaarden vb. al 16 jaar zijn)

Je kan tot en met de eerste lesdag van november starten in het eerste leerjaar van je tweede graadsopleiding.

Als je later (bv. bij de start van het tweede leerjaar van de tweejarige opleiding) wil instappen, heb je de toestemming van de toelatingsklassenraad nodig.

Deze duale opleiding is een graadsopleiding: je stroomt automatisch door van het eerste naar het tweede leerjaar van de tweede graad.

Voorts zijn er algemene toelatingsvoorwaarden. Deze zijn dezelfde als voor een niet-duale studierichting in 5 BSO nl.  ofwel:

  • geslaagd zijn  in 4 ASO, 4 BSO, 4 TSO, 4 KSO (= A- of B-attest behaald. Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen);
  • het getuigschrift van de 2e graad behaald hebben (via de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of via een CDO) én het akkoord van de toelatingsklassenraad om te mogen starten
  • kom je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN),  kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar
  • kom je uit het  BUSO, dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten. In afwachting van deze beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

Duur

Deze duale graadsopleiding loopt over twee jaren. Alle leerlingen stromen automatisch door van 5 BSO duaal naar 6 BSO duaal.